Research Article

 

 

Comparison of hearing aid functional gain with auditory steady state response gain in subjects with hearing loss

 

 

Sara Sardari1, Seyed Jalal Sameni1, Zahra Jafari2, Hamid Haghani3, Saeid Salek4

 

1- Department of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran

2- Department of Basic Sciences in Rehabilitation, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran

3- Department of Statistics and Mathematics, School of Management, Tehran University of Medical Sciences, Iran

4- Pejvak Ava Corporation, Tehran, Iran

 

Received: 15 February 2012, accepted: 16 September 2012

 

Abstract

Background and Aim: Behavioral audiometry is the best method of hearing evaluation. Hearing thresholds are estimated with auditory evoked responses in patients who are not able to cooperate in behavioral audiometry. Because rehabilitative decisions are based on behavioral thresholds, it is essential to determine the amount of difference between behavioral and evoked response thresholds. The purpose of this study was to evaluate the difference between functional and auditory steady-state response (ASSR) gains.

Methods: Twenty six moderate to severe hearing impaired adolescents and adults (age range: 14 to 55 years) participated in this interventional-comparative study. Audiometery and ASSR testing was performed (without hearing aid and then with hearing aid). Finally, functional gain with ASSR gain, and behavioral thresholds with ASSR thresholds were compared using paired t-test and correlation statistical methods. All tests were performed in the sound field.

Results: The mean difference was 6.19 dB between unaided behavioral and ASSR thresholds, 4.33 dB between aided thresholds, and 2.43 dB between functional and ASSR gains. There was no significant difference between functional and ASSR gains (p>0.05).

Conclusion: The difference between functional and ASSR gains is less than the difference between behavioral and ASSR thresholds and it has less variability between different frequencies. So, it may be better to use ASSR gain instead of ASSR thresholds in hearing aid fitting in difficult-to-test population.

Keywords: Hearing loss, auditory steady-state response, hearing aid, functional gain

 

Please cite this paper as: Sardari S, Sameni SJ, Jafari Z, Haghani H, Salek S. Comparison of hearing aid functional gain with auditory steady state response gain in subjects with hearing loss. Audiol. 2013;22(3):89-101. Persian.


مقاله پژوهشی

 

مقايسة بهرة کارکردی سمعک با بهبود آستانه‏های شنوایی در پاسخ پایدار شنوایی در افراد کم‏شنوا

 

سارا سرداري1، سید جلال ثامنی1، زهرا جعفري2، حميد حقاني3، سعيد سالك4

1ـ گروه شنوایی‏شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

2ـ گروه علوم پایه توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

3ـ گروه آمار و رياضيات، دانشکده مديريت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

4ـ شركت پژواك آوا، تهران، ایران

 

چكيده

زمینه و هدف: بهترين روش ارزيابي شنوايي، اديومتري رفتاري است. در افرادي كه قادر به همکاری در ارزیابی رفتاری نيستند، آستانه‏های شنوايي براساس پاسخ‏هاي برانگيختة شنوايي تخمين زده مي‏شود. از آنجا که تصمیم‏گیری‏ها و اقدامات توانبخشی براساس آستانه‏های رفتاري انجام می‏شود بايد ميزان تفاوت آستانة پاسخ‏های برانگیخته با آستانه‏هاي رفتاري مشخص شود. هدف این بررسی تعیین میزان تفاوت بهرة کارکردی و بهرة پاسخ پايدار شنوايي، تفاوت آستانة پاسخ پايدار شنوايي با سمعك و بدون سمعك در بزرگسالان کم‏شنوا بود.

روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه‏تجربی‏ـ‏مقایسه‏ای در 26 فرد 14 تا 55 ساله با کم‏شنوایی متوسط تا شدید انجام شد. ابتدا آزمون‏های رفتاری و پاسخ پايدار شنوايي بدون سمعک و سپس با سمعک انجام شد. در پايان بهرة كارکردي و بهرة پاسخ پايدار شنوايي و همچنین آستانه‏های رفتاری و پاسخ پايدار شنوايي با آزمون t زوجي و همبستگي مقايسه شدند.

یافته‏ها: ميانگين تفاوت رفتاري‏ـ‏پاسخ پايدار شنوايي در آستانه‏گيري بدون سمعك 19/6، با سمعك 33/4 و تفاوت بهرة كارکردي و بهرة پاسخ پايدار شنوايي 43/2 دسي‏بل بود. بين بهرة كارکردي و بهرة پاسخ پايدار در هيچ‏يك از فركانس‏ها تفاوت معنی‏دار وجود نداشت(05/0p>).

نتیجه‏گیری: تفاوت بهرة کارکردی و بهرة پاسخ پايدار شنوايي كمتر از تفاوت آستانة رفتاري و آستانة پاسخ پايدار شنوايي است و در فركانس‏هاي مختلف، تغييرپذیری کمتری دارد. بنابراین شايد بهتر باشد به جاي استفاده از آستانه‏هاي پاسخ پايدار براي تنظيم سمعك افراد سخت‏آزمون، از بهرة پاسخ پايدار استفاده شود.

واژگان کلیدی: كم‏شنوايي، پاسخ پايدار شنوايي، سمعك، بهرة كارکردي

 

(دریافت مقاله: 26/11/90، پذیرش: 26/6/91)

 

مقدمه


بهترین روش و معیار طلایی ارزیابی شنوایی، مشاهدة پاسخ رفتاری به محرک صوتی، یعنی ادیومتری رفتاری است(1). در افرادی که همکاری ضعیفی دارند و بررسی رفتاری عملکرد شنوایی امکان‏پذیر نیست، وضعیت شنوایی بر اساس پاسخ‏های برانگیختة شنوایی مانند پاسخ شنوایی ساقة مغز (Auditory Brainstem Response: ABR) و پاسخ پایدار شنوایی (Auditory Steady-State Response: ASSR) برآورد می‏شود(2). ثبت اين پاسخ‏ها علاوه بر یکپارچگی مناطق مولد آنها در دستگاه عصبي، به عوامل ديگري از جمله حالت بيمار، نسبت سيگنال به نويز و شرايط ثبت نيز بستگي دارند(2) به همين دليل، ممكن است آستانة شنوايي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي نشان دهند(3). بنابراين لازم است مشخص شود آزمون الكتروفيزيولوژيك مورد نظر با چه دقتي آستانة شنوايي را تخمين مي‏زند. به عبارت ديگر بايد روشن شود كمترين سطح محرك براي ثبت پاسخ الكتروفيزيولوژيك چه قدر با كمترين سطح محرك براي ثبت پاسخ رفتاري تفاوت دارد. دانستن ميزان اين تفاوت براي شروع توانبخشي و تنظيم سمعك لازم است(4).

منظور از اصلاح (Validation) پاسخ سمعک بررسی میزان سودمندی سمعک در نیل به اهداف توانبخشی است که بلافاصله پس از تنظیم (fitting) و تأييد پاسخ (Verification) بررسی میزان انطباق بهرة سمعک با بهرة تجویزی انجام می‏شود(5). روش‏های تأیید عملکرد سمعک شامل ارزیابی‏های الکترواکوستیکی و بهرة کارکردی (functional gain: FG) است. با وجود ارزشمندی ارزیابی‏های الکترواکوستیکی، استفاده از آنها در کلینیک‏ها محدود است. این ارزیابی‏ها صرفاً فیزیکی‏اند و در مورد وضعیت شنوایی با سمعک اطلاعاتی در اختیار نمی‏گذارند(6). از آنجا که به‏دست آوردن آستانه‏های دقیق رفتاری در جمعیت‏های خاص، دشوار (و در بعضی موارد ناممکن) است از ABR یا ASSR به این منظور استفاده می‏شود. ASSR به‏دلیل فرکانس ویژه بودن و همچنين ممتد بودن محرك كارايي بيشتري دارد(3و6).

در مطالعات گوناگون از پاسخ‏هاي برانگيخته در مراحل مختلف تنظیم سمعک استفاده شده است. برای مثال، برای تأیید بهرة تجویزی و محاسبة شاخص‏های تجویز سمعک از بزرگی یا نهفتگی پتانسیل‏های برانگیخته استفاده شده است(6). Rapin و Garzioni (1960) از جمله اولین محققانی بودند که از این تکنیک برای تجویز سمعک یک کودک کم‏شنوا استفاده کردند(6). Picton و همکاران (1998) ASSR را با سمعک و با ارائة هم‏زمان چند فرکانس به هر دو گوش ثبت کردند و این روش را مفیدتر از کار با محرک‏های آنی گزارش کردند. این محققان در بررسی‏های بعدی‏شان چنین عنوان کردند که بررسی تقویت اصوات توسط سمعک، ثبت پاسخ‏هایی که در حالت بدون سمعک قابل ثبت نبوده‏اند، سودمندی سمعک را تأیید می‏کند. بنابراین، بررسي عملكرد با سمعك در بیمارانی که آستانه‏های بدون سمعک آنها (رفتاری یا الکتروفیزیولوژیک) قابل ثبت یا معتبر نیست، ضروری است(2). Stroebel و همکاران (2007) از ASSR برای به‏دست آوردن بهرة سمعك در کودکان استفاده کردند. این محققان نتیجه گرفتند که ASSR می‏تواند اولین شواهد سودمندی سمعک را، چندین ماه قبل از شروع پاسخ‏های رفتاری کودک، نشان دهد(4). Rance (2005) در یک بررسی طولي نتیجه گرفت که تطابق آستانه‏های ASSR و رفتاري در نوزادان یک ‏ماهه شبیه بزرگسالان است، بنابراین می‏توان ASSR را پاسخی قابل اطمینان برای شروع مداخله دانست(6). همان‏طوركه گفته شد، پاسخ‏هاي الكتروفيزيولوژيك صرفاً حدود آستانة شنوايي رفتاري را تخمين مي‏زنند. بنابراين بايد مشخص شود آستانه‏هاي الكتروفيزيولوژيك به‏دست آمده چه اندازه با آستانه‏هاي واقعي (رفتاري) تفاوت دارند(2،6و7). بنابراين در این بررسی از آزمون رفتاري و ASSR با ارائة محرک در میدان صوتی، با هدف مقايسة بهرة کارکردی سمعک (تفاوت آستانه‏های رفتاري بدون سمعک و با سمعک) و ميزان بهبود آستانه‏هاي ASSR در حالت باسمعك، در مقایسه با حالت بدون سمعك (تفاوت آستانه‏هاي ASSR بدون سمعك و با سمعك، بهرة ASSR)، استفاده شد.

 

روش بررسي

نمونه‏های مورد مطالعه 26 فرد بزرگسال (26 گوش) بودند که در تابستان 1390، درکلینیک شنوایی‏شناسی دانشکدۀ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. این افراد از بین توانخواهان سازمان بهزیستی انتخاب شدند. ميانگين تن خالص (Pure Tone Average: PTA) آنها براساس طبقه‏بندی 1965، Goodman بین 33/37 تا 17/88 بود و در سه گروه کم‏شنوایی متوسط (55PTA41)، متوسط رو به شدید (70≤PTA<56) و شديد (90PTA71) قرار می‏گرفتند(2). گروه اول شامل چهارده نفر، گروه دوم هفت نفر و گروه سوم پنج نفر (در کل 26 نفر، 16 مرد و 10 زن، 9 گوش راست و 17 گوش چپ) بود. سن افراد 14 تا 55 سال (ميانگين 57/30 سال) بود. از اين افراد 20 نفر، 30 سال يا كمتر و 6 نفر


Text Box: جدول 1ـ تفاوت سطح محرك ارائه شده از بلندگو و مقادير اصلاحيه اعمال شده در آستانه‏ها

فركانس (هرتز)	تفاوت سیگنال مدوله و عدد SLM (dB)	اصلاحیه ASSR (dB)	تفاوت سیگنال تن خالص و عدد SLM (dB)	اصلاحیه اديومتري (dB)
500	8+	4+	9+	5+
1000	3+	0	3+	0
2000	3-	0	3-	0
4000	10-	5/3-	4-	0


بالاي30 سال سن داشتند.

هشت نفر اديوگرام با شيب ملايم، يك نفر اديوگرام هموار، شش نفر اديوگرام نعلبكي‏شكل و یازده نفر اديوگرام با شيب تند داشتند. اديوگرام‏هاي افراد مسن‏تر، در مقایسه با افراد جوان‏تر، شيب بيشتري داشت.

این افراد حداقل به‏مدت سه ماه پیش از شركت در پژوهش تجربة استفادة موفق از سمعک داشتند. تاریخچه و سوابق پزشکی و آموزشی افراد با مطالعة پروندة آنها بررسی شد. در صورت وجود سابقة رفتار‏های غیرعادی از قبیل حالت‏های بیش‏فعالي، ضایعة ذهنی، مشکلات روحی‏ـ‏روانی و اختلالات تشنجی، فرد از مطالعه کنار گذاشته می‏شد. از دیگر معیارهای خروج از مطالعه، سابقة جراحی گوش، تومور اکوستیک، سکتة مغزی، ضربه به سر، مشکلاتی که مانع از گذاشتن سمعک روی گوش می‏شوند از قبیل وجود زخم یا انسداد مجرای گوش، اختلالات عصبی و طیف اختلال نوروپاتی شنوایی بود.

سپس معاینة اتوسکپی، ادیومتری ایمیتانس (با دستگاه AZ7 ساخت کارخانة Madsen دانمارك) و ادیومتری تن خالص (با استفاده از ادیومتر OB 822 ساخت کارخانة Madsen دانمارک) انجام شد. آستانه‏های ادیومتری ابتدا با گوشی TDH-39 و سپس با بلندگو (ساخت کارخانة پژواک آوا، ایران) اندازه‏گیری شد. سپس سمعک (از نوع BTE, Siemens, Motion101, PP) براساس آستانه‏های ادیومتری تنظیم شد و ادیومتری با سمعک انجام گرفت. در مرحلة بعد ASSR (با دستگاه Eclipse ساخت کارخانة Interacoustics دانمارك) انجام شد، و پس از آن با تنظیم سمعک براساس آستانه‏های ASSR، آزمون ASSR با سمعک انجام شد. كلية آزمايش‏ها در اتاقك اكوستيك با ابعاد 360×160×240 سانتي‏متر انجام شد. سطوح نويز محيط آزمون مطابق با استاندارد (ANSI S3.1-1999(R2003 براي آزمايش در حالت تك‏گوشي با گوش باز بود(1) (پیوست 1).

افراد در کلیة آزمایش‏ها به پشت روی تخت می‏خوابيدند. در همة آزمون‏ها سر بیمار ثابت نگه داشته شده و بلندگو در فاصلة 30 سانتی‏متری و زاویة 45 درجة آزیموت از گوش قرار می‏گرفت. به جای قالب سمعک سفارشی از قالب‏های پیش‏‏ساخته در اندازة مناسب استفاده شد تا اثرات قالب و لوله در همة افراد يكسان باشد.

برای كاليبراسيون ميدان صوتي از سطح فشار صوتی آستانۀ گوش واقعی (real ear threshold SPL: RETSPL) مربوط به استاندارد BS EN/ISO 389-7:1998 و در حالتی که محرك HL=0 است استفاده شد(8) (پیوست 2). جدول 1 مقادير اصلاحية اعمال شده در آستانه‏ها را نشان مي‏دهد.

برای اطمینان بیشتر، کالیبراسیون بیولوژیک نیز انجام شد. آستانه‏های شنوایی تك‏گوشي 16 گوش در 10 فرد هنجار (‏در بعضي از افراد هر دو گوش ارزيابي شدند) و 17 فرد دچار كم‏شنوايي متوسط و شديد (17 گوش) اندازه‏گيري، و انطباق آستانه‏های بلندگو با آستانه‏های گوشی بررسی شد.

ادیومتری رفتاری با توجه به سن افراد به روش معمول ادیومتری بالینی (روش اصلاح شدۀ Hughson-Westlake)
Text Box: جدول 2ـ مقايسه آستانه‏هاي تحت گوشي با آستانه‏هاي میدان صوتی در افراد هنجار و كم‏شنوا

		افراد هنجار			افراد کم‏شنوا
فركانس (هرتز)		میانگین (انحراف معیار) تفاوت آستانه	p		میانگین (انحراف معیار) تفاوت آستانه	p
500		(50/7) 20/6	001/0		(87/5) 05/2	16/0
1000		(29/6) 12/7	001/0		(73/5) 17/1	41/0
2000		(47/5) 50/2	88/0		(87/6) 35/7	001/0
4000		(45/6) 25/6	001/0		(64/8) 23/3	14/0انجام شد(2). پاسخ‏دهی به‏صورت بلند کردن دست بود. محرک در چهار فرکانس جداگانه به یک گوش ارائه می‏شد. در صورت یکسان بودن شرایط دوگوش، یک گوش به‏طور تصادفی انتخاب می‏شد. در صورتی که گوش غيرآزمايشي آستانه‏هاي بهتري داشت یا آستانه‏های شنوایی در دو گوش متقارن بود، گوش غیرآزمایشی در ارزیابی میدان صوتی با گوش‏گیر اسفنجی مسدود می‏شد. سپس آستانه‏های ادیومتری در نرم‏افزار تنظیم سمعک (نرم افزار Connexx 6.4.3) ثبت شده و سمعک تنظیم می‏شد (فرمول تنظیم مورد استفاده Connexx Fit بود). در تنظیم سمعک، کلیة پردازش‏های خودکار سمعک غیرفعال شده و برنامه‏هاي اضافی خاموش می‏شدند. پردازش‏های تراکمی نيز همگی خاموش می‏شدند و در نتیجه سمعک به‏صورت خطی عمل می‏کرد. میکروفن سمعک نیز در حالت يك‏سويه قرار داده می‏شد. سپس با قرار دادن سمعک روی گوش فرد و ارائة محرک، ادیومتری با سمعک انجام می‏گرفت.

شرایط انجام ASSR به این شرح بود که الکترود مثبت روی بالاترین نقطة پیشانی و زیر خط رویش مو، الکترود منفی روی ماستوئید گوش آزمايشي و الکترود مرجع روی ماستوئید گوش غیرآزمايشي قرار می‏گرفت. امپدانس الكترودي کمتر از پنج کیلو اهم و اختلاف امپدانس بين الكترودها كمتر از دو بود. محرک‏ها تن‏برست مدوله شده (AM 100%، FM 200%) با فركانس مدولاسيون 40 هرتز بود كه درفركانس‏هاي جداگانه ارائه مي‏شدند. روش آستانه‏گیری مانند ادیومتری رفتاری بود (سطح شروع آستانه‏گیری20 دسی‏بل بالای آستانة رفتاری). سپس سمعک براساس آستانه‏های ASSR تنظیم می‏شد؛ به این ترتیب که بدون تغییر تنظیمات سمعک، صرفاً به جای آستانه‏های رفتاری، آستانه‏های ASSR به نرم‏افزار داده می‏شد. در پايان، بهرة کارکردی به‏دست آمده و با بهرة ASSR مقایسه شد.

تحليل آماري داده‏ها با نرم‏افزار SPSS نسخۀ 17 انجام شد. ابتدا توزیع هنجار متغيرها با آزمون کولموگروف‏ـ‏اسمیرونوف بررسي شد. سپس مقايسة جفتي بين متغيرها انجام شد. براي مقايسة أستانة رفتاري با ASSR و بهرة کارکردی با ASSR، از آزمون آماری t زوجی، و براي بررسی ارتباط سن و جنسیت با آستانه‏های رفتاری و ASSR از آزمون غیرپارامتریک ویلکاکسون استفاده شد. بررسي همبستگي أستانة رفتاري با ASSR و بهرة کارکردی با ASSR با آزمون همبستگی پيرسون انجام شد. طرح حاضر از نظر رعایت ملاحظات اخلاقی مورد تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفت.

 

یافته‏ها

در جدول 2 آستانه‏های رفتاری به‏دست آمده با گوشی در افراد هنجار و كم‏شنوا با آستانه‏های به‏دست آمده با بلندگو مقایسه شده‏اند. در افراد هنجار بين آستانه‏هاي گوشي و بلندگو در همة فركانس‏ها به‏جز 2000 هرتز تفاوت معنی‏دار وجود
Text Box: جدول 3ـ مقایسه میانگین آستانه‏های رفتاری و پاسخ پایدار شنوایی و تفاوت میانگین آستانه‏ها در دو وضعیت با و بدون سمعک

	میانگین (انحراف معیار) آستانه‏ها در وضعیت بدون سمعک (dB)		میانگین (انحراف معیار) آستانه‏ها در وضعیت با سمعک (dB)
فركانس
(هرتز)	رفتاری	ASSR	تفاوت میانگین‏ها
(انحراف معیار)	p		رفتاری	ASSR	تفاوت میانگین‏ها
(انحراف معیار)	p
500	(65/14) 12/43	(46/19) 75/47	(26/7) 62/4	02/0		(31/11) 00/25	(59/16) 23/28	(28/8) 23/3	14/0
1000	(52/15) 37/54	(36/12) 37/59	(87/3) 00/5	00/0		(45/11) 00/22	(01/13) 60/25	(08/4) 60/3	00/0
2000	(42/15) 45/61	(75/12) 87/71	(70/6) 41/10	00/0		(09/11) 40/27	(65/12) 40/35	(12/6) 00/8	00/0
4000	(71/19) 91/63	(36/14) 67/68	(41/6) 76/4	02/0		(26/17) 00/34	(25/18) 50/36	(99/6) 50/2	23/0داشت(00/0=p، در 2000 هرتز 88/0=p بود)، ولي در افراد كم‏شنوا در هيچ فركانسي به‏جز 2000 هرتز(00/0=p) تفاوت معنی‏دار وجود نداشت(14/0p). مقدار تفاوت آستانه‏های p تحت گوشی و میدان صوتی در افراد هنجار در همة فرکانس‏ها به‏جز 2000 هرتز بیش از پنج دسی‏بل بود، ولی در افراد کم‏شنوا فقط در 2000 هرتز تفاوت بیش از پنج دسی‏بل وجود داشت و در بقیة فرکانس‏ها تفاوت کمتر از پنج بود.

در جدول 3 مقایسۀ ميانگين آستانه‏های رفتاری و ASSR با و بدون سمعک، تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR در هر فركانس، انحراف معيار تفاوت آستانه‏ها ونتايج آزمون t زوجي آورده شده است. نمودار 1 نیز ميانگين تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR و ميانگين تفاوت بهرة رفتاري و ASSR را به‏صورت تابعي از فركانس نشان داده است. ميانگين تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR بدون سمعك در كلية فركانس‏ها 19/6 دسی‏بل و ميانگين تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR با سمعك 44/3 دسی‏بل بود. بين آستانه‏هاي بدون سمعك رفتاري و ASSR در همة فركانس‏ها اختلاف معنی‏دار وجود داشت(02/0p). بين آستانه‏هاي با سمعك رفتاري و ASSR در 500 و 4000 هرتز تفاوت معنی‏دار ديده نشد(14/0p)، ولي در بقية فركانس‏ها اختلاف معنی‏دار بود(00/0=p). میزان تفاوت رفتاری و ASSR در مورد آستانه‏های با سمعک در همة فرکانس‏ها کمتر از آستانه‏های بدون سمعک بود. کمترین میزان اختلاف رفتاری و ASSR در فرکانس 1000 هرتز و بیشترین میزان آن هم در مورد آستانه‏های با سمعک و هم بدون سمعک در 2000 هرتز دیده شد. کمترین میزان انحراف معیار این تفاوت (تفاوت رفتاری و ASSR) در فرکانس 1000 هرتز بود که با افزایش فرکانس افزایش می‏یافت.

جدول 4 مقادير بهرة كاركردي و بهرة ASSR و انحراف معيارهاي آنها، تفاوت آنها در هر فركانس و نتايج آزمون t زوجي را نشان مي‏دهد. بين بهرة كارکردي و بهرة ASSR در هيچ‏يك از فركانس‏ها تفاوت معنی‏دار وجود نداشت(09/0p). در همة فرکانس‏‎ها مقادیر میانگین بهرة کارکردی کمتر از بهرة ASSR بود. ميانگين تفاوت بهرة كارکردي و بهرة ASSR 43/2 دسی‏بل بود. کمترین میزان تفاوت رفتاری و ASSR بین بهره‏ها در 1000 هرتز دیده شد. این تفاوت با افزایش فرکانس افزایش می‏یافت. ضمناً انحراف معیار بهرة کارکردی و بهرة ASSR نیز در 1000 هرتز کمترین بود که با افزایش فرکانس بیشتر می‏‎شد (نمودار 1).

در جدول 5 ضرايب همبستگی آستانه‏هاي رفتاری با آستانه‏های ASSR، همبستگی بهرة كارکردي با بهرة ASSR و همبستگی ميانگين تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR با میانگین كم‏شنوايي ذكر شده است. بين آستانه‏هاي رفتاري و ASSR با و بدون سمعك، و همچنين بين بهرة كارکردي با بهرة ASSR در همة فركانس‏ها همبستگي بالايي(50/0r) وجود داشت. بين ميانگين تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR با PTA همبستگي منفي ديده شد(06/0-r)، به‏جز در 500 هرتز كه همبستگي
مثبت ولي بسيار ضعيفي(15/0
=r) وجود داشت.

 

بحث

در بررسی حاضر، تفاوت آستانه‏هاي تحت گوشی و میدان صوتی در افراد هنجار 50/2 تا 12/7 دسی‏بل بود. در بررسي مشابهي توسطCox  و McCormick (1987)، آستانه‏هاي بلندگو در محدودة 10 دسي‏بلي آستانه‏هاي گوشي بودند. اين محققان انجام ارزيابي در اين شرايط را بلامانع، و آستانه‏هاي به‏دست آمده را معتبر گزارش کرده‏اند(9). با اين حال، بعضي از مؤلفان ميزان تفاوت در حد پنج دسي‏بل را مجاز مي‏دانند(1و2). به‏نظر Cornelisse و Moroso (1990) برای كاهش تأثير بالقوة نويز محيط بر نتايج آزمون، بهتر است از گروهي از افراد كم‏شنوا براي ارزيابي بيولوژيك استفاده شود(10). به این ترتیب مقايسة آستانه‏هاي تحت گوشی و میدان صوتی در 17 فرد دچار كم‏شنوايي نيز انجام شد. در افراد كم‏شنوا تفاوت نتايج گوشي‏ـ‏بلندگو در اغلب فركانس‏ها كمتر از پنج دسي‏بل بود كه مشابه نتايج بررسي Cornelisse و Moroso بود. بنابراين به‏نظر مي‏رسد نتايج مربوط به افراد كم‏شنوا از اعتبار بالاتري برخوردار بوده و نویز محيط بر آستانة شنوايي افراد هنجار اثر مي‏گذارد.

ميانگين آستانه‏هاي ASSR بدون سمعك 62/4 تا 41/10 دسي‏بل بالاتر از آستانه‏هاي رفتاري، و ميانگين آستانه‏هاي ASSR با سمعك نيز 5/2 تا 8 دسي‏بل بالاتر از آستانه‏هاي رفتاري بود. برخلاف انتظار، تفاوت آستانه‏های رفتاري و  ASSRدر حالت با سمعك كمتر از حالت بدون سمعك بود که ممكن است ناشي از اثر پردازش‏های سمعك بر پاسخ باشد. در مطالعات قبلي تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR با و بدون سمعك مقايسه نشده است و اطلاعات محدودي در اين زمينه وجود دارد. در بررسي حاضر تفاوت آستانه‏هاي ASSR و رفتاري باسمعك در 5/93 درصد افراد 15 دسي‏بل بود که کمتر از تفاوت گزارش شده در مطالعةPicton  و همکاران (1998) بود. بنابراين در صورت استفاده از آستانه‏هاي ASSR برای تنظيم سمعك، اين ميزان تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR، ممكن است باعث تقويت بيش از حد شود. به‏نظر وی در صورتي كه وسيلة ديگري برای تأييد عملکرد سمعك نباشد، اين ميزان دقت معتبر خواهد بود(11). به‏نظر مي‏رسد با توجه به اين ميزان اختلاف بين آستانه‏هاي ASSR و رفتاري، اعمال اصلاحيه‏هايي علاوه بر اصلاحيه‏هاي اعمال شده توسط دستگاه لازم باشد تا تفاوت بين آستانه‏هاي رفتاري و ASSR كمتر شود. در اين مطالعه تفاوت آستانه‏هاي ASSR و رفتاري بدون سمعك در 5/88 درصد افراد 15 دسي‏بل بود كه مشابه نتايج ساير مطالعات بود(2،6و7). طبق مطالعة Rance (2008) كلاً تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR در فركانس‏هاي بالاتر کمتر است(6). در بررسی حاضر ميانگين تفاوت رفتاري ASSR در فركانس500 و 4000 هرتز كمتر و در 1000 و2000 هرتز بيشتر بود. اگرچه كمتر بودن تفاوت در 4000 هرتز با نتايج Rance همخواني دارد، ولي در فرکانس500 هرتز با نتايج آنان متناقض بود. البته در بعضي بررسي‏ها از جمله Hsu و همکاران (2003) و Dimitrijevic و همکاران (2002) نتایجی
Text Box: جدول 4ـ مقایسه بهره کارکردی سمعک با بهره پاسخ پایدار شنوایی (ASSR)

	میانگین (انحراف معیار) بهره‏ها (dB)	
فرکانس (هرتز)	کارکردی	ASSR	تفاوت میانگین‏ها	p
500	(93/7) 95/18	(44/12) 25/21	3/2	25/0
1000	(75/9) 12/33	(09/10) 58/34	46/1	29/0
2000	(97/11) 00/35	(97/11) 50/37	50/2	09/0
4000	(19/10) 95/31	(65/10) 43/35	48/3	12/0


 

 

 

 

 

 

 

 

 


شبيه به بررسي حاضر مشاهده مي‏شود(6). در بررسي حاضر روند تغييرات ضريب همبستگي تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR (با و بدون سمعك) با آستانة شنوايي چندان منظم نبود که با نتايج به‏دست آمده در بعضی مطالعات همخواني ندارد(2،6،7و12). البته ضريب همبستگي در بیشتر فركانس‏ها (به‏جز 500 هرتز) منفي بود كه ارتباط معكوس بين PTA و تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR را تأييد مي‏كند. كاهش تفاوت رفتاري و ASSR با افزایش آستانة شنوایی احتمالاً مربوط به ركروتمنت در افراد دچار کم‏شنوايي بود(11). در مطالعة Picton (1998) نيز ارتباط معكوس بين PTA و تفاوت رفتاري و ASSR ديده نشد(11). وی مشاهدة خود را این‏ چنین توضیح می‏دهد كه ASSR اگرچه فركانس ويژه (frequency specific) است، ولي ممكن است ويژگي مكاني (place specificity) دقيق نداشته باشد، زيرا از پوشش (masking) برای حذف دخالت مناطق غيرمرتبط با فركانس محرك در غشای پايه استفاده نمي‏شود. از این رو ممكن است با وجود افت زياد شنوايي، محرك توسط مناطقي از حلزون پردازش شود كه مكان ويژة آن نيست، كه نتيجة آن كاهش هم‏زماني عصبي و افزايش آستانة پاسخ است(11). دليل عدم ارتباط منظم تفاوت رفتاري و ASSR با درجة کم‏شنوایی در اين بررسي مي‏تواند مشابه دليل مطرح شده توسط Picton (1998) باشد يا دلايل ديگري مانند تغييرپذيري نتايج در ميدان صوتي یا تغييرپذيري ذاتي ASSR داشته باشد.

در بررسي Picton (1998) انحراف معيار تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR در4000 هرتز با ارائة چندفركانسي به‏طور قابل ملاحظه‏اي بيش از ساير فركانس‏ها بود كه با ارائة تك‏فركانسي كاهش پيدا كرد. انحراف معيار تفاوت آستانه‏ها در بررسي حاضر به حالت ارائة تك‏فركانسي شباهت بيشتري داشت. ارائة چندفركانسي اثري بر ASSR ثبت شده با محرك‏های با شدت متوسط (60 دسي‏بل) و يا ASSR افراد هنجار ندارد، اما ارایة هم‏زمان محرك‏ها در سطوح بالا آستانه را به‏ويژه در فركانس‏هاي بالا افزايش مي‏دهد كه اين افزايش در ASSR با سمعك بارزتر است(11و13). دليل اين مسئله احتمالاً شكل غيرطبيعي منحني‏هاي كوك عصبي در حلزون آسيب ديده است، كه در سمت فركانس‏هاي پايين شيب كمتر و پهناي بيشتري داشته و در نتيجه حساسيت بيشتري به فركانس‏هاي پايين پيدا مي‏كند. در نتيجه، در صورت ارائة چندفركانسي، فركانس‏هاي پايين‏تر در پاسخ فركانس‏هاي بالاتر مداخله خواهد كرد(11و14).

بين بهرة كاركردي سمعك با بهرة ASSR در هيچ‏كدام از فركانس‏ها تفاوت معنی‏دار وجود نداشت. در کل، تفاوت بهره‏ها با افزايش فركانس بيشتر مي‏شود. ميانگين تفاوت بهرة كارکردي و بهرة ASSR 43/2 دسی‏بل بود كه كمتر از ميانگين تفاوت آستانه‏هاي بدون سمعك (19/6 دسی‏بل) و با سمعك (33/4 دسی‏بل) بوده و همچنين تغييرات كمتري در فركانس‏هاي متفاوت داشت.

Text Box: جدول 5ـ ضرايب همبستگی آستانه‏هاي رفتاری با آستانه‏های ASSR، بهره كارکردي با بهره ASSR و ميانگين تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR با میزان كم‏شنوايي

	ضرایب همبستگی
فرکانس (هرتز)	آستانه‏های رفتاری و ASSR بدون سمعك	آستانه‏های رفتاری و ASSR با سمعك	بهره کارکردی و بهره  ASSR	تفاوت آستانه‏ها و میانگین کم‏شنوایی
500	88/0	75/0	63/0	15/0
1000	93/0	87/0	77/0	43/0-
2000	88/0	87/0	83/0	06/0-
4000	88/0	83/0	50/0	18/0-در بررسي حاضر بلندگو در فاصلة 30 سانتي‏متري گوش قرار مي‏گرفت. معمولاً در اديومتري ميدان صوتي فاصلة مرکز بلندگو از مرکز سر بیمار مرز بين میدان نزدیک و میدان دور يعني حدود یک متر است(15). دلیل استفاده از فاصلة 30 سانتي‏متری در بررسی حاضر اين بود كه حداكثر خروجي تقويت‏كنندة صوتی مورد استفاده در فاصلة یک متري حدود 80 دسي‏بل بود. با توجه به اينكه بعضي از افراد آستانه‏هاي شنوايي حدود 80 دسي‏بل داشتند، در صورت استفاده از فاصلة یک‏متري خروجي بلندگو براي ارائة سيگنال در اين سطوح بالا محدود شده و سيگنال دچار اعوجاج مي‏شد (اين امر مشابه اتفاقي است كه هنگام ارائة يك سيگنال قوي به يك مدار برش قله رخ مي‏دهد و باعث اعوجاج در خروجي سمعك مي‏شود). بنابراين لازم بود فاصلة بلندگو با گوش كمتر از یک متر باشد. برای محدود كردن مداخلة بازآوايي و نويز محيط، مطلوب بود فاصلة مولد و گوش كم باشد. فاصلة 10 سانتي‏متري مطلوب‏ترين است(15)، ولي قرار دادن هر گونه مولد در اين فاصلة نزديك، باعث مداخلة ميدان مغناطيسي بلندگو در مدارات سمعك مي‏شود.

از محدوديت‏هاي روش مورد استفاده در بررسي حاضر اين بود كه صرفاً اطلاعات آستانه‏اي به‏دست مي‏آمد و امكان بررسي سطوح فوق آستانه‏اي وجود نداشت، در حالي كه اين ارزيابي‏ها براي تنظيم سمعك كاملاً ضروري هستند(6).

به‏دليل لزوم مقايسة آستانه‏هاي رفتاري با ASSR، اين بررسي در افراد بزرگسال انجام شد. با توجه به اينكه هدف نهايي، استفاده از اين روش در تأييد سمعك افراد سخت‏آزمون است، پيشنهاد مي‏شود در آینده  نوزادان دچار کم‏شنوایی مورد بررسی قرار گیرند و با به‏دست آوردن مقادير هنجار، بتوان به ضرايب اصلاحي دست يافت كه قبل از تنظيم سمعك براساس آستانه‏هاي ASSR روی این آستانه‏ها اعمال شوند.

 

نتيجه‏گيري

تفاوت بهرة كارکردي و بهرة ASSR كمتر از تفاوت آستانه‏هاي رفتاري و ASSR بوده و تغييرات آن در فركانس‏هاي متفاوت كمتر است. بنابراین شايد بهتر باشد كه به‏جاي استفاده از آستانه‏هاي ASSR براي تنظيم سمعك افراد سخت‏آزمون از بهرة ASSR استفاده شود.

 

سپاسگزاري

در پایان از همكاران محترم گروه شنوايي‏شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران، به‏ويژه جناب آقاي حسن حدادزاده نيري، و همچنين شركت تجهيزات پزشكي و توانبخشي پژواك آوا، و توانخواهان سازمان بهزيستي كه كمال همكاري را در اجراي اين پژوهش داشتند تشكر و قدرداني مي‏شود.


REFERENCES


1.             Roeser RJ, Clark JL. Pure-tone tests. In: Roeser RJ, Valente M, Hosford-Dunn H, editors. Audiology diagnosis. 2nd ed. New York: Thieme; 2007. p. 238-60.

2.             Katz J. Handbook of clinical audiology. 4th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins; 1994.

3.             Lin YH, Ho HC, Wu HP. Comparison of auditory steady-state responses and auditory brainstem responses in audiometric assessment of adults with sensorineural hearing loss. Auris Nasus Larynx. 2009;36(2):140-5.

4.             Stroebel D, Swanepoel de W, Groenewald E. Aided auditory steady-state responses in infants. Int J Audiol. 2007;46(6):287-92.

5.             Dillon H. Hearing aids. 2nd ed. London: Thieme Medical Pub; 2001.

6.             Rance G. The auditory steady-state response: generation, recording, and clinical applications. 1st ed. San Diego: Plural Publishing Inc; 2008.

7.             Ozdek A, Karacay M, Saylam G, Tatar E, Aygener N, Korkmaz MH. Comparison of pure tone audiometry and auditory steady-state responses in subjects with normal hearing and hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010;267(1):43-9.

8.             BSI. Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions. BS EN ISO 389-7;1998.

9.             Cox RM, McCormick VA. Electroacoustic calibration for sound field warble tone thresholds. J Speech Hear Disord. 1987;52(4):388-92.

10.         Cornelisse LE, Moroso MJ. Test conditions, stimuli, and calibration values for sound field testing. JSLPA/ROA. 1990;14(1):21-8.

11.         Picton TW, Durieux-Smith A, Champagne SC, Whittingham J, Moran LM, Giguère C, et al . Objective evaluation of aided thresholds using auditory steady-state response. J Am Acad Audiol. 1998;9(5):315 - 31.

12.         Picton TW, Dimitrijevic A, Perez-Abalo MC, Van Roon P. Estimating audiometric thresholds using auditory steady-state responses. J Am Acad Audiol. 2005;16(3):140-56.

13.         Herdman AT, Picton TW, Stapells DR. Place specificity of multiple auditory steady-state responses. J Acoust Soc Am. 2002;112(4):1569-82.

14.         Ryan A, Dallos P, McGee T. Psychophysical tuning curves and auditory thresholds after hair cell damage in the chinchilla. J Acoust Soc Am. 1979;66(2):370-8.

15.         Dillon H, Walker G. Comparison of stimuli used in sound field audiometric testing. J Acoust Soc Am. 1982;71(1):161-72.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: پیوست 1ـ استاندارد نويز مجاز محيط آزمون طبق (ANSI S3.1-1997 (R1986

فركانس (Hz)	سطوح باند اكتاوي (dB)	سطوح باند 3/1 اكتاوي (dB)
125	0/28	0/23
250	5/18	5/13
500	5/14	5/9
750	5/12	5/7
1000	0/14	0/9
1500	5/10	5/5
2000	5/8	5/3
3000	5/8	5/3
4000	0/9	0/4
6000	0/14	0/9
8000	5/20	5/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Text Box: پیوست 2ـ مقادير RETSPL طبق استاندارد EN ISO 389-7:1998

فركانس (Hz)	تفاوت ميدان صوتي و ميدان آزاد (dB)	RETSPL در شرايط ميدان آزاد (dB)	RETSPL در شرايط ميدان صوتي (dB)
20	0	0/78	0/78
25	0	0/68	0/68
5/31	0	0/59	0/59
40	0	5/50	5/50
50	0	5/43	5/43
63	0	5/37	5/37
80	0	5/31	5/31
100	0	5/26	5/26
125	0	0/22	0/22
160	0	0/18	0/18
200	0	5/14	5/14
250	0	0/11	0/11
315	0	5/8	5/8
400	5/0	5/5	0/6
500	5/0	5/3	0/4
630	0/1	5/1	5/2
750	0/1	0/1	0/2
800	0/1	0/1	0/2
1000	5/1	5/0	0/2
1250	5/1	0	5/1
1500	5/1	0/1-	5/0
1600	0/1	0/1-	0
2000	0	5/1-	5/1-
2500	0/1 -	0/3-	0/4-
3000	0/2 -	0/4-	0/6-
3150	0/2 -	5/4-	5/6-
 

Text Box: پیوست 2ـ مقادير RETSPL طبق استاندارد EN ISO 389-7:1998 ـ ادامه

فركانس (Hz)	تفاوت ميدان صوتي و ميدان آزاد (dB)	RETSPL در شرايط ميدان آزاد (dB)	RETSPL در شرايط ميدان صوتي (dB)
4000	5/1-	0/5-	5/6-
5000	5/0	5/3-	0/3-
6000	0/3	5/0-	5/2
6300	5/3	5/0	0/4
8000	0/6	5/5	5/11
9000	5/5	0/8	5/13
10000	0/4	5/9	5/13
11200	5/1	5/10	5/12
12500	0/2-	0/13	0/11
14000	0/5-	0/21	0/16
16000	5/3-	0/47	0/43