Research Article

 

 

Evaluating Mosleh monosylabic word lists in adults with noise-induced hearing loss

 

 

Maryam Delphi1, Farnoush Jarollahi1, Seyed Aliakbar Tahaie1, Yahya Modarresi2, Mohammad Kamali3

 

1- Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2- Department of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

3- Department of Rehabilitation Management, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

 

Received: 15 March 2012, accepted: 25 August 2012

 

Abstract

Background and Aim: As word recognition score test is one of the most important tests in audiologic test battery and there is no study on reliability and validity of existing monosyllabic word lists, we decided to investigate this in people with noise induced hearing loss.

Methods: In this non-randomized descriptive-analytic study, 30 adults with noise induced high frequency hearing loss with the age of 18 to 46 years were evaluated. Construct validity was evaluated by comparing Mosleh lists with list NU-6 and reliability was achieved by test-retest (-two-week interval).

Results: The mean (SD) score of word recognition was 94.01 (3.95) percent for list 2, 90.40 (4.90) percent for list 4, 89.08 (4.43) percent for list 5, and 94.10 (4.11) percent for list 9. A reliability of 94% was achieved in all four lists. Regression analysis revealed that word recognition score (WRS) had decreased in proportion to pure tone average.

Conclusion: Four lists have good construct validity. All word lists are phonetically reliable too.

Keywords: Mosleh monosyllabic word lists, word recognition score (WRS), validity, reliability, noise induced hearing loss

 

Please cite this paper as: Delphi M, Jarollahi F, Tahaie SA, Modarresi Y, Kamali M. Evaluating Mosleh monosylabic word lists in adults with noise-induced hearing loss. Audiol. 2013;22(3):14-22. Persian.

 


مقاله پژوهشی

 

ارزیابی فهرست‏های واژه‏های تک‏هجایی مصلح در بزرگسالان مبتلا به افت شنوایی ناشی از نویز

 

مریم دلفی1، فرنوش جاراللهی1، سید علی‏اکبر طاهایی1، یحیی مدرسی2، محمد کمالی3

1ـ گروه شنوایی‏شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2ـ گروه زبان‏شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3ـ گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 

چکیده

زمینه و هدف: آزمون امتیاز بازشناسی واژه‏ها یکی از مهم‏ترین آزمون‏ها در مجموعه آزمایش‏ها شنوایی است. تاکنون مطالعه‏ای برای احراز روایی و پایایی فهرست‏های کلمات تک‏هجایی مصلح انجام نگرفته است. از این رو در این مطالعه برآنیم که فهرست‏های تک‏هجایی مصلح را در بزرگسالان مبتلا به کم‏شنوایی ناشی از نویز مورد ارزشیابی قرار دهیم.

روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی‏ـ‏تحلیلی از نوع ارزشیابی و جمعیت مورد مطالعه شامل 30 فرد در محدودۀ سنی 40-18 سال بودند. کلیۀ افراد دچار کم‏شنوایی حلزونی شیب‏دار فرکانس‏های بالا ناشی از نویز بودند. روایی ساختاری از طریق مقایسه فهرست‏های مصلح با فهرست NU-6 و پايايي به روش آزمون‏ـ‏بازآزمون به فاصله دو هفته براي افراد به‏دست آمد.

یافته‏ها: در افراد با کم‏شنوایی حلزونی میانگین امتیازهای فهرست‏های دو، چهار، پنج و نه برحسب درصد واژه‏ای به‏ترتیب، 01/94 درصد با انحراف معیار 95/3، 40/90 درصد با انحراف معیار 90/4، 08/89 درصد با انحراف معیار 43/4 و 10/94 درصد با انحراف معیار 11/4 بود. پایایی براساس مقدار آلفای کرونباخ در هر چهار فهرست بالاتر از 94 درصد به‏دست آمد. ضریب همبستگی یا ارتباط در افراد با کم‏شنوایی حلزونی نشان داد امتیازهای بازشناسی گفتار متناسب با میانگین تن خالص کاهش یافته است(05/0>p).

نتیجه‏گیری: فهرست‏ها از نظر ساختاری دارای روایی قابل قبول هستند. براساس امتیازدهی واجی و واژه‏ای هر چهار فهرست از پایایی مناسبی برخوردار بودند.

واژگان کلیدی: فهرست واژه‏های تک‏هجایی مصلح، آزمون امتیاز بازشناسی واژه، روایی، پایایی، کم‏شنوایی ناشی از نویز

 

(دریافت مقاله: 25/12/90، پذیرش: 4/6/91)

 

مقدمه


آزمون‏ها و ابزارهای گوناگونی برای سنجش دریافت درست اصوات در دسترس است. برای بررسی درک گفتار توسط شنونده یکی از مهم‏ترین آزمون‏هایی که به‏کار می‏رود آزمون امتیاز بازشناسی واژه (Word Recognition Score: WRS) یا امتیاز تمایز گفتار (Speech Discrimination Score: SDS) است که در ارزیابی همۀ افراد مراجعه‏کننده به کلینیک‏های شنوایی‏شناسی به کار می‏رود(1). بازشناسی به معنی توانایی نام‏گذاری یا شناسایی آنچه که شنیده شده (به‏وسیلۀ تکرار، اشاره کردن به آن و یا نوشتن آن) است. این آزمون برای مطالعۀ برقراری درست ارتباط نیز کارکرد درست سیستم‏های تقویتی و نیاز برای بازتوانی افراد دچار آسیب شنوایی به‏کار می‏رود(2). آزمون WRS که در آن از واژه‏های تک‏هجایی استفاده می‏شود، یکی از اولین آزمون‏ها برای تشخیص افتراقی اختلالات شنوایی است و نیز در تجویز و تنظیم سمعک کاربرد دارد و از جمله ملاک‏های انتخاب سمعک برای تجویزهای تک‏گوشی و دوگوشی است. همچنین، در فرایند توانبخشی شنوایی این آزمون برای ارزیابی، تعیین سطح برنامۀ توانبخشی، بررسی معلولیت اجتماعی و کنترل روند توانبخشی به‏کار می‏رود(1و2).

تاکنون آزمون‏های متفاوتی برای بررسی WRS طبقه‏بندی شده‏اند؛ از جملۀ آنها می‏توان به (Psychoacoustic laboratory- Phonetic Balance 50 word list: PAL-PB50) اشاره کرد(3). همچنین آزمون W-22 CID (Central Institute for the Deaf W-22) به‏منظور بررسی WRS توسط Hirsh (1964) طراحی شد(4). یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده در WRS فهرست‏های یک، دو، سه و چهار NU-6 (Northwestern University-6) است که هر فهرست حاوی 50 واژه است(3و5). در سال 1985 فهرست‏های NU-6 کاربرد کمتری در کلینیک‏ها داشت، اما به‏تدریج استفاده از آنها رو به افزایش نهاد و به گزارش Martin در سال 1985 استفاده از این فهرست‏ها 23 درصد بوده و در سال 1994 به 42 درصد رسید(3).

فهرست کلمات WRS استاندارد غیرفارسی به‏دلیل ویژگی‏های زبانی متفاوت، در زبان فارسی قابل استفاده نیست و به فهرست کلمات فارسی استاندارد نیاز است. فهرست کلمات تک‏هجایی مورد استفاده در آزمون WRS برای بزرگسالان در ايران توسط مصلح (1998) تهیه شد(2). كلمات تك‏هجایی این فهرست‏ها آناليز طيفي شدند و ميزان آشنايي كلمات و توازن واجی آن به‏صورت استاندارد درآمد. در انتها 12 فهرست به‏عنوان فهرست‏های پیشنهادی ارائه شد که پنج فهرست دارای ساختار همخوان‏ـ‏واکه‏ـ‏همخوان (CVC) و چهار فهرست دارای ساختار همخوان‏ـ‏واکه‏ـ‏همخوان‏ـ‏همخوان (CVCC) و سه فهرست به‏صورت ترکیبی از CVC و CVCC است(3). فهرست‏های تهیه شده در افراد هنجار به‏صورت ابتدایی ارزشیابی شده‏اند، اما در انواع مختلف کم‏شنوایی بررسی نشده‏اند. طبق پژوهش‏های انجام شده تا زمان شروع این مطالعه هیچ‏گونه ارزشیابی از نظر پایایی و روایی برای آزمون WRS در بزرگسالان با کم‏شنوایی حلزونی فرکانس بالا انجام نگرفته است. در کلینیک‏های شنوایی‏شناسی کشورمان، در آزمون WRS از فهرست‏های گوناگونی استفاده می‏شود که مورد ارزشیابی قرار نگرفته‏اند و نتیجۀ آن تغییرپذیری امتیازها و فقدان پایایی پاسخ‏هاست. در صورتی که فهرست‏های موجود (مصلح) از نظر پایایی و روایی ارزشیابی شوند نتایج معتبرتری حاصل می‏شود که در کلینیک‏های سراسر کشور می‏توان به آن استناد کرد. در نهایت، با توجه به موارد بالا و در دست داشتن فهرست‏های ضبط شده، اهمیت داشتن آزمون تک‏هجایی پایا و قابل اعتماد روشن است.

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‏های روایی و پایایی چهار فهرست مصلح در بزرگسالان مبتلا به افت شنوایی ناشی از نویز انجام شد.

 

روش بررسی

این مطالعه روی افراد دچار کم‏شنوایی حلزونی شیب‏دار فرکانس‏های بالا (Ski-Slope high frequency hearing loss) (2) در واحد طب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه افراد 40-18 سال، شامل 30 فرد با کم‏شنوایی حلزونی شیب‏دار فرکانس‏های بالای ناشی از نویز بود.

آزمون‏های متداول شنوایی شامل تاریخچه‏گیری، اتوسکپی با اتوسکپ Welsh Allyn (ساخت آمریکا)، تمپانومتری با استفاده از دستگاه AZ7 ساخت شرکت Madsen کشور دانمارک و ادیومتری تن خالص با ادیومتر AC40 شرکت Interacoustic کشور دانمارک برای کلیۀ افراد انجام گرفت. لازم به ذکر است که برای تعیین طبقۀ کم‏شنوایی در افراد با کم‏شنوایی حلزونی شیب‏دار در فرکانس‏های بالا، میزان افت شنوایی براساس میانگین تن خالص در دو فرکانس 2000 و 4000 هرتز مد نظر قرار گرفت(6). براي افتراق كم‏شنوايي حسي از عصبي از رفلکس اکوستیک استفاده شد. افرادی که مبتلا به کم‏شنوایی حسی عصبی با شکل ادیوگرام شیب‏دار فرکانس‏های بالا و دارای رفلکس اکوستیک بودند و مقدار آستانۀ آنها بیشتر از 70 دسی‏بل HL نبود در زمرۀ افراد دچار کم‏شنوایی حلزونی قرار گرفتند.

در این مطالعه از فهرست واژه‏های تک‏هجایی مصلح


Text Box: جدول 1ـ محدوده امتیازهای WRS براساس میانگین تن خالص در نمودار SPRINT و پژوهش حاضر در افراد مبتلا به کم‏شنوایی حلزونی شیب‏دار

	محدوده امتیازها (درصد) برحسب میانگین تن خالص (dBHL)
ابزارها	20	25	5/27	30	5/32	35
نمودار SPRINT	100-88	100-84	100-76	100-72	100-68	100-68
فهرست دو	96-88	92	96-88	96-88	96-88	88-84
فهرست چهار	96	92	96-84	96-84	96-80	80-68
فهرست پنج	96-92	84	96-80	96-76	88-76	84-68
فهرست نه	100-92	92	96-88	100-92	100-88	92-76


استفاده شد. از 12 فهرست موجود چهار فهرست طبق نظر زبان‏شناس براساس چهار ویژگی: واژه‏های پایه، بومی بودن، آشنایی با واژه‏ها و عدم فرایند دگرگونی انتخاب شد(3و7). فهرست‏ها عبارت بود از فهرست‏های شمارۀ دو، چهار، پنج و نه.  برای این که تمامی فهرست‏ها امکان اول بودن در ترتیب ارائه را داشته باشند ترتیب اجرای چهار لیست در هر فرد به‏صورت تصادفی انتخاب می‏شد. پس از انتخاب نمونه به‏روش در دسترس، WRS در راحت‏ترین سطح شنوایی (Most Comfortable Level: MCL) و به‏صورت صدای ضبط شده توسط مرد روی افراد با آسیب شنوایی حلزونی انجام شد. برای هر گوش دو فهرست خوانده می‏شد و برای جلوگیری از سوگیری، فهرست‏ها به‏صورت تصادفی بین گوش چپ و راست توزیع شد. از آنجا که هر یک از فهرست‏های این آزمون حاوی 25 واژۀ تک‏هجایی است به ازای هر واژۀ تک‏هجایی که درست تکرار می‏شد چهار درصد امتیاز در نظر گرفته می‏شد. سپس براساس تعداد واژه‏هایی که به‏طور درست تشخیص داده شده‏اند، امتيازهای آزمون WRS برحسب درصد محاسبه می‏شد. با توجه به این که تمامی این فهرست‏ها قبلاً توسط مصلح (1998) براساس توزیع واج‏ها در زبان فارسی طراحی شده‏اند(2)، در این مطالعه برای ارزشیابی فهرست‏ها در افراد دچار کم‏شنوایی حلزونی شیب‏دار در فرکانس‏های بالا، بررسی روایی ساختاری و پایایی فهرست‏ها مد نظر قرار گرفت. روایی ساختاری براساس مقایسۀ نتایج به‏دست آمده با نمودار تفسیر بازشناسی گفتار (Speech Recognition Interpretation: SPRINT) نیز مورد بررسی قرار گرفت. نمودار SPRINT نموداری است که در آن WRS براساس میانگین تن خالص تخمین زده شده است(7). در جدول 1 بخشی از این نمودار که در ارتباط با پژوهش حاضر است آورده شده است.

برای بررسی ارتباط بین فهرست‏ها و میانگین تن خالص در افراد با کم‏شنوایی حلزونی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

برای بررسی پایایی فهرست‏ها و به‏منظور تعيين تکرارپذیری نیز از نمونه‏های مورد بررسی درخواست شد دو هفته بعد طبق برنامۀ ارائه شده به آنها، برای آزمون مجدد WRS مراجعه کنند. برای پایایی از آزمون‏های آماری t زوجی، همبستگی تکرار اول و دوم، و محاسبۀ ضریب همبستگی درونی (Internal consistence coefficient: ICC) استفاده شد.

 

یافته‏ها

آزمون بازشناسی گفتار در این مطالعه روی 30 مرد با شنوایی هنجار با میانگین سنی 28 سال و 30 مرد با کم‏شنوایی حلزونی شیب‏دار با میانگین سنی 33 سال انجام شد. طبق جدول 1، میانگین امتیازهای به‏دست آمده از این فهرست‏ها در افراد با شنوایی هنجار در فهرست دو، 65/99 درصد و در فهرست چهار، 13/94 درصد و در فهرست پنج، 98 درصد و در فهرست نه، 53/98 درصد بود. در افراد با کم‏شنوایی حلزونی میانگین امتیاز فهرست دو برحسب درصد واژه‏ای 01/94 درصد با انحراف معیار 95/3، در فهرست چهار 40/90 درصد با انحراف معیار 90/4، در فهرست پنج 08/89 درصد با انحراف معیار 43/4 و در فهرست نه 10/94 درصد با انحراف معیار 11/4 بود. همان گونه که پیداست بیشترین میانگین امتیاز در فهرست نه و کمترین میانگین امتیاز در فهرست پنج دیده می‏شود. برای بررسی روایی ساختاری، محدودۀ امتیازهای بازشناسی براساس میانگین تن خالص به‏دست آمد و با
Text Box: جدول 2ـ نتایج پایایی فهرست‏های دو، چهار، پنج و نه براساس امتیازهای واژه‏ای در افراد مبتلا به کم‏شنوایی حلزونی شیب‏دار

فهرست‏ها	مقایسه میانگین امتیازها (t)	p	ضریب همبستگی پیرسون	p	ضریب ICC	p
دو	6/4	36/0	92/0	00/0	95/0	00/0
چهار	7/7	12/0	94/0	00/0	98/0	00/0
پنج	7/5	32/0	94/0	00/0	98/0	00/0
نه	1/8	54/0	93/0	00/0	96/0	00/0نتایج نمودار SPRINT مقایسه شد(7). در افراد با کم‏شنوایی حلزونی WRS متناسب با میانگین تن خالص کاهش یافت (جدول 1).

برای بررسی ارتباط بین WRS، هر یک از فهرست‏ها و میانگین تن خالص در افراد با کم‏شنوایی حلزونی از شاخص همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که WRS فهرست‏های دو، چهار، پنج و نه ارتباط معنی‏داری(05/0>p) با میانگین تن خالص داشت. همچنین شاخص همبستگی بین میانگین تن خالص و WRS در افراد دچار کم‏شنوایی ناشی از نویز نشان‏دهندۀ ارتباط قوی بین این دو آزمون در چهار فهرست بود. ضریب همبستگی در فهرست‏های دو، چهار، پنج و نه به‏ترتیب 71/0، 68/0، 81/0 و 74/0 به‏دست آمد. نمودار 1 نشان‏دهندۀ پراکندگی WRS براساس میانگین تن خالص در هر یک از چهار فهرست است.

نتایج بررسی پایایی فهرست‏ها در افراد با کم‏شنوایی حلزونی شیب‏دار در جدول 2 نشان داده شده است. همان‏طور که ملاحظه می‏شود با مقایسۀ امتیازها بین تکرار اول و دوم با استفاده از آزمون t زوجی فهرست‏ها از پایایی خوبی برخوردارند. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین 94-92 درصد و ضریب تکرارپذیری ICC بین 98-95 درصد برای چهار فهرست به‏دست آمد.

 

بحث

کاربرد هر آزمونی به کیفیت، قابلیت و استفادۀ هدفمند از آن بستگی دارد. اطلاعات یک آزمون ممکن است برای دست‏یابی به اهداف گوناگونی چون طبقه‏بندی، ارزیابی و تشخیص افتراقی به کار رود. از جنبۀ کاربردی، آزمون باید کارا و مؤثر و امتیازدهی به آن نسبتاً آسان باشد. اگر آزمون نتواند تفاوت امتیازهای افراد را نشان دهد، ارزش چندانی ندارد(8) Wilson (2011) بیان می‏کند اگرچه در چندین پژوهش ملاحظه شده است که ارتباط قوی بین آستانه‏های تن خالص و آستانه‏های دریافت گفتار وجود دارد، ارتباط بین آستانه‏های تن خالص و توانایی بازشناسی واژه‏ها کاملاً روشن نیست(9). Nissen و همکاران (2011) اعتقاد دارد که آزمون WRS یکی از بزرگ‏ترین نقاط ناشناخته در شنوایی‏شناسی بالینی فعلی است. پژوهش‏هایی که به ارتباط بین مقادیر آستانه‏های تن خالص و میزان فهم گفتار پرداخته‏اند به نتایج رضایت‏بخشی دست نیافته‏اند(10).

بین میانگین امتیازهای به‏دست آمده از این فهرست‏ها در افراد با شنوایی هنجار و افراد دچار کم‏شنوایی حلزونی تفاوت معنی‏دار وجود داشت. بنابراین فهرست‏های مورد استفاده توانایی تمایز افراد هنجار از کم‏شنوایی حلزونی را دارند.

آزمون PAL-PB50 اولین مواد آزمون گفتاری مورد استفاده در ارزیابی اختلالات شنوایی هستند. در طول جنگ جهانی دوم Egan و همکاران (1943) واژه‏های این آزمون را توسعه داده و اصلاح کردند، به‏نحوی که همۀ صداهای گفتاری زبان انگلیسی متناسب با فرکانس وقوع‏شان در این فهرست‏ها قرار گرفتند و مواد آزمونی از لحاظ دشواری با هم برابر شدند(3). کلمات به کار رفته در این پژوهش نیز متناسب با فرکانس وقوع آنها در چهار فهرست قرار داده شدند. آزمون PAL-PB50 در چند سال بعد مورد ارزشیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این آزمون دارای پایایی 95 درصد بوده و هنگام استفاده از فهرست کامل، نتایج معتبرتری نسبت به استفاده از فهرست ناقص به‏دست می‏آید(11).

آزمون W-22 CID شامل چهار فهرست 50 واژه‏ای است و معمول‏ترین فهرست برای WRS در دهۀ 1970 در آمریکا بوده است که مواد گفتاری ابتدا روی فونوگراف و بعدها روی نوار و CD ضبط می‏شدند و هم اکنون نیز به کار می‏روند. میزان پایایی این فهرست‏ها 95 درصد به‏دست آمده است. آزمون به کار رفته در پژوهش حاضر نیز به‏عنوان تنها آزمون استاندارد ساخته شده در کشور ایران است که به‏صورت ضبط شده روی افراد بزرگسال اجرا شد و میزان پایایی آن 94 درصد و بالاتر به‏دست آمد که با نتایج آزمون W-22 CID همخوانی دارد(11).

فهرست واژه‏های آزمون NU-6 توسط Carhart و همکاران (1959) ساخته شده و توسط Dubno و همکاران (1995) مورد ارزشیابی قرار گرفته و شرح نتایج آن به این صورت است که افراد هنجار در آزمون WRS با فهرست NU-6 امتیاز 88 درصد یا بالاتر را در سطح شدتی 30 دسی‏بل HL بالاتر از آستانۀ دریافت گفتار (Speech Reception Threshold: SRT) کسب می‏کنند. افراد مبتلا به کم‏شنوایی انتقالی نیز امتیاز 88 درصد به بالا را در سطح شدتی30 دسی‏بل HL بالاتر از SRT کسب می‏کنند. در افراد دچار کم‏شنوایی حلزونی امتیاز آزمون WRS کاهش می‏یابد و متناسب با میزان افت شنوایی است. افراد مبتلا به کم‏شنوایی ورای حلزونی امتیاز پایین و غیر قابل انتظار نسبت به میزان افت شنوایی دارند(5).

در میان WRS آزمون Maryland (Maryland Consonant Nucleus Consonant: Maryland CNC) به‏طور کامل‏تری استانداردسازی شده است. Causey و همکاران (1984) توازن فهرست‏ها، پایایی و روایی این آزمون را تعیین کرده‏اند. نتایج نشان داده است که در افراد با شنوایی هنجار به ازای هر دسی‏بل کاهش شنوایی، 1/2 درصد از امتیازهای WRS گفتار کاسته می‏شود. همچنین در افراد مبتلا به کم‏شنوایی به ازای هر دسی‏بل کاهش شنوایی، 3/1 درصد از امتیازهای WRS کاسته می‏شود. فهرست‏ها از توازن و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. افراد مبتلا به کم‏شنوایی گسترۀ وسیعی از امتیازها را نشان دادند که نشان‏دهندۀ قابلیت آزمون در تفکیک انواع متفاوت کم‏شنوایی از یکدیگر است(12).

در افراد با کم‏شنوایی حلزونی امتیازهای WRS را باید براساس میانگین تن خالص تفسیر کرد. در این افراد امتیاز آزمون WRS براساس فهرست 25 تایی NU-6 کاهش می‏یابد و متناسب با میزان افت شنوایی (میانگین تن خالص) است(9و10). در این مطالعه برای تفسیر جزئی‏تر امتیازهای WRS براساس میانگین تن خالص از نمودار SPRINT استفاده شده است. مطالعۀ حاضر WRS را در افراد با کم‏شنوایی حلزونی بررسی کرده است. امتیازهای به‏دست آمده براساس میانگین تن خالص در محدودۀ امتیازهای نمودار SPRINT قرار می‏گیرد که نشان‏دهندۀ متناسب بودن امتیازهای WRS با میانگین تن خالص است. زمانی که امتیاز WRS براساس نمودار SPRINT پایین‏تر از حد انتظار قرار می‏گیرد، آزمون‏های تشخیصی بیشتر و مشاوره و توانبخشی لازم است. همچنین آزمون همبستگی بین میانگین تن خالص و WRS نشان‏دهندۀ ارتباط قوی بین دو آزمون در چهار فهرست است. به‏طوری که در نمودار 1 نمایش داده شده است دو آزمون با یکدیگر ارتباط عکس دارند و با افزایش میانگین تن خالص درصد WRS کاهش می‏یابد. بیشترین ارتباط دو آزمون در فهرست پنج و کمترین ارتباط در فهرست چهار به‏دست آمد.

به نظر می‏رسد فهرست‏های چهار و پنج به‏دلیل داشتن واژه‏های «نیم»، «وان»، «لوچ» و «ایل» که درصد وقوع آنها در مکالمات روزمره کم است، میانگین امتیازها برحسب درصد واژه‏ای در آنها کاهش یافته است. فهرست دو به‏دلیل داشتن واژه‏های آشناتر و پرکاربردتر، در مقایسه با سایر فهرست‏ها، و همچنین فهرست نه به‏دلیل داشتن ساختار ترکیبی از واژه‏های CVC و CVCC میانگین امتیازهای واژه‏ای بالاتری را کسب کرده‏اند. شایان ذکر است که واژه‏های CVCC نسبت به واژه‏های CVC راحت‏تر تشخیص داده می‏شوند. فهرست پنج نیز به‏دلیل داشتن واژه‏هایی مانند صف، چک، ریز و زن که بیشترین تمرکز فرکانسی آنها در فرکانس‏های بالا است، در گروه حلزونی کمترین میانگین امتیازها براساس درصد واژه‏ای را به خود اختصاص ‏داد. از آنجا که فهرست پنج حاوی واژه‏های بیشتری با فرکانس‏های بالاست بهتر از سایر فهرست‏ها تحت تأثیر کم‏شنوایی حلزونی قرار گرفته است.

در استفاده از یک آزمون برای تشخیص اختلال، بررسی تکرارپذیری آن برای تعیین پایایی، به‏ویژه زمانی که از آن برای تعیین راهکارهای درمانی مناسب استفاده می‏شود، بسیار مهم است(8). شایان ذکر است هر چهار فهرست براساس امتیازدهی واژه‏ای از پایایی قابل قبولی (طبق جدول 2) برخوردار بودند. تفاوت بین پایایی فهرست‏ها از لحاظ آماری فاقد ارزش بوده و بنابراین همۀ فهرست‏ها قابل استفاده هستند.

 

نتیجه‏گیری

با در نظر گرفتن میانگین امتیازها و تفاوت‏های جزئی در روایی ساختاری و پایایی چهار فهرست می‏توان گفت هر چهار فهرست دارای روایی ساختاری مناسب و پایایی قابل قبول هستند، اما در افراد با کم‏شنوایی حلزونی شیب‏دار، فهرست پنج برای ارزیابی بالینی مناسب‏تر است.

 

سپاسگزاری

این مقاله حاصل کار پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد بوده و در قالب طرح پژوهشی با کد 823 متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران است. نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای لقمانی، شنوایی‏شناس واحد طب صنعتی شرکت فولاد خوزستان، و کلیۀ کارکنان شرکت‏کننده در این پژوهش، همچنین سرکار خانم دکتر شهره جلایی برای رهنمودهای آماری اعلام می‏دارند.

REFERENCES


1.             Martin FN, Clark JG. Introduction to audiology. 11th ed. London: Whurr Publisher; 2011.

2.             Mosleh M. Development and evaluation of a speech recognition test for Persian speaking adults. Audiol. 2001;9(1-2):72-6.

3.             Wilson RH, McArdle R, Roberts H. A comparison of recognition performances in speech-spectrum noise by listeners with normal hearing on PB-50, CID W-22, NU-6, W-1 spondaic words, and monosyllabic digits spoken by the same speaker. J Am Acad Audiol. 2008;19(6):496-506.

4.             Hirsh IJ. Clinical audiometery and the perception of speech and language. Rev Laryngol otol Rhinol (Bord). 1964;85:453-64.

5.             Dubno JR, Lee FS, Klein AJ, Matthews LJ, Lam CF. Confidence limits for maximum word-recognition scores. J Speech Hear Res. 1995;38(2):490-502.

6.             Thibodeau LM. Speech audiometry. In: Rosser RJ, Valente M, Dun H, editors. Audiology diagnosis. 2nd ed. New York: Stuttgart; 2007. p. 288-313.

7.             Stoppenbach DT, Craig JM, Wiley TL, Wilson RH. Word recognition performance for Northwestern University Auditory Test No. 6 word lists in quiet and in competing message. J Am Acad Audiol. 1999;10(8):429-35.

8.             Kim Y, Park J, Lee H, Bang H, Park HJ. Content validity of acupuncture sensation questionnaire. J Altern Complement Med. 2008;14(8):957-63.

9.             Wilson RH. Clinical experience with the words-in-noise test on 3430 veterans: comparisons with pure-tone thresholds and word recognition in quiet. J Am Acad Audiol. 2011;22(7):405-23.

10.         Nissen SL, Harris RW, Channell RW,
Conklin B, Kim M, Wong L. The development of psychometrically equivalent Cantonese speech audiometry materials. Int J Audiol. 2011;50(3):191-201.

11.         Heckendorf AL, Wiley TL, Wilson RH. Performance norms for the VA compact disc versions of CID W-22 (Hirsh) and PB-50 (Rush Hughes) word lists. J Am Acad Audiol. 1997;8(3):163-72.

12.         Causey GD, Hood LJ, Hermanson CL, Bowling LS. The Maryland CNC Test: normative studies. Audiology. 1984;23(6):552-68.