Research Article

 

 

The auditory attention status in Iranian bilingual and monolingual people

 

 

Nayiere Mansoori1, Seyed Ali Akbar Tahaei1, Zahra Jafari2, Mohammad Kamali3

 

1- Department of Audiology, School of Rehabilitation,Tehran University of Medical Sciences, Iran

2- Rehabilitation Research Center, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran

3- Department of Rehabilitation Managment, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran

 

 

Received: 2 January 2012, accepted: 21 August 2012

 

Abstract

Background and Aim: Bilingualism, as one of the discussing issues of psychology and linguistics, can influence the speech processing. Of several tests for assessing auditory processing, dichotic digit test has been designed to study divided auditory attention. Our study was performed to compare the auditory attention between Iranian bilingual and monolingual young adults.

Methods: This cross-sectional study was conducted on 60 students including 30 Turkish-Persian bilinguals and 30 Persian monolinguals aged between 18 to 30 years in both genders. Dichotic digit test was performed on young individuals with normal peripheral hearing and right hand preference.

Results: No significant correlation was found between the results of dichotic digit test of monolinguals and bilinguals (p=0.195), and also between the results of right and left ears in monolingual (p=0.460) and bilingual (p=0.054) groups. The mean score of women was significantly more than men (p=0.031).

Conclusion: There was no significant difference between bilinguals and monolinguals in divided auditory attention; and it seems that acquisition of second language in lower ages has no noticeable effect on this type of auditory attention.

Keywords: Bilingual, auditory attention, dichotic test

 


مقاله پژوهشی

 

بررسی توجه شنیداری در افراد دوزبانه و تک‏زبانه با آزمون اعداد دایکوتیک

 

نیره منصوری1، سید علی‏اکبر طاهائی1، زهرا جعفری2، محمد کمالی3

1ـ گروه شنوایی‏شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

2ـ مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

3ـ گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

 

چکیده

زمینه و هدف: پدیده دوزبانگی که یکی از مسائل مطرح در حیطۀ روان‏شناسی و زبان‏شناسی است می‏تواند بر پردازش گفتار نيز تأثیرگذار باشد. برای بررسی پردازش شنیداری آزمون‏های زیادی طراحی شده است. یکی از این آزمون‏ها، آزمون اعداد دایکوتیک است که توجه شنیداری تقسیم شده را بررسی می‏کند. هدف پژوهش حاضر مقايسۀ توجه شنیداری افراد دوزبانه و تک‏زبانه جوان ایرانی بود.

روش بررسی: مطالعۀ مقطعی مقایسه‏ای حاضر روی 30 دانشجو دوزبانه (آذری‏ـ‏فارسی‏زبان) با میانگین سنی 63/23 و انحراف معیار 25/3 و 30 دانشجو تک‏زبانه (فارسی‏زبان) با میانگین سنی 27/22 و انحراف معیار 02/3 در محدودۀ سنی 18 تا 30 سال از دو جنس انجام شد. آزمون اعداد دایکوتیک روی افراد راست دست برخوردار از شنوایی محیطی هنجار، انجام شد.

یافته‏ها: بین امتیازهای آزمون اعداد دایکوتیک افراد دوزبانه و تک‏زبانه تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد(195/0=p)، و همچنین بین امتیازهای گوش راست و گوش چپ در گروه‏های تک‏زبانه(465/0=p) و دوزبانه(054/0=p) تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد. از نظر آماری تفاوت معنی‏داری بین نمونه‏های زن و مرد در گروه تک‏زبانه‏ها مشاهده شد(031/0p=) و در این گروه میانگین امتیازها در زنان بیشتر از مردان بود.

نتیجه‏گیری: نتایج به‏دست آمده نشان داد که افراد دوزبانه و تک‏زبانه در توجه شنیداری تقسیم شده تفاوت قابل توجهی ندارند و به نظر می‏رسد فراگیری زبان دوم در سنین پایین بر این نوع توجه شنیداری، تأثیر بارزی ندارد.

واژگان کلیدی: دوزبانه، توجه شنیداری، آزمون دایکوتیک

 

(دریافت مقاله: 12/10/90، پذیرش: 31/5/91)

 

مقدمه


در جوامع بشری دوزبانگی پدیده‏ای رو به گسترش است. با توجه به اینکه زبان را می‏توان به روش‏های گوناگونی فرا گرفت، دوزبانه به فردی گفته مي‏شود که بیش از یک بازنمود را برای یک شیوۀ زبانی به‏کار گیرد و یا با دو زبان به شیوۀ متفاوت آشنا باشد. اساساً فراگیری دو زبان به دو صورت می‏تواند رخ دهد: یا دو زبان به‏طور هم‏زمان فراگرفته می‏شود یا اين فرايند به‏صورت متوالي صورت مي‏پذيرد(1). یافته‏های کمی درمورد تأثیر دوزبانگی روی پردازش شنیداری مرکزی وجود دارد و اطلاعات محدودی در ارتباط با توجه شنیداری افراد دوزبانه گزارش شده است. علی‏رغم آنکه در بیشتر این مطالعات بازنمایی متفاوتی در درک سیگنال در مغز برای افراد دوزبانه در قیاس با افراد تک‏زبانه مشاهده شده است، گزارش‏هایی نیز از انطباق مناطق فعال مغز در درک سیگنال برای زبان اول و زبان دوم، در حالت‏های شنیداری کلمۀ منفرد پردازش شنیداری جمله و گفتار پیوسته وجود دارد(2).

در برخی مطالعات تصویربرداری عصبی وجود یک شبکۀ عصبی گسترده مربوط به کنترل انتخاب زبان و تغییر زبان (مانند استفاده از زبان الف و سپس استفاده از زبان ب) گزارش شده است(3). برای مثال در مطالعه با توموگرافی گسیل پوزیترون PET) :positron emission tomography) که Price و همکاران (1999) انجام داده‏اند در افراد دوزبانه در منطقۀ پیشانی تحتانی چپ و شیار حاشیه‏ای فوقانی در هنگام تغییر زبان بین زبان آلمانی و انگلیسی، فعالیت بیشتر مشاهده شده است(4). در برخی پژوهش‏های انجام شده تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی (functional Magnetic Resonance Imaging: fMRI) در افراد دوزبانه فعالیت بیشتر در قشر پیش‏پیشانی چپ دیده شده است(5). این نواحی مربوط به عملکردهای کنترل شناختی و اجرایی مانند حافظۀ کاری، توجه و غیره است. براساس وقایع عملکردی‏ـ‏آناتومیک بین کنترل زبان و عملکردهای اجرایی و شناختی ارتباطاتي وجود دارد و لازم است تا با آزمون‏هایی این موارد بررسی شوند(6).

در تحقیقات اخیر تفاوت‏هایی بین دوزبانه‏ها و تک‏زبانه‏ها در برخي عملکردهای شناختی از جمله توجه گزارش شده است(7). Festman و همکاران (2010) در مطالعۀ خود از آزمون‏های عصب‏روان‏شناختی برای بررسی افراد دوزبانه و تک‏زبانه استفاده کردند. نتایج بررسی آنها تفاوت‏هایی را بین این افراد در کارهای شناختی از جمله توجه نشان داد(8). از برخی آزمون‏های رفتاری شنوایی برای بررسی توجه شنیداری افراد دوزبانه استفاده شده است و آزمون واژه‏های اسپوندی تناوبی و آزمون اعداد دایکوتیک (Dichotic Digit Test: DDT) از جملۀ این آزمون‏ها است. در پژوهش انجام شده با DDT تفاوت معنی‏داری بین دو گروه مشاهده نشد(9). همچنین Zenker Castro و همکاران (2008) آزمون اعداد دایکوتیک توجه شنیداری تقسیم شده را مورد بررسی قرار دادند(10).

فراگیری هر زبان جدید ابزار دیگری برای ایجاد شکل‏پذیری عصبی و تغییر در مناطق مغزی مختلف درگیر در پردازش زبان و گفتار است. اگرچه در مطالعات قبلی با استفاده از ابزارهای تصویربرداری عملکردی یا ثبت پاسخ‏های برانگیختۀ عصبی، تأثیر دو یا چندزبانگی در توسعۀ فعالیت مناطق مغزی نشان داده شده است، اما تأثیر عملکردی آن به‏ویژه با آزمون‏های رفتاری شنوایی مورد بررسی قرار نگرفته است. در پژوهش حاضر توجه شنیداری تقسیم شده که بخشی از پردازش شنیداری مرکزی است در افراد دوزبانه (آذری‏ـ‏فارسی) و افراد تک‏زبانه (فارسی) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به گسترش افراد دوزبانه، آگاهی از شباهت‏ها یا تفاوت‏های افراد دوزبانه با تک‏زبانه در توجه شنیداری می‏تواند در بررسي تأثيرات زبان دوم بر پردازش شنیداری مرکزی نقش مؤثری داشته باشد. با این حال، در کشور ما با وجود تعداد قابل توجه افراد دوزبانه و چندزبانه تأثیر دو یا چندزبانگی و تأثیر آن بر پردازش شنیداری مرکزی كمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی در بررسی توجه شنیداری بین دو گروه دوزبانه و تک‏زبانه با DDT شده است.

 

روش بررسی

در اين مطالعۀ مقعطی جامعۀ مورد بررسي شامل دانشجویان دوزبانه (آذری‏ـ‏فارسی) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشجویان تک‏زبانه (فارسی زبان) دانشکدۀ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. از این افراد به‏دلیل برخی محدودیت‏ها با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس تعداد 30 نفر از افراد دوزبانه (15 زن و 15 مرد) و 30 نفر از افراد تک‏زبانه (15زن و 15 مرد) راست دست در محدودۀ سنی 30-18 سال انتخاب شدند. افراد دوزبانۀ انتخاب شده زبان فارسی را بعد از زبان آذری و در سن بالاتری (بالاتر از شش سالگی) یاد گرفته بودند.

در این پژوهش برای بررسی تفاوت‏های افراد دوزبانه با تک‏زبانه در توجه شنیداری از DDT استفاده شد. نخست آزمون مقیاس برتری دستی Edinburg برای تأیید راست دست بودن افراد انجام شد و سپس با دستگاه ادیومتر Orbiter 922 ساخت شرکت Madsen دانمارک آزمون‏های ارزیابی شنوایی تن خالص در فرکانس‏های ادیومتری (آستانۀ شنوایی 20 دسی‏بل HL یا بهتر در فرکانس‏های اکتاوی از 250 تا 8000 هرتز در دو گوش)، ادیومتری گفتاری (امتیاز بازشناسی واژه‏های تک هجایی بهتر از 92 درصد در سکوت، در دو گوش)، و با دستگاه تمپانومتر 901

 

 

 

 

 

 

Text Box: جدول 1ـ میانگین امتيازهای آزمون اعداد دایکوتیک به‏تفکیک گوش در دو گروه

	تعداد	میانگین (انحراف معیار)	حداقل	حداکثر
گوش راست افراد تک‏زبانه	30	(696/2) 80/97	90	100
گوش چپ افراد تک‏زبانه	30	(183/4) 77/96	84	100
گوش راست افراد دوزبانه	30	(856/1) 73/98	92	100
گوش چپ افراد دوزبانه	30	(763/2) 53/97	90	100


Zodiac ساخت شرکت Madsen دانمارک و تمپانومتری نوع An (فشار قله بین 50+ تا50- و استاتیک کامپلیانس 38/1-27/0) با حجم مجرای گوش هنجار (46/1-63/0 سانتی‏متر مکعب) و رفلکس اکوستیک (وجود رفلکس اکوستیک در چهار فرکانس 5/0، 1 ، 2 و 4 کیلو هرتز در ثبت همان‏سویی و سه فرکانس 5/0، 1 و 2 کیلوهرتز در ثبت دگرسویی) برای تأیید شنوایی محیطی هنجار انجام شد(11).

پس از تأييد برتری دست راست و شنوایی هنجار DDT انجام شد. در اجرای این آزمون 28 سری دو جفت عدد تک‏هجا از یک تا ده (به جز عدد 4) به‏صورت هم‏زمان به هر دوگوش فرد ارائه و از وي خواسته مي‏شد هر چهار عدد را يادداشت کند. DDT توسط علی‏اکبر طاهایی در سال 1375 به زبان فارسی تهیه شده و نتایج آن روی 50 نفر (24زن و 26 مردبزرگسال 32-18 سال) با شنوایی هنجار فارسی‏زبان گزارش شده است.

در اجرای آزمون، سه مورد اول حالت آموزشی داشت و در تعیین امتیاز محاسبه نمی‏شد. به‏غیر از موارد آموزشی 100 عدد به هر دو گوش ارائه شدند که نیمی از آن‏ها به گوش راست و نیم دیگر به گوش مقابل ارائه شدند. در امتیازدهی کلی به ازای هر عدد درست، فرد یک امتیاز دریافت می‏کرد. برای تعیین امتیاز گوش‏ها به‏صورت جداگانه، اعداد دریافت شده در هر گوش مشخص شد و هر پاسخ درست دو امتیاز داشت. برای بررسی برتری طرفی میانگین امتیازهای گوش راست افراد با میانگین امتیازهای گوش چپ هر گروه مقایسه شد.

مطالعۀ حاضر از جنبۀ رعایت ملاحظات اخلاقی به تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران رسید. در تجزیه و تحلیل داده‏ها از آمار توصیفی برای تعیین میانگین و انحراف معیار و در قسمت آمار تحلیلی از آزمون من‏ویتنی برای مقایسۀ دو گروه استفاده شد.

 

یافته‏ها

در این پژوهش میانگین سني افراد دوزبانه 63/23 با انحراف معیار 25/3 و میانگین سنی افراد تک‏زبانه 27/22 با انحراف معیار 02/3 بود و در هر گروه 50 درصد افراد مرد و 50 درصد زن بودند. جدول 1 میانگین امتیازها در هر گروه را در DDT نشان می‏دهد. در مقایسۀ میانگین امتیازهای DDT افراد دوزبانه با گروه تک‏زبانه تفاوت معنی‏داری بین دو گروه مشاهده نشد(195/0p=).

برای تعیین برتري طرفي، نتایج آزمون در گوش راست با نتايج آزمون در گوش چپ در هر گروه مقایسه شد که تفاوت معنی‏داری در گروه دو زبانه(054/0p=) و تک‏زبانه(465/0p=) وجود نداشت، اما میانگین امتیازهای گوش راست در هر دو گروه از گوش چپ بیشتر بود. میزان برتری طرفی در افراد تک‏زبانه 03/1 و در افراد دوزبانه 2/1 به‏دست آمد. همچنین در پژوهش حاضر نتایج آزمون‏ها بین افراد مرد و زن مقایسه شد که از نظر آماری تفاوت معنی‏داری در گروه تک‏زبانه‏ها مشاهده شد(031/0p=) و میانگین امتیازها در زنان بیشتر از مردان بود. میانگین امتیازها براساس جنسیت در جدول 2 در هر دو گروه مشخص شده است. همچنین نمودار 1 نشانگر میانگین امتیازهای گوش راست و چپ آزمون اعداد دایکوتیک در هر جنس است.

 

بحث

Text Box: جدول 2ـ میانگین امتيازهای دو گوش آزمون اعداد دایکوتیک به‏تفکیک جنس در دو گروه

	میانگین (انحراف معیار)	حداقل	حداکثر
زنان تک‏زبانه	(314/2) 27/98	93	100
مردان تک‏زبانه	(225/3) 40/96	91	100
زنان دوزبانه	(807/1) 13/98	94	100
مردان دوزبانه	(407/1) 13/98	95	100

در مطالعۀ حاضر بین دو گروه تک‏زبانه و دوزبانه در نتایج DDT تفاوت معني‏داری وجود نداشت. در پژوهش Onodal و همکاران (2006) در کشور برزیل برای مقایسۀ افراد دوزبانه و تک‏زبانه 60 دانشجوی 17 تا 40 ساله، شامل سه گروه زیر مورد بررسی قرار گرفتند: 1) گروه اول نسل ژاپنی‏هایی که به هر دو زبان ژاپنی و پرتقالی صحبت می‏کردند، 2) نسل ژاپنی‏هایی که به زبان پرتقالی حرف می‏زدند و به ژاپنی سخن نمی‏گفتند، و 3) غیرشرقی‏هایی که به زبان پرتقالی صحبت می‏کردند. در این افراد آزمون‏های بازشناسی الگوی زمانی، واژه‏های اسپوندی تناوبی (Staggered Spondaic Word: SSW) و DD انجام شد که در آزمون‏های بازشناسی الگوی زمانی، SSW تفاوت قابل توجهی بین گروه‏ها مشاهده شد، اما در DDT تفاوت قابل توجهی مشاهده نشد(9). Costa و همکاران (2008) تکلیف شبکۀ توجهی (attentional network task: ANT) را در دو گروه دوزبانه و تک‏زبانه مقایسه کردند که در آن دو گروه 100 نفرۀ دوزبانه و تک‏زبانه شرکت داشتند. گروه دوزبانه افراد با محدودۀ سنی 19 تا 32 سال بودند که مهارت‏های کافی در گفتار، درک، خواندن، تلفظ و نوشتن هر دوزبان اسپانیایی و کاتالان داشتند. زبان اصلی آنها کاتالان بود و هر دو زبان را هم‏زمان یاد گرفته بودند. گروه تک‏زبانه در محدودۀ سنی 32-17 سال قرار داشتند و به زبان اسپانیایی سخن می‏گفتند و ممکن بود به‏علت تدریس زبان خارجی در مدارس آشنایی نسبی با زبان‏های دیگر داشته باشند. توزیع جنس در هر دو گروه برابر نبود. در این پژوهش تفاوت قابل ملاحظه‏ای بین گروه‏های مورد مطالعه در عملکرد توجه دیده شد(7). نتایج مطالعۀ حاضر با پژوهش Costa و همکاران (2008) همخوانی ندارد. به احتمال زیاد تفاوت در تکالیف آزمایشی، پروتکل، آزمایش مورد استفاده، تعداد نمونه، نوع دوزبانگی و عدم تناسب بین توزیع جنس علت عدم انطباق نتایج است. با توجه به معنی‏دار نبودن تفاوت بین دو گروه دوزبانه و تک‏زبانه در DDT می‏توان نتایج پژوهش را با تحقیق Onodal و همکاران (2006) همسو دانست(9).

در پژوهش حاضر نتایج آزمون‏ها بین دو جنس نیز مقایسه شد که در گروه تک‏زبانه از نظر آماری تفاوت قابل توجه بود و نتایج زنان در افراد تک‏زبانه بهتر بود، اما این اختلاف از جنبۀ بالینی قابل توجه نیست. البته در گروه دوزبانه از جنبۀ آماری این اختلاف قابل توجه نبود. در پژوهش Persinger و همکاران (2002) DDT در 30 مرد و زن تک‏زبانه و 32 زن و مرد دوزبانه که زبان انگلیسی را بعد از هفت سالگی آموخته بودند بررسی شد(12). براساس یافتۀ پژوهش حاضر، مردان دوزبانه نتایج ضعیف‏تری نسبت به زنان دوزبانه داشتند که با یافته‏های پژوهش Persinger و همکاران (2002) در بهتر بودن امتیازهای زنان سازگاری داشت. اما به‏علت پژوهش‏های کم در این زمینه نمی‏توان نتیجه‏گیری قطعی داشت و نیاز به پژوهش‏های بیشتر در این زمینه احساس می‏شود.

در پژوهش حاضر بین نتایج گوش راست و چپ در هر گروه تفاوت قابل توجهی مشاهده نشد. در پژوهش Castro و همکاران (2007) که DDT را روی 127 نفر با محدودۀ سنی 6 تا 72 سال انجام داده بود برتری گوش راست گزارش شده است(13). در پژوهش Gordon و Zatorre (1981) که همین آزمون را روی دو گروه افراد راست دست، با میانگین سنی 6/9 و


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6/13 بررسی کرده بودند، مزیت گوش راست در هر دو گروه گزارش شده است(14). Obrzut و همکاران (1988) وظایف شنیداری دایکوتیک را در 60 نفر افراد دوزبانۀ راست دست در محدودۀ سنی 13-7 سال با گروه شاهد هم‏سن و هم‏جنس تک‏زبانه مقایسه کردند. نتایج برتری گوش راست را در هر دو گروه نشان داد(15). از جنبۀ برتری طرفی مطالعۀ حاضر را می‏توان با مطالعات بیان شده ناهمسو دانست. از نظر برتری طرفی گوش این احتمال وجود دارد که یافته‏ها در دوزبانه‏های هم‏زمان و دوزبانه‏های متوالی متفاوت از تک‏زبانه‏ها باشد. با آن که بیشتر افراد شرکت‏کننده در این مطالعه مهارت زبانی کمتر در زبان دوم داشتند مزیت گوش چپ در آنها مشاهده نشد. طبق منابع موجود، توجیه علمی در این زمینه در دسترس نبود، اما از دیدگاه محققان این طرح به‏نظر می‏رسد یافته‏های این مطالعه بیشتر منطبق با فرضیۀ سن باشد که زمان فراگیری را عامل مؤثر توانایی‏های شناختی  تلقی می‏کند و روی سن فراگیری زبان دوم به‏عنوان عامل تعیین‏کننده در برتری زبان تأکید می‏ورزد.

با توجه به اینکه در این مطالعه تفاوت قابل توجهی بین دو گروه دیده نشد، برای بخشي از نتايج لازم به‏نظر مي‏رسد كه این مطالعه در نمونه‏های بیشتری از افراد انجام شود. مطالعۀ حاضر در نوع خود اولین بررسي تأثير توجه شنیداری افراد دوزبانه در ایران است و می‏تواند زمینۀ بحث و تحقیقات بیشتر در مورد افراد دوزبانه و استفاده از آزمون‏های الکتروفیزیولوژیک و سایر آزمون‏های مرکزی در بررسی ويژگي‏هاي سيستم شنوایي این افراد را فراهم کند.

پیشنهاد می‏شود که این پژوهش علاوه بر تكرار، در تعداد نمونۀ بیشتر و به همراه دیگر آزمون‏های مرکزی که توجه شنیداری را بررسی می‏کنند، روی افراد دوزبانه‏اي که در سنين بالاتر زبان دوم را آموخته‏اند نيز انجام شود. همچنين با توجه به يافته‏هاي پژوهش حاضر، مي‏توان از آزمون‏های توجه شنیداری در بررسی تفاوت‏های جنسیتی مرتبط با توجه شنیداری استفاده کرد.

 

نتیجه‏گیری

براساس نتایج این پژوهش، به‏نظر می‏رسد افراد دوزبانۀ بزرگسالی که زمان فراگیری زبان دوم آنها به دوران کودکی بر می‏گردد در بسیاری از جنبه‏های پردازش شنوایی مرکزی همچون توجه شنیداری تقسیم شده تفاوت قابل ملاحظه‏ای با افراد تک‏زبانۀ فارسی زبان ندارند. نتیجۀ DDT نشان می‏دهد آموزش زبان دوم بر پردازش شنوایی آنها اثر منفی ندارد.

سپاسگزاری

مقاله حاضر برگرفته از پایان‏نامه کارشناسی ارشد است.


 

REFERENCES


1.             Steinberg D, Sciarini NV. An introduction to psycholinguistics. 2nd ed. Boston: Pearson Education ESL; 2006.

2.             Kim K, Relkin N, Lee K, Hirsch J. Distinct cortical areas associated with native and second languages. Nature. 1997;388(6638):171-4.

3.             Abutalebi J, Green DW. Bilingual language production: the neurocognition of language representation and control. J Neurolinguistics. 2007;20(3):242-75.

4.             Price CJ, Green DW, Von Studnitz R. A functional imaging study of translation and language switching. Brain. 1999;122(12):2221-35.

5.             Rodriguez-Fornells A, van der Lugt A, Rotte M, Britti B, Heinze HJ, Munte TF. Second language interferes with word production in fluent bilinguals: brain potential and functional imaging evidence. J Cogn Neurosci. 2005;17(3):422-33.

6.             Smith EE, Jonides J. Storage and executive processes in the frontal lobes. Science. 1999;283(5408):1657-61.

7.             Costa A, Hernández M, Sebastián-Gálles N. Bilingualism aids conflict resolution: evidence from the ANT task. Cognition. 2008;106(1):59-86.

8.             Festman J, Rodriguez-Fornells A, Münte TF. Individual differences in control of language interference in late bilinguals are mainly related to general executive abilities. Behav
Brain Funct. 2010;6:5.

9.             Onodal RM, Pereirall LD, Guilhermelll A. Temporal processing and dichotic listening in bilingual and non-bilingual descendants. Braz J Otorhinolaryngol. 2006;72(6):737-46.

10.         Zenker Castro F, Fernández Belda R, Barajas de Prat JJ. Dichotic digit test. Case. Acta Otorrinolaringol Esp. 2008;59(10):503-5. Spanish.

11.         Katz J, Medwestsky L, Burkard R, Hood LJ. Handbook of clinical audiology. 6th ed. Baltimore: Lippincott William & Wilkins; 2009.

12.         Persinger MA, Chellew-Belanger G, Tiller SG. Bilingual men but not women display less left ear but not right ear accuracy during dichotic listening compared to monolinguals. Int J Neurosci. 2002;112(1):55-63.

13.         Zenker Castro F, Suárez Suárez M, Marro Cosialls S, Barajas de Prat JJ. La evaluación del procesamiento auditivo central: el test de dígitos dicóticos. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. 2007;27(2):74-85.

14.         Gordon DP, Zatorre RJ. A right ear advantage for dichotic listening in bilingual children. Brain Lang. 1981;13(2):389-96.

15.         Obrzut JE, Conrad PF, Bryden MP, Boliek CA. Cued dichotic listening with right-handed, left-handed, bilingual and learning disabled children. Neuropsychologia. 1988;26(1):119-31.