شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران- Contact Information
contact information

حذف تصاویر و رنگ‌ها

Mohammad Akbari, Ph.D.
Editor-in-Chief


Shima Soleymani, Bsc.
Managing Director & Designer


Address: Department of Audiology, School of Rehabilitation, Enghelab Ave., Tehran 1148965141, Iran.


Telefax: +98 21 77621188

 

Email: aud@tums.ac.ir


نشانی مطلب در وبگاه شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://aud.tums.ac.ir/find.php?item=1.29.19.fa
برگشت به اصل مطلب