مقاله پژوهشی

 

ساخت نسخه فارسی آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی و عملکرد گوش دادن دایکوتیک در بزرگسالان جوان

 

محمد ابراهيم مهدوي1، جعفر آقازاده1، سید علی‏اکبر طاهایی2، فاطمه حیران1، علیرضا اکبرزاده باغبان3

1ـ گروه شنوايي‏شناسي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی، تهران، ایران

2ـ گروه شنوايي‏شناسي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ایران

3ـ گروه علوم پايه توانبخشی، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی، تهران، ایران

 

چکیده

زمينه و هدف: زیرآزمون شنوايي دایکوتیک یکی از اجزای مهم مجموعه آزمون پردازش شنوایی کودکان و بزرگسالان به‌شمار می‌رود. آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی در پاسخ به ضعف حساسیت آزمون اعداد دایکوتیک دو جفتی به ناقرینگی گوشی ناهنجار در شنوایی دایکوتیک ساخته شده است. مطالعۀ حاضر با هدف ساخت نسخۀ فارسی این آزمون و ارزیابی اولیۀ آن انجام شد.

روش بررسي: با ضبط اعداد يك تا ده (به‏جز عدد دوهجايي چهار) فارسی در استودیو و تنظیم مشخصات شدتی و زمانی امواج، نسخۀ فارسی آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی مطابق با نسخۀ انگلیسی آن ساخته شد. آزمون در سطح 55 دسی‌بل HL روی 50 نفر (به نسبت مساوی از هر دو جنس) راست‌دست 18 تا 25 سال با سطح شنوایی 15 دسی‌بل HL یا کمتر در فرکانس‌های ادیومتریک انجام شد.

يافته‌ها: میانگین امتیاز گوش راست، گوش چپ و برتری گوش راست در افراد مورد مطالعه به‏ترتیب 3/94 درصد با انحراف معیار 3/5، 8/84 درصد با انحراف معیار 7/7 و 5/9 درصد با انحراف معیار 7 درصد به‌دست آمد. 60 درصد از افراد نتیجۀ بهنجار، 24 درصد ضعف یکگوشی و 16 درصد ضعف دوگوشی نشان دادند.

نتيجه‌گيري: به‌نظر مي‌رسد نسخۀ فارسي آزمون اعداد دايكوتيك تصادفي مي‌تواند همانند آزمون اصلي خود ناقرینگی گوشی، ضعف‌هاي يكطرفه و دوطرفه را در شنوايي دايكوتيك نشان دهد.

واژگان کلیدی: شنوایی دایکوتیک، بزرگسالان، برتری گوشی، جنس، زبان فارسی

 

(دریافت مقاله: 1/9/93، پذیرش: 25/11/93)

 

مقدمه


در آزمایش‌های شنوایی دایکوتیک که حساسیت فوق‏العاده‏ای به رسش، عملکرد و بدعملکردی دستگاه شنوایی مرکزی دارند از محرک‏های صوتی مختلفی اعم از هجاهای بی‏معنی، اعداد، کلمات تکهجایی و جملات استفاده می‏شود(1و2)(5). هرچه محرک‏های صوتی دو گوش از نظر اکوستیک و زمانی شباهت بیشتری به هم داشته باشند، تکلیف بازشناسی آنها دشوارتر می‏شود. آسان‏ترین حالت وقتی است که دو محرک کاملاً نامشابه بهصورت دایکوتیک ارائه شود (مثلاً نویز باند سفید به یک گوش و گفتار به گوش مقابل) و دشوارترین تکلیف بازشناسی در حالتی است که دو هجای همخوان‏ـ‏واکه به‏طور همزمان به گوش‏ها برسد. البته میزان بار زبانی محرک‏های دایکوتیک نیز در دشواری تکلیف نقش دارد. جملات بار زبانی بيشتري دارند در حالی‌که اعداد از بار زبانی كمتري برخوردارند. از طرف دیگر بازشناسی کلمه در متن یک جمله به علت وجود افزونگی (redundancy) آسان‏تر از بازشناسی یک کلمۀ منفرد است. در مقایسه با سایر محرک‏های گفتاری، هجاهای بی‏معنی حداقلِ بار زبانی را دارند. در پیوستار دشواری بازشناسی محرک‏های دایکوتیک، اعداد در جایگاه میانه قرار گرفته‏اند زیرا از نظر زمانی بسیار به هم نزدیک بوده و بار زبانی كمتري دارند(3).

استفاده از اعداد در آزمون دايكوتيك در مقایسه با سایر مواد آزمونی قدیمیتر است و به سال 1961 توسط Kimura برمیگردد. در جریان گوش دادن دایکوتیک در افراد راست دست، امتیاز گوش چپ در محرک‌های صوتی شنیده شده اندکی پایین‌تر از امتیاز گوش راست قرار می‌گیرد که به این ناقرینگی گوشی برتری گوش راست (right ear advantage) می‌گویند. برتری گوش راست در 96 درصد از افراد راست دست و 70 درصد از افراد چپ دست وجود دارد(4). در حال حاضر از آزمايش‌هاي اعداد دايكوتيك يك جفتي (one-pair) و دو جفتي (two-pair) در بررسی‌های باليني پردازش شنوایی استفاده می‌شود. افراد با شنوايي بهنجار و افراد دچار كاهش شنوايي محيطي در آزمايش يك جفتي امتياز نزديك به 100 درصد به‌دست مي‌آورند زيرا فرد مورد آزمايش باید هنگام پاسخدهي اطلاعات محدودي را گوش داده و بازگو كند. هرچند آزمايش اعداد دايكوتيك دو جفتی، دشواري آزمايش را افزايش داده ولي همچنان بسياري از شنونده‌ها امتياز بالايي به‌دست مي آورند. بنابراين در برخي از موارد كاربرد مؤثر آزمون اعداد دايكوتيك (Dichotic Digit Test: DDT) دو جفتی با محدوديت روبروست. اعداد دايكوتيك سه جفتي از نوع دو جفتي دشوارتر است و نتايج تحقيقاتي كه از اين آزمايش استفاده كرده‌اند حاكي از آن است كه گوش راست عملكرد بالاتري در مقايسه با گوش چپ دارد. برتري گوش راست براي اعداد دايكوتيك چهار جفتي نيز مشاهده مي شود ولي در آزمايش اعداد دايكوتيك پنج جفتي ديده نمي شود(5)

تحقیقات خارجی نشان داده است که آزمون اعداد دایکوتیک دارای پایایی بازآزمایی (test-retest) بالایی در بزرگسالان و سالمندان است(5) و نسبت به اثر کم شنوایی حلزونی ملایم تا متوسط نسبتا مقاوم است(6). اعداد برای اکثر افراد محرک‌های صوتی آشنایی محسوب می‌شوند، اجرای DDT راحت بوده و وقت زیادی را نمی‌گیرد. چون پاسخ به‌صورت مجموعۀ بسته است برای محدودۀ سنی وسیعی از بیماران آزمايش مناسبی به‌شمار مي‌رود(7).

به علت شایع بودن نقص شنوایی دایکوتیک در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی، پیشنهاد شده است که هر فرد مشکوک به اختلال پردازش شنوایی به‌وسیله DDT دوتایی غربالگری شود، ولی شواهد حاکی است که این آزمون در کودکان دبستانی اثر سقف (ceiling effect) نشان می‌دهد به‌طوریکه کودکان ده ساله و بالاتر حداکثر امتیاز آزمون را به‌دست می‌آورند و به موجب آن DDT دوتایی از حساسیت لازم به‌عنوان ابزار غربالگری برای شناسایی اختلال پردازش شنوایی برخوردار نیست (8و9). این در حالی است که امروزه اقدامات درمانی نظیر تربیت اختلاف شدت بین گوشی دایکوتیک (Dichotic Interaural Intensity Difference: DIID) برای کودکان دچار ضعف گوش دادن دایکوتیک همچون کودکان دچار اختلال یادگیری مطرح شده و نیاز به وجود ابزارهای تشخیصی حساس‌تر در این حوزه را افزایش داده است(10).

مطالعۀ Strouse و Wilson (1999) ثابت کرد که در صورت ارائۀ آیتم‌های یک، دو، سه و چهار جفتی به‌صورت تصادفی که تردید شنونده را در مورد تعداد جفت‌های عددی به‌همراه دارد، دشواری DDT افزایش می‌یابد. آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی (randomized DDT: RDDT) با حمایت و اجرای دپارتمان امور کهنه سربازان آمریکا (veterans affairs) در دو فهرست هم‌تراز 1 و 2 ساخته شده و مقادیر هنجار آن برای بزرگسالان توسط Strouse و Wilson (a1999 و b1999) منتشر شده است(5و11). با توجه به فقدان نسخۀ فارسی این آزمون در ایران، مطالعۀ حاضر با هدف ساخت نسخۀ فارسی RDDT و ارزیابی اولیۀ آن در افراد 25-18 ساله انجام شد.

 

روش بررسي

ابتدا از چهار نفر مرد با گويش فارسی استاندارد خواسته شد در استودیو ضبط صدا، اعداد یک تا ده (بجز عدد دو هجایی چهار) را با تن خنثی سه بار تکرار کنند. ضبط صدا در استودیو با دستگاه Preamp Yamaha 02R96 مدل A/D convertor Dante ساخت کشور ژاپن صورت گرفت. از میکروفن، Mic Neumann TLM103 مجهز به فیلتر pop ساخت کشورآلمان و نوع نرم افزار Cubase 5.5 استفاده شد. کنترل صدا با بلندگو Adam A8x ساخت کشور آلمان انجام شد. برای از بین بردن Hiss ناشی از کابل، بهرۀ زیاد و نویز دستگاه‌ها از plug in waves مدل x-noise و z-noise استفاده شد. فرمت ضبط به‌صورت wave و برای تهیۀ آن از فرکانس نمونه‌گیری 4800 هرتز و وضوح (resolution) 24 بیتی استفاده شد. فرمت خروجی به صورت wave با فرکانس نمونه‌گیری 44100 هرتز و وضوح 16 بیتی تهیه شد.

صداهای ضبط شده از نظر کیفی بررسی شد. در نهایت صدای یکی از افراد بومی تهران که امواجی با کیفیت بالاتری داشت برای ساخت آیتم‌های اعداد دایکوتیک مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به دیرش متفاوت اعداد برخی از اعداد (با حفظ وضوح یا قابلیت فهم)، حداکثر تا 19درصد کشیده یا حداکثر تا 20 درصد متراکم شدند(12). زمان بین عددی 500 میلی ثانیه و زمان بین آیتمی بعد از آيتم‌هاي یک جفتی چهار ثانیه، بعد از آيتم‌هاي دو جفتی شش ثانیه و بعد از آيتم‌هاي سه جفتی هشت ثانیه در نظر گرفته شد. RDDT فارسی در دو فهرست 1 و 2 تهیه شد (پیوست: فهرست 1 و فهرست 2 آزمون اعداد دايكوتيك تصادفي فارسي). هر فهرست RDDT فارسی همانند نسخۀ انگلیسی خود از سه دسته آیتم یک جفتی، دو جفتی و سه جفتی تشکیل شده است. در هر فهرست 18 آیتم از هر دسته وجود دارد که به صورت تصادفی توزیع شده‌اند. در هر فهرست RDDT فارسی برای هر گوش 108 (100%) نمرۀ خام در نظر گرفته می‌شود که 18 امیتاز به آیتم‌های یک جفتی، 36 امیتاز به آیتم‌های دو جفتی و 54 امتیاز به آیتم‌های سه جفتی تعلق دارد. هر فهرست داراي شش آيتم تمريني براي آموزش روش آزمون است كه رقابت اعداد گوش راست و چپ به تدریج افزایش می‌یابد. تن (کالیبراسیون) 1000 هرتز با شدتی معادل سطح شدت متوسط امواج صوتی اعداد در قالب یک track صوتی جداگانه همراه فایل‌های صوتی آزمون قرار داده شد.

ابتدا به‌وسيله دستگاه صدا سنج مدل 2209 کالیبراسیون خروجی گوشی HSN 6500 (Philips، ساخت ژاپن) متصل به لپ تاپ DELL INSPIRON 6400 (ساخت چین) به‌وسیله تن کالیبراسیون 1000 هرتز برای سطح شدت 55 دسی‌بل HL انجام شد.50 نفر شامل 25 مرد و 25 زن در دسترس که به درخواست محققان برای شرکت در مطالعه جواب مثبت داده و واجد معیارهای ورود بودند، در مطالعه شرکت کردند. معیارهای ورود شامل تک زبانه فارسیزبان، راست دستی (مشخص شده از طریق پرسش‌نامه چاپمن‏ـ‏چاپمن(13))، محدودۀ سنی 25-18 سال، نداشتن سابقۀ اختلالات شنوایی، گوش و اعصاب (مشخص شده از طریق مصاحبۀ شفاهی)، سطح شنوایی 15 دسی‌بل ‌‌HL یا کمتر در فرکانس‌های اکتاوی 250 تا 8000 هرتز و ناقرینگی آستانه‌ای کمتر از 10 دسی‌بل در گوش‌ها بود. فهرست 1 آزمایش اعداد دایکوتیک تصادفی (RDDT) فارسی پس از آشناسازی به‌وسیله آیتم‌های تمرینی و به‌روش بازگویی آزاد اجرا شد. ابتدا امتیازهای خام RDDT فارسی طبق روش Studebaker (1985) و با استفاده از فرمول‌های زیر به واحد ارکسینوسی گویا شده ((rationalized arcsine unit: rau تبدیل شد و تجزیه تحلیل آماری روی داده‌های تبدیل شده صورت گرفت(14).

 

 

 

 

 


در این فرمول‌ X تعداد پاسخ درست و N تعداد کل اعداد یا همان کل نمرۀ خام آزمون است. R مقادیر برحسب rau را نشان می‌دهد. در مورد متغیرهای وابسته نظیر امتیاز DDT که به‌صورت درصد در یک مقیاس فاصله‌ای بیان می‌شوند، تبدیل هر امتیاز به واحد rau، ارتباط میانگین امتیاز با واریانس را به حداقل می‌رساند و در مقایسه با سایر arcsine transforms مقادیر rau به نتایج اصلی آزمون بر حسب درصد نزدیک‌تر است و
Text Box: جدول 1ـ مقایسه میانگین و انحراف معیار امتیاز گوش راست و چپ افراد مورد مطالعه به‎تفکیک نوع آیتم و کل آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی فارسی در توجه آزاد برحسب درصد درست (تعداد=50 نفر)

	میانگین (انحراف معیار)		
	گوش راست	گوش چپ	برتری گوش راست	p
آیتم یک جفتی	(1/4) 7/98	(8/3) 1/98	(8/3) 56/.	199/0
آیتم دو جفتی	(6/4) 1/96	(2/9) 3/86	(8/7) 8/9	000/0
آیتم سه جفتی	(6/7) 6/86	(7/9) 7/74	(10) 9/11	000/0
کل آزمون	(3/5) 3/94	(7/7) 8/84	(7) 5/9	000/0می‌توان از آن برای تفسیر تفاوت‌های مهم آماری استفاده کرد(9). از آزمون آناليز واريانس اندازه‌گیریهای مکرر دوطرفه با نرم افزار SPPS نسخۀ 21 با در نظر گرفتن سمت گوش (راست يا چپ) و نوع آیتم (يك، دو یا سه جفتي) به‌عنوان عوامل درون گروهی و جنس به‌عنوان عامل بین گروهی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. از آزمون t زوجي يا معادل غير پارامتري آن ویلکوکسان براي مقايسۀ امتيازات گوش راست و چپ و مقايسۀ برتري گوش راست در آيتم‌هاي مختلف و از آزمون t مستقل يا معادل غير پارامتري آن منـویتنییو براي مقايسۀ امتيازات گوش راست و چپ و مقايسۀ برتري گوش راست در انواع آيتم بين دو جنس بهره گرفته شد. میزان برتری گوش راست با تفریق امتیاز گوش چپ از امتیاز گوش راست به‌دست آورده شد. با در نظر گرفتن خطای نوع اول 05/0 کلیۀ آزمون‌های آماری در سطح معنی‌داری 05/0 و روی مقادیر تبدیل شده برحسب rau انجام شد. با این وجود مقادیر جدول‌ها و نمودارها برحسب درصد درست آورده شده است.

 

يافته‌ها

افراد مورد مطالعه از میانگین سنی 5/21 و انحراف معیار 3/2 سال برخوردار بودند. جدول 1 ميانگين امتياز گوش راست و چپ افراد مورد بررسي را براي كل آزمون و همچنين به تفكيك نوع آيتم نشان مي‌دهد. با توجه به نتایج، اثرات اصلی دو متغیر مستقل سمت گوش و نوع آیتم از نظر آماری معنی‌دار بود (سمت گوش: 02/83=(48و1)F، 000/0p؛ نوع آیتم: 5/348=(96و2)F، 000/0p=). امتیاز مردان و زنان نیز تفاوت معنیداری نشان داد (9/5=(48و1)F، 019/0p=). پذیرۀ تقارن مرکب در مورد تعامل نوع آیتم و سمت گوش احراز نشد بنابراین، با توجه به نتایج تک متغیره با تصحیح اپسیلونی Greenhouse-Geisser تعامل سمت گوش و نوع آیتم معنی‌دار شد (تعامل سمت گوش و نوع آیتم 18/36=(96و74/1)F، 000/0p=). تأثیر عوامل درون گروهی و عامل بین گروهی جنس به‌صورت جداگانه در زیر ارائه می‌شود.

بررسی آماري نشان داد كه با افزايش تعداد اعداد جفت در آيتم از يك جفتي به سه جفتي عملكرد افراد در گوش راست و چپ كاهش امتياز نشان مي‌دهد (نمودار 1) كه از افزايش دشواري تكليف گوش دادن دايكوتيك حكايت مي‌كند. اين اثر مستقل از تأثير جنس و سمت گوش نیست به‌طوری که کاهش امتیاز با افزایش تعداد اعداد جفت در زنان بیشتر از مردان بود (تعامل جنس و نوع آيتم: 46/8=(96و2)F، 000/0p=) و در گوش چپ بیشتر از گوش راست بود(000/0p=). با توجه مقدار انحراف معیار مقادیر جدول 1، به‎جز در مورد آیتم‌های یک جفتی، پراکندگی پاسخ‌های گوش چپ نیز بیشتر از پراکندگی امتیاز گوش راست است.

تجزیه و تحلیل آماری نتایج RDDT فارسی مشخص کرد میانگین امتیاز گوش راست مردان (7/94% با انحراف معیار 7/4) و میانگین امتیاز گوش راست زنان (9/93% با انحراف معیار 8/5)تفاوت معنی‌داری نشان نمی‌دهد(47/0p=) اما میانگین امتیاز گوش چپ زنان (1/81% با انحراف معیار 3/7) مورد مطالعه به‌طور معنی‌داری از میانگین امتیاز گوش چپ مردان کمتر است (000/0p=) مقایسۀ تأثیر جنس بر امتیاز گوش راست و چپ به تفکیک آیتم در نمودار 1 آمده است. امتیاز آیتم‌های یک جفتی در گوش راست و چپ از جنس متأثر نشده است (گوش راست 71/0p=، گوش چپ 98/0p=). با این وجود میانگین امتیاز زنان در آیتم‌های دو جفتی گوش راست(004/0p=) و در آیتم‌های دو جفتی(002/0p=) و سه ‌جفتی(000/0p=) گوش چپ به‌طور معنی‌داری از متوسط امتیاز گوش راست مردان کمتر است. مقایسۀ برتری گوش راست بین مردان و زنان در آیتم‌های مختلف مشخص کرد که این مشخصه تحت تأثیر جنس قرار دارد، 86/4=(96و7/1)F، (013/0p=) به‌طوریکه مردان و زنان در آیتم‌های یک جفتی تفاوت معنیداری در اندازۀ برتری گوش راست ندارند اما میزان این مشخصه در آیتم‌های دو جفتی و سه جفتی در زنان بیشتر از مردان است که در بخش گوش‌برتری بیشتر توضیح داده شده است (نمودار 1).

گوشبرتري افراد مورد مطالعه از 84/2- تا 39/31 درصد متغير بود. 94 درصد افراد مورد مطالعه برتری گوش راست، دو نفر (4%) برتری گوش چپ نشان دادند و در یک نفر (2%) برتری طرفی وجود نداشت. جدول 1 ميانگين امتياز گوش راست و چپ افراد مورد آزمايش براي كل RDDT فارسي و به تفكيك نوع آيتم و ميزان تفاوت امتياز گوش راست با چپ را نشان مي‌دهد. نمودار 2 طرح دو متغیرۀ پاسخ‌های انفرادي را نشان مي‌دهد كه در آن امتياز گوش راست روي محور مختصات افقي و امتياز گوش چپ روي محور مختصات عمودي رسم شده است. سه خانۀ نمودار‌ها به آيتم‌ها و يك خانه به كل آزمون تعلق دارد. نقاطي كه پايين‌تر از خط مورب قرار گرفته‌اند نشان‌دهندۀ برتري گوش راست و نقاطي كه روي خط مورب واقعند نشان‌دهندۀ عملكرد مساوي گوش راست و چپ هستند. طبق نمودار 2 برتری گوش راست که به‌صورت تجمع نقاط در نیمۀ پایین نمودار ظاهر شده است، بیشتر برای آیتم‌های دو و سه جفتی و کل RDDT قابل مشاهده است. قرار گرفتن نتایج روی خط 45 درجه حاکی از تساوی امتیاز گوش راست و چپ است که در آیتم‌های یک جفتی بارزتر است. بینمیانگین امتیاز گوش راست با امتیاز گوش چپ در آیتم‌های یک جفتی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(12/0=p). ولی این تفاوت برای آیتم‌های دو جفتی، سه جفتی و کل RDDT معنی‌دار بود (در هر سه مورد 000/0p=). مقایسۀ میانگین برتری گوش راست بین آیتم‌های دو جفتی، سه جفتی و کل آزمون نشان داد مقدار میانگین برتری گوش راست از آیتم‌های یک جفتی تا سه جفتی افزایش یافته است (نمودار 3) ولی بین میانگین برتری گوش راست برای آیتم‌های سه جفتی و میانگین برتری گوش راست برای کل آزمون تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(17/0p=).

مردان مورد مطالعه برای آیتم‌های یک جفتی 4/0 درصد، دوجفتی 8/6 درصد و سه جفتی 7/7 درصد میانگین برتری گوش راست نشان دادند. این در حالی است که در زنان مورد بررسی مقادیر فوق به ترتیب 7/. درصد، 8/12 درصد و 1/16 درصد به‌دست آمد. بررسی آماری نشان داد که برتری گوش راست برای آیتم‌های یک جفتی از جنس تأثیر نپذیرفته است(98/0p=). ولی میانگین برتری گوش راست در مورد آیتم‌های دو جفتی (019/0p=) و سه جفتی (005/0p=) بین مردان و زنان مورد مطالعه از تفاوت معنی‌داری برخوردار بود. برتری گوش راست برای کل RDDT فارسی تفاوت جنسیتی نشان داد به‌طوریکه مردان مورد بررسی به طور متوسط 3/6 درصد و زنان 8/12 درصد برتری گوش راست نشان دادند(002/0p=) (نمودار 3)

بررسي مقدماتي نتایج نشان داد که امتیاز گوش چپ در برخی از افراد مورد بررسی پایین‌تر از میزان مورد انتظار است و به‌همین علت مشابه با روش Moncrieff و Wilson (2009) فاصلۀ اطمینان 95 درصد میانگین امتیاز گوش راست و چپ برای کل آزمون به‌عنوان معیار دسته‌بندی افراد مورد مطالعه به گروه‌های بهنجار و نابهنجار مورد استفاده گرفت. امتیاز افرادی که از حد پایین فاصلۀ اطمینان 95 درصد کمتر بود به‌‌عنوان نتایج نابهنجار در نظر گرفته شد. ميزان برتري گوش راست افراد بهنجار و همچنين افراد نابهنجار در سه دستۀ ضعف گوش راست، ضعف گوش چپ و ضعف دوگوشی در نمودار 4 نشان داده ‌شده است. به‌طور کلی با توجه به نتیجه RDDT فارسی، 60 درصد (30 نفر) از افراد مورد آزمایش نتیجه بهنجار داشتند. دو نفر (4%) ضعف گوش راست، ده نفر (20%) ضعف گوش چپ و هشت نفر (16%) ضعف دو گوشی نشان دادند. در افراد بهنجار برتري گوش راست به‌طور متوسط 7/12 درصد با انحراف معيار 7/5 درصد به‌دست آمد. مشخصات آماری نتایج 30 نفر از افراد مورد مطالعه در RDDT فارسی که در گروه بهنجار قرار گرفتند به تفکیک جنس در جدول 2 آمده است. مقایسۀ آماری به‌طور جداگانه روی نتایج افراد گروه بهنجار برای کل RDDT فارسی نیز انجام شد. جنس بر میانگین امتیاز گوش راست و چپ افراد گروه بهنجار برای RDDT فارسی تاثیری نشان نداشت (گوش راست: 75/0p=، گوش چپ: 45/0p=). میانگین برتری گوش راست مردان گروه بهنجار 4/14 درصد با انحراف معیار 5 درصد به‌دست آمد که با میانگین برتری گوش راست زنان گروه بهنجار یعنی 7/11 درصد با انحراف 5/6 درصد تفاوت آماری معنی داری نداشت(43/0p=).

 

بحث

با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد مواد آزمونی اعداد که حتی برای ارزیابی یکپارچه سازی دو گوشی در کودکان مبتلا به اختلالات زبانی و ضعف خزانۀ واژگانی قابل استفاده است، RDDT فارسی با هدف بومی سازی ابزاری برای اندازه‌گیری توانایی شنوايي دایکوتیک در کودکان و بزرگسالان ساخته شد. مطالعات خارجی که به ساخت، توصیف و کاربرد RDDT پرداخته باشند، فراوان نیست و نتایج این مطالعه را می‌توان با سه پژوهش خارجی Strouse و Wilson (a1999 و b1999) و Moncrieff و Wilson (2009) که در یک جلسه از آیتم‌های یک، دو و سه جفتی در بزرگسالان جوان استفاده کرده‌اند مقایسه کرد.
تبدیل مقادیر درصدی به مقادیر برحسب ‌rau که برای نخستین بار در پژوهش‌های شنوایی‌شناسی کشور در این تحقیق استفاده شده است به Studebaker (1985) بر می‌گردد(14) و در مطالعات گوناگون و متعددی نظیر Jerger و همکاران (1994)، Strouse و همکاران (a2000و b2000) و Moncrieff و Wilson (2009) به‌کار گرفته شده است(5،9،11،15و16). با اجرای این تبدیل روی مقادیر درصدی میزان همبستگی بین مقدار میانگین و واریانس امتیازات سهیم در مقدار میانگین کاهش یافته و آن را برای تجزیه و تحلیل پارامتریک آماری مناسب‌تر می‌کند(17). در این مطالعه در برخی موارد تفاوت‌های فاحشی بین تجزیه و تحلیل آماری با مقادیر برحسب درصد درست و تجزیه و تحلیل آماری برحسب مقادیر rau در شرایط یکسان مشاهده شد. به‌عنوان نمونه اگر مقایسۀ برتری گوش راست آیتم‌های سه جفتی (9/11%) با برتری گوش راست کل آزمون (5/9%) بر حسب مقادیر درصد درست انجام می‌شد، تفاوت معنی‌دار بود(000/0p=) ولی مقایسۀ با مقادیر rau تفاوت معنی‌داری را بین برتری گوش راست آیتم‌های سه جفتی (2/14) با برتری گوش راست کل آزمون (1/13) نشان نداد(17/0p=).

Wilson و Jaffe (1996) نشان دادند وقتي تكليف دايكوتيك مشكل نباشد (مثل تكليف بازگويي اعداد دايكوتيك یك جفتي و دو جفتي) تفاوت معني‌داري بين امتياز گوش راست و چپ ثبت نمي‌شود ولي با افزايش دشواري تكليف (مثل تكليف بازگويي اعداد دايكوتيك سه جفتي و چهار جفتي) برتري امتياز گوش راست بر چپ و برتري امتياز افراد جوان بر افراد مسن بهخوبي نمايان مي‌شود(18) همانگونه که نمودار 1 نشان می‌دهد به‎جز در آیتم‌های یک جفتی که بیشتر نقاط روی خط 45 درجه قرار گرفته و برتری گوش راست نشان نمی‌دهند، کل آزمون و آیتم‌های دو و سه جفتی توانسه‌اند در اکثر افراد برتری گوش راست یا ضعف گوش چپ را نشان دهند و پایین‌تر از خط 45 درجه به سمت گوش راست قرار گرفته‌اند. پراکندگی امتیازات در آیتم‌های یک جفتی حداقل و در آیتم‌های سه جفتی حداکثر و میزان پراکندگی امتیاز گوش چپ بیش از گوش چپ بوده است (جدول 1 و نمودار 2) که با مطالعۀ Moncrieff و Wilson (2009) هماهنگی دارد(9).


Text Box: جدول 2ـ ميانگين، انحراف معيار و فاصله اطمینان 95 درصد امتياز گوش راست و چپ و برتري گوش راست در گروه بهنجار به‎تفکیک جنس (تعداد=30 نفر)

	جنس
	مرد (19 نفر)		زن (11 نفر)
	میانگین (انحراف معیار)	فاصله اطمینان 95%		میانگین (انحراف معیار)	فاصله اطمینان 95%
گوش راست	(6/4) 2/95	9/100-5/89		(6/3) 5/94	2/97-7/91
گوش چپ	(3/4) 7/80	1/86-4/75		(5/4) 7/82	2/86-3/79
برتری گوش راست	(0/5) 4/14	7/20-2/8		(5/6) 7/11	7/16-7/6طبق جدول 3 نتایج این مطالعه با پژوهشهای Strouse و Wilson (a1999) و Moncrieff و Wilson (2009) که روی بزرگسالان جوان انجام شده است، شباهت زیادی دارد علی‌رغم اینکه سطح شدت در مطالعۀ Moncrieff و Wilson (2009) 50 دسی‌بل SL و در Strouse و Wilson (a1999) در 70 دسی‌بل HL بود و در بررسی حاضر در سطح 50 دسی‌بل HL انجام شده است. به‌نظر می‌رسد افراد مورد بررسی در مطالعۀ حاضر در مقابسه با مطالعات فوق امتیاز گوش چپ ضعیف‌تری برای آیتم‌های سه جفتی نشان داده‌اند. طبق جدول 3 متوسط امتیاز گوش راست و چپ برای آیتم‌های سه جفتی در مطالعۀ Strouse و Wilson (b1999) به ترتیب 7/92 و 8/89 درصد و در مطالعۀ Moncrieff و Wilson (2009) 7/94 و 94 درصد گزارش شده است(9و11) در حالیکه در  مطالعۀ ما 6/86 و 7/74 درصد به‌دست آمده است. دو احتمال برای تفاوت نتیجۀ این مطالعه با مطالعات ذکر شده قابل تصور است. نخست اینکه شاید ناقرینگی گوشی در نسخۀ فارسی RDDT به‌همین اندازه است و بر خلاف مطالعۀ Moncrieff و Wilson (2009) تفاوت جنس مطرح است. احتمال دوم این است که نمونۀ مورد استفاده در این مطالعه در مقایسه با نمونۀ مطالعات خارجی ضعف گوش چپ بیشتری داشته‌اند. احتمال اول بر خلاف فراتحلیل (meta-analysis) صورت گرفته توسط Voyer (2011) است که نشان ‌داد برتری گوش راست مردان در شنوایی دایکوتیک نسبت به زنان اندکی بیشتر است(19). از طرف دیگر در گروه بهنجار تفاوتی بین امتیاز گوش چپ مردان (7/82%) و زنان (7/80%) مورد بررسی وجود نداشته است (جدول 2). با توجه به اینکه ضعف گوش چپ همراه با نتيجۀ بهنجار در گوش مقابل بیشتر از اختلال پردازش شنوایی و ضعف دوطرفه بیشتر از ضعف حافظۀ فعال منشاء می‌گیرد(9) می‌توان نتیجه گرفت فراوانی اختلال پردازش شنوایی در افراد مورد مطالعۀ ما در مقایسه با مطالعات خارجی نامبرده بیشتر بوده است. از طرف دیگر میانگین امتیاز گوش راست مردان و زنان مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری ندارند ولی متوسط امتیاز گوش چپ زنان به‌طور معنی‌داری ضعیف تر از مردان بوده است (نمودار 1). بنابراین اختلال پردازش شنوایی مرکزی در زنان مورد مطالعه شایع‌تر از مردان بوده است. البته در این مطالعه توجه متمرکز بررسی نشده است که بتوان طبق نظر Jerger و Martin (2006) با اطمینان بیشتری ضعف یکطرفه را با اشکال پردازش شنوایی مرتبط دانست تا مشکلات شناختی نظیر توجه(20).

انتظار می‌رفت نسخۀ فارسی RDDT همانند نسخۀ انگلیسی خود بتواند ضعف‌های یک‏طرفه و دوطرفه در گوش دادن دایکوتیک را نشان دهد. در مطالعۀ Moncrieff و Wilson (2009) ضعف گوش راست و گوش چپ به‌ترتیب در 6 و 12 درصد بزرگسالان و در مطالعۀ حاضر در 4 و 20 درصد افراد مورد مطالعه مشاهده شدکه با مطالعۀ Moncrieff و Wilson (2009) علی‌رغم اینکه در آن از فاصلۀ اطمینان 7/99 درصد میانگین برای
Text Box: جدول 3ـ میانگین و انحراف معیار امتیاز گوش راست و چپ حاصل از مطالعه حاضر همراه با نتایج سایر مطالعات خارجی مشابه به‏تفکیک نوع آیتم (برحسب درصد درست)

		میانگین (انحراف معیار)
		گوش راست		گوش چپ
مطالعه	تعداد (نفر)	یک جفتی	دو جفتی	سه جفتی		یک جفتی	دو جفتی	سه جفتی
Strouse و Wilson (a1999)	20	(6/0) 9/99	(3/1) 98	(5/5) 6/91		(5/1) 4/99	(1/4) 3/95	(9/6) 8/83
Strouse و Wilson (b1999)	30	(1/1) 7/99	(7/3) 6/97	(1/7) 7/92		(2/1) 6/99	(7/4) 9/96	(5/8) 8/89
Moncrieff و Wilson (2009)	50	(8/2) 3/99	(4/4) 3/98	(9/6) 7/94		(6/2) 2/ 99	(4/4) 9/97	(9/6) 94
مهدوی و همکاران (2015)	50	(1/4) 7/98	(6/4) 1/96	(6/7) 6/86		(8/3) 1/98	(1/9) 3/86	(7/9) 7/74دسته بندی بهنجار و نابهنجار استفاده شده، قابل مقایسه است. حداقل در این نمونه می‌توان بر اساس امتیاز گوش راست و چپ (جدول 1) نتیجه گرفت که RDDT فارسی به سهولت DDT دو جفتی نیست و در عین حال دشواری DDT سه جفتی را ندارد. به عبارتی دیگر با توجه به عدم تفاوت معنی‌دار آماری بین برتری گوش راست برای کل آزمون و برای آیتم‌های سه جفتی، RDDT فارسی بهتر از DDT دو جفتي ناقرينگي گوشي در گوش دادن دايكوتيك را منعکس می‌کند.

عملکرد افراد در گوش دادن دایکوتیک به سلامت ساختاری راه‌های صعودی و بین نیمکره‌ای دستگاه شنوایی و همچنین حافظۀ فعال کلامی، توجه و انگیزه وابسته است. آزمون اعداد دایکوتیک سه جفتی افزون بر کارآمدی بهتر در نشان دادن برتری گوشی، در مقایسه با یک جفتی و دو جفتی وابستگی بیشتری به حافظۀ فعال دارد. از طرف دیکر اعداد یک جفتی حداقل در بزرگسالان برتری گوشی نشان نمی‌‍‌‌‌دهد. این در حالی است که طبق تعریف ASHA (2006)، پردازش شنوایی (مرکزی) مستقل از توانایی‌های شناختی مثل حافظه فرض می‌شود (4و12). تحقیقاتی وجو دارد که نشان می‌دهد بین اندازه‌گیری‌های پردازش شنوایی مرکزی و توانایی حافظه و توجه ارتباط وجود دارد. به‌عنوان نمونه Maerlender و همکاران (2004) نشان دادند که امتیاز DDT با امتیاز زیرآزمون فراخنای اعداد در مقیاس هوش وکسلر کودکان (Wechsler Intelligence Scale for Children: WISC) همبستگی دارد(21). با این اعتبار RDDT با بهره‌گیری از هر سه نوع آیتم که به درجات مختلفی به حافظۀ فعال شنوایی وابسته‌اند، شاید بتواند الگوهایی از نتایج را نشان دهد که حاکی از نقش حافظۀ فعال در پردازش شنوایی مرکزی و اختلالات آن باشد. نتایج این پژوهش صرفاً برای ارزیابی اولیۀ RDDT فارسی ارائه شده و قابلیت استفاده بالینی ندارد.

بررسی پایایی بازآزمایی و هم‌ترازی فهرست‌های 1 و 2 نسخۀ فارسی RDDT در کودکان و بزرگسالان با شنوایی بهنجار و همچنین در موارد کم شنوایی تا سطح متوسط پژوهش‌های بیشتری را می‌طلبد.

 

نتیجه گیری

طبق نتایج این تحقیق افراد بزرگسال جوان برتری گوش راست را برای کل آزمون و آیتم‌های دو جفتی و سه جفتی نشان می‌دهند. نسخۀ فارسی RDDT همانند نسخۀ انگلیسی خود می‌تواند ضعف‌های یکطرفه و دوطرفه در شنوایی دایکوتیک را در نتایج خود منعکس کند و از نظر دشواری برای آزمایش شنونده، آسان‌تر از DDT سه جفتی و دشوارتر از DDT دو جفتی محسوب می‌شود.

 

سپاسگزاري

پژوهشگران مراتب كمال تشكر و امتنان خود را از آقاي حسن حدادزاده از دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکی ايران و آقاي دکتر سعید فراهانی از دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌خاطر مساعدت در كاليبراسيون ابزار مورد استفاده در تحقيق اعلام مي‌دارند.


 

REFERENCES


1.             Keith RW, Katbamna B, Tawfik S, Smolak LH. The effect of linguistic background on staggered spondaic word and dichotic consonant vowel scores. Br J Audiol. 1987;21(1):21-6.

2.             Noffsinger D, Martinez CD, Wilson RH. Dichotic listening to speech: background and preliminary data for digits, sentences, and nonsense syllables. J Am Acad Audiol. 1994;5(4):248-54.

3.             Strouse A, Wilson RH, Brush N. Recognition of dichotic digits under pre-cued and post-cued response conditions in young and elderly listeners. Br J Audiol. 2000;34(3):141-51.

4.             Keith RW, Anderson J. Dichotic listening tests. In: Musiek FE, Chermak GD, editors. Handbook of (central) auditory processing disorder. Vol.1. 1st ed. San Diego: plural publishing; 2007. p. 207-30.

5.             Strouse A, Wilson RH. Stimulus length uncertainty with dichotic digit recognition. J Am Acad Audiol. 1999;10(4):219-29.

6.             Musiek FE, Gollegly KM, Kibbe KS, Verkest-Lenz SB. Proposed screening test for central auditory disorders: follow-up on the dichotic digits test. Am J Otol. 1991;12(2):109-13.

7.             Bergendal G, Martola J, Stawiarz L, Kristoffersen-Wiberg M, Fredrikson S, Almkvist O. Callosal atrophy in multiple sclerosis is related to cognitive speed. Acta Neurol Scand. 2013;127(4):281-9.

8.             Moncrieff DW, Musiek FE. Interaural asymmetries revealed by dichotic listening tests in normal and dyslexic children. J Am Acad Audiol. 2002;13(8):428-37.

9.             Moncrieff DW, Wilson RH. Recognition of randomly presented one-, two-, and three-pair dichotic digits by children and young adults. J Am Acad Audiol. 2009;20(1):58-70.

10.         Weihing JA, Musiek F. Dichotic Interaural Intensity Difference (DIID) training. In: Geffner D, Ross-Swain D, editors. Auditory processing disorders: assessment, management and treatment. 1st ed. San Diego: Plural Publishing Inc; 2007. p. 281-301.

11.         Strouse A, Wilson RH. Recognition of one-, two-, and three-pair dichotic digits under free and directed recall. J Am Acad Audiol. 1999;10(10):557-71.

12.         Mukari SZ, Keith RW, Tharpe AM, Johnson CD. Development and standardization of single and double dichotic digit test in the Malay language. Int J Audiol. 2006;45(6):344-52.

13.         Chapman LJ, Chapman JP. The measurement of handedness. Brain Cogn. 1987;6(2):175-83.

14.         Studebaker G. A "rationalized" arcsine transformation. J Speech Hear Res. 1985;28(3):455-62.

15.         Jerger J, Chmiel R, Allen J, Wilson A. Effects of age and gender on dichotic sentence identification. Ear  Hear. 1994;15(4):274-86.

16.         Strouse A, Wilson RH, Brush N. Effect of order bias on the recognition of dichotic digits in young and elderly listeners. Audiology. 2000;39(2):93-101.

17.         Studebaker GA, McDaniel DM, Sherbecoe RL. Evaluating relative speech recognition performance using the proficiency factor and rationalized arcsine differences. J Am Acad Audiol. 1995;6(2):173-82.

18.         Wilson RH, Jaffe MS. Interactions of age, ear, and stimulus complexity on dichotic digit recognition. J Am Acad Audiol. 1996;7(5):358-64.

19.         Voyer D. Sex differences in dichotic listening. Brain Cogn. 2011;76(2):245-55.

20.         Jerger J, Martin J. Hemispheric asymmetry of the right ear advantage in dichotic listening. Hear Res. 2004;198(1-2):125-36.

21.         Maerlender AC, Wallis DJ, Isquith PK. Psychometric and behavioral measures of central auditory function: the relationship between dichotic listening and digit span tasks. Child Neuropsychol. 2004;10(4):318-27.Text Box: پیوست

برگه ثبت امتياز آزمون اعداد دايكوتيك تصادفی فارسي (مهدوی و همکاران، 2015)
فهرست 1
امتياز	چپ	امتياز	راست	ردیف	امتياز	چپ	امتياز	راست	ردیف
	10-7		6-9	28		6-2-7		8-5-9	1
	10-6		3-7	29		2-10		3-9	2
	6-7-5		1-10-8	30		5		6	3
	10-7-2		6-9-5	31		10		6	4
	1		2	32		5-9-6		1-3-10	5
	8		5	33		6		7	6
	6-10-7		3-1-2	34		7-8		1-9	7
	7-1-3		2-8-9	35		7-8		5-6	8
	1-2		9-7	36		8-3-6		10-7-9	9
	2-10		1-8	37		10-3		9-8	10
	10		9	38		2-1-10		6-3-9	11
	10		2	39		5		2	12
	10-6-8		7-1-2	40		7-1-3		9-6-10	13
	8		9	41		1-6-5		8-3-7	14
	10-6		7-1	42		10-6-9		8-5-7	15
	7		10	43		9-10-8		7-5-3	16
	3		10	44		3-1-2		10-7-8	17
	2-5-10		8-3-7	45		7-5-9		3-2-1	18
	1		3	46		5		10	19
	6		8	47		3-7-10		9-8-5	20
	8-7		9-6	78		5		7	21
	2		8	49		2-8		9-10	22
	1-9		3-2	50		5-9		1-3	23
	8-2		5-10	51		3-9		8-7	24
	9-10		7-5	52		1		5	25
	10		1	53		7-1		9-6	26
	8-3		7-2	54		6-8-7		2-5-3	27
				جمع					جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: پیوست‏ـ‏ادامه

برگه ثبت امتياز آزمون اعداد دايكوتيك تصادفی فارسي (مهدوی و همکاران، 2015)
فهرست 2
امتياز	چپ	امتياز	راست	ردیف	امتياز	چپ	امتياز	راست	ردیف
	9		6	28		3-1		9-7	1
	1-2		3-6	29		8		6	2
	7		8	30		3		9	3
	6		2	31		3-1-6		2-10-5	4
	5-2		3-8	32		7-9-5		1-8-6	5
	8-3-1		5-9-7	33		8-2		3-10	6
	2-10		9-1	34		3		1	7
	9		10	35		1-6-2		8-10-5	8
	9-1-3		10-5-6	36		1-7-9		10-3-6	9
	10		8	37		7		1	10
	2-5		3-10	38		5-3		8-2	11
	2-8-6		7-1-10	39		3-1		5-6	12
	9		3	40		6-10-8		1-2-3	13
	5-3		10-7	41		1-6		10-5	14
	8-6-10		9-7-3	42		7-9-1		5-2-3	15
	5		3	43		7-9		3-6	16
	3-9-1		5-6-2	44		8-9-6		10-5-7	17
	8-6		1-10	45		3-8		7-10	18
	6		9	46		6-7-9		5-2-3	19
	1		7	47		8		7	20
	2-10		1-5	78		1-9		2-10	21
	6-3-10		2-8-9	49		9-5		10-8	22
	5-1-8		2-9-6	50		8-5-1		6-9-10	23
	2-5		6-7	51		7		9	24
	8		1	52		9		2	25
	7-3		8-9	53		9		5	26
	1-10-2		6-9-3	54		1-2-8		9-10-5	27
				جمع					جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Article

 

 

Persian randomized dichotic digits test: Development and dichotic listening performance in young adults

 

 

Mohammad Ebrahim Mahdavi1, Jafar Aghazadeh1, Seyyed Ali Akbar Tahaei2, Fatemeh Heiran1, Alireza Akbarzadeh Baghban3

 

1- Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2- Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3- Department of Basic Sciences in Rehabilitation, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

 

Received: 22 November 2014, accepted: 14 February 2015

 

Abstract

Background and Aims: The dichotic listening subtest is considered as an important component of the test battery for auditory processing assessment in both children and adults. A randomized dichotic digits test (RDDT) was created to compensate for sensitivity weakness of double digits when detecting abnormal ear asymmetry during dichotic listening. The aim of this study was the development and  initial evaluation of the Persian randomized dichotic digits test.

Method: Persian digits 1-10 (except for the bisyllabic digit, 4) uttered by a native Persian language speaker were recorded in a studio. After alignment of intensity and temporal characteristics of digit waveforms, lists 1 and 2 of the RDDT were reproduced. List 1 of the test was administered at 55 dBHL on 50 right-handed normal hearing individuals (with an equal sex ratio) in the age group of 18-25 years and hearing thresholds of 15 dBHL or better in audiometric frequencies.

Results: Mean (standard deviation) percent-correct score for right and left ears and right ear advantage of the subjects was 94.3 (5.3), 84.8 (7.7), and 9.5 (7.0) percent, respectively. Sixty percent of the subjects showed normal results and unilateral and bilateral deficits were seen in 24 percent and 16 percent, respectively.

Conclusion: It seems the Persian version of RDDT is the same as the original test as it is able to test ear asymmetry, unilateral and bilateral deficits in dichotic listening.

Keywords: Dichotic listening, adults, ear advantage, gender, Persian language

 

Please cite this paper as: Mahdavi ME, Aghazadeh J, Tahaei SAA, Heiran F, Akbarzadeh Baghban A. Persian randomized dichotic digits test: Development and dichotic listening performance in young adults. Audiol. 2015;23(6):99-113. Persian.