مقاله پژوهشی

 

بررسی اثر خیشومی‏شدگی بر سازههای فرکانسی واکۀ /a/ قبل و بعد از همخوان خیشومی در کودکان بهنجار 4 تا 9 سالۀ فارسی‏زبان

 

کوثر باغبان1، فرهاد ترابی‏نژاد1، نگین مرادی2، اکبر بیگلریان3

1ـ گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

2ـ مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی‏ـاسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3ـ گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 

چکیده

زمینه و هدف: خیشومی‏شدگی واکه، اضافه شدن تشدید خیشومی به عملکرد انتقالی مسیر صوتی است و به‏علت فرآیند هم‏تولیدی رخ می‏دهد. یکی شدن فضای تشدیدی خیشومی با حفرۀ دهانی‏ـ‏حلقی، سازه‏های مسیر صوتی را تغییر می‏دهد. هدف از این پژوهش بررسی اثر خیشومی‏شدگی بر سازه‏های فرکانسی واکۀ /a/ قبل و بعد از همخوان خیشومی و بررسی فرآیند هم‏تولیدی و کنترل حرکتی در زبان فارسی بود.

روش بررسی: در این پژوهش نمونه صدای ضبط شده از 60 کودک هنجار چهار تا نه ساله مورد بررسی قرار گرفت. از آزمودنی‏ها خواسته شد طبق ارائۀ مدل شنیداری، /ʔama/ را سه مرتبه تولید کنند و واکۀ /a/ را به‏مدت سه ثانیه بکشند. داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار 5.3.13 Praat تحلیل شد. بین F0، F1، F2 و F3 در واکۀ /a/ قبل و بعد از همخوان خیشومی /m/ برای سه مرتبه تکرار ساختار /ʔama/ میانگین گرفته شد.

یافته‏ها: تفاوت F1، F2 و F3 در مقایسه‏های انجام شده میان واکۀ /a/ در قبل و بعد از همخوان خیشومی، واکۀ /a/ قبل از همخوان خیشومی با واکۀ /a/ تنها، واکۀ /a/ بعد از همخوان خیشومی با واکۀ /a/ تنها، معنی‏دار بود(001/0p=).

نتیجه‏گیری: در زبان فارسی همچون سایر زبان‏ها F1، F2 و F3 در واکۀ /a/ قبل از همخوان /m/ تحت تأثیر رخدادهای پیش‏بینی‏کنندۀ خیشومی و سازه‏های فرکانسی در واکۀ /a/ بعد از همخوان /m/ تحت تأثیر رخدادهای بعد از هم‏تولیدی خیشومی و خیشومی‏شدگی کاهش می‏یابند.

واژگان کلیدی: خیشومی‏شدگی، واکه، سازه‏های فرکانسی، آنالیز آکوستیکی، زبان فارسی، هم‏توليدي

 

(دریافت مقاله: 15/5/91، پذیرش: 24/8/91)

 

مقدمه


شکل مجرای صوتی، سازه‏های فرکانسی (F1، F2 و F3) را مشخص می‏کند و روابط بین سازه‏های فرکانسی، یک نمایش اکوستیکی از واکه‏ها به‏دست می‏دهد. همخوانهای خیشومی از نظر ساختار سازهای مشابه واکهها هستند(1). با این حال صداهای خیشومی برخلاف واکهها میزان بالایی از گرفتگی در مسیر صوتی دارند و به همین دلیل به‏عنوان همخوان طبقهبندی می‏شوند(2). زمانی که واکهای بعد از همخوان خیشومی قرار می‏گیرد، هماهنگی تولیدی (coarticulation)، انتقال تشدید خیشومی و خیشومیشدگی واکه (vowel nasalization) رخ می‌دهد. در صورتیکه باز و بسته شدن دریچۀ کامی‏ـ‏حلقی و دهان با هم هماهنگ نباشد، خیشومیشدگی از دامنۀ طبیعی منحرف میشود و تشدید خیشومی بیش از حد درک میشود(3).

ارزیابیهای آکوستیکی یکی از روشهای ارزیابی خیشومیشدگی است. از آنجایی که این روشهای ارزیابی غیرتهاجمی هستند و منجر به تغییری در عملکرد گفتار نمی‌شوند، روش مناسبی برای ارزیابی خیشومیشدگی محسوب می‏شوند. از مزایای دیگر تجزیه و تحلیل آکوستیکی نمونه‏های گفتاری ضبط شده با میکروفن برای ارزیابی خیشومی‏شدگی این ‏است که در آن، همان سیگنالهایی بررسی می‏شود که شنونده آنها را می‏شنود(4و5). علاوه‏ بر این، بهدلیل رابطۀ حلق و صدا، این پارامترهای آکوستیکی ممکن است اطلاعاتی دربارۀ وضعیت حلق و نرمکام در اختیار بگذارند(6). Bell-Berti (1991 و 1993) بر این عقیده‏اند که از تجزیه و تحلیل سیگنال‏های آکوستیکی می‏توان برای نشان‏ دادن فعالیت هم‏تولیدی دریچۀ کامی‏ـ‏حلقی استفاده کرد. در این مطالعه برای بررسی اثر هم‏تولیدی از ساختار /vcv/ استفاده شد و شرکت‏کنندگان پنج بار نمونۀ گفتاری مورد نظر را تکرار میکردند. سپس داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از آزمایشگاه رایانه‏ای گفتار (Computerized Speech Lab: CSL) تحلیل شدند(7). همچنین House و Stevens (1956) خیشومی‏شدگی واکهها و سازه‏ها را در بافت /cv/ در مقایسه با یکدیگر بررسی کردند(8). Stevens و همکاران (1987) خیشومی‏شدگی را در بافت /vc/ بررسی کردند. داده‏های به‎دستآمده توسط Dr Speech مورد تحلیل قرار گرفت و سازه‏های فرکانسی محاسبه شد(9). این مطالعات نشان‏ دادند که سازه‏های فرکانسی تحت تاًثیر خیشومی‏شدگی کاهش می‏یابند.

از آنجایی‏که تقاضاهای حرکتی از بازنماییهای زبانی نشأت میگیرند، بررسی کنترل حرکتی در زبان‏های مختلف ضروری است(10). با توجه به متفاوت بودن قواعد حاکم بر زبانها، لازم است قواعد تولید گفتار در زبان‏های مختلف بررسی شود(11). این تفاوت زبان‏ها در قواعد، ممکن است باعث تفاوت در کنترل حرکتی گفتار و صوت شود. بنابراین بررسی و استفاده از این پارامترهای آکوستیکی در هر زبان(10) و مقایسۀ آن با دادههای زبان‏‎های دیگر ضروری به‏نظر می‏رسد(12).

این مطالعه با هدف بررسی اثر خیشومی‏شدگی بر سازه‏های فرکانسی واکۀ /a/ قبل و بعد از همخوان خیشومی در کودکان بهنجار چهار تا نه سالۀ فارسی‏زبان انجام‏ شد. انتخاب محدودۀ سنی در این مطالعه براساس مطالعات پیشین بود که گزارش کردهاند در کنترل حرکتی کودکان در این محدودۀ سنی تفاوت معنی‏داری وجود ندارد(13و14). نتایج مطالعۀ حاضر در حقیقت نشاندهندة چگونگی تأثیر تشدیدکننده‏های خیشومی بر واکه‏های زبان فارسی است و می‏تواند در ارزیابی و درمان گفتار کودکان مبتلا به شکاف کام و سایر افراد مبتلا به اختلالات حرکتی گفتار مانند دیزآرتری و آپراکسی که در کنترل حرکتی گفتار مشکل دارند اما در آنها نحوة تأثیر رخداد هم‏تولیدی و کنترل حرکتی بر سازه‏های فرکانسی را نمی‏دانیم، مؤثر باشد.

 

روش بررسی

اين مطالعۀ كاربردي به‏صورت غير مداخله‏اي و بهشكل مقطعي‏ـ‏مقايسهاي انجام شد. نمونه‏ها شامل 60 کودک چهار تا نه سالۀ فارسی‏زبان شهر تهران با میانگین سنی 12/6 و انحراف معیار 75/1 بودند. نمونهگیری به‏شکل غیر‏احتمالی از نوع در دسترس از مهدهای کودک و دبستانهای منطقه سه شهر تهران و در محدودۀ سنی چهار تا نه سال انجام ‏گرفت. حجم نمونههای مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار GPower محاسبه شد.

تمام کودکانی که در مطالعه شرکت داشتند و خانواده‏های آنها فارسی‏زبان و تک‏زبانه بودند. آزمودنی‏ها فاقد هرگونه مشکل از قبیل افت شنوایی، بیماری‏های عصبی‏ـ‏عضلانی و مشکلات ذهنی، فکی‏ـ‏دندانی شدید، و محدودیت در حرکات زبان، سرماخوردگی و آلرژی بودند. معیارهای ورود به مطالعه، از‏ جمله نداشتن نقص هوش، مشکلات دندانی، افت شنوایی با مراجعه به پروندههای سلامت موجود در مهدهای کودک و دبستان‏ها بررسی شد. این پرونده‏ها حاوی اطلاعات جامعی از سنجش هوشی، شنوایی و پزشکی کودکان بود. مشکلات فکی‏ـ‏دندانی و صوتی کودک، توسط گفتاردرمانگر (آسیب‏شناس گفتار و زبان) بررسی شد. ارزیابی صوتی افراد مورد مطالعه توسط دو آسیب‏شناس گفتار و زبان انجام شد. در هنگام ضبط صدا وضعیت صوتی کودکان مورد مطالعه برای تأیید معیارهای ورود به مطالعه دوباره توسط آزمونگر بهعنوان ارزیاب سوم مورد بررسی قرار می‏گرفت و در صورت مشاهدۀ هرگونه اختلال صوتي در هنگام ضبط صدا، فرد از مطالعه خارج ميشد.

از آزمودنی خواسته می‏شد به گونهای روی صندلی بنشیند که سر به طرفین خم نشود و کاملاً راست باشد. سپس مدل شنیداری از تکرار ساختار /Ɂama/ و کشش واکۀ /a/ توسط محقق ارائه میشد و از آزمودنی خواسته میشد تا تکالیف مورد نظر را طبق مدل شنیداری ارائهشده با بلندی عادتی خود تولید کند؛ بهاین صورت که پس از ارائۀ مدل شنیداری، /ʔama/ را سه بار تولید کند و واکۀ /a/ را بهمدت سه ثانیه بکشد. تکلیف انتخاب شده در مطالعۀ حاضر براساس الگوی ارائه شده توسط Orlikof (2000) بود که به‏عنوان مناسبترین گزینه برای دستیابی به این هدف گزارش شده است(1). همچنین در برخی از مطالعات انجام شده نیز از همین تکلیف استفاده شده است(1و2). علت انتخاب این بافت هجایی توسط پژوهشگران مختلف ساده بودن این بافت است که باعث می‏شود آنچه را که در اندامهای گویایی رخ میدهد و موجب همپوشانی گسچرهای تولیدی می‏شود بتوان با آکوستیک تبیین کرد(6و7). دادههای آکوستیکی آزمودنیها با میکروفن Shure-beta54 ساخت آمریکا که روی سر کودک تنظیم شده بود و در فاصلۀ سه سانتیمتری از دهان کودک قرار داشت و با استفاده از لپ‏تاپ msi-cx620 و Onyx. Blackjack Permium 2×2 USB Recording interface ضبط شد. میکروفن مورد استفاده از نوع میکروفن کاندنسور الکتریکی است که روی سر قرار میگیرد (هدست) و ساختار مورد نظر را داراست. این میکروفنها طوری طراحی شده‏اند که در فاصلۀ یک تا سه سانتیمتری از دهان و بینی قرار گیرند. کیفیت صدای عالی و قابلیت اطمینان بالا در برنامههای کاربردی از جمله ویژگی‏های این میکروفن است. علی‏رغم اندازۀ کوچک، کاندنسورِ میکروفن باعث ارائۀ کامل، روشن و طبیعی گفتار می‏شود. در ضمن این میکروفن به‏دلیل روکش خاص، مانع از ایجاد نویز حاصل از برخورد هوای خروجی حین گفتار میشود(2).

پس از جمعآوری داده‏ها، صداهای ضبطشده با استفاده از نرم‏افزار Praat 5.3.13 بررسی شد. فرکانس پایه (F0)، F1، F2 و F3 برای هریک از واکه‏های قبل و بعد از همخوان خیشومی /m/ در سه بار تکرار ساختار /ʔama/ و همچنین F0، F1، F2 و F3 برای واکۀ /a/ برای هر آزمودنی محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل با استفاده از نرمافزار SPSS نسخۀ 16 انجام‏ شد. متغیرهای F0، F1، F2 و F3 به‏عنوان متغیرهای وابسته و عامل جنس (در دو جنس دختر و پسر) و عامل وضعیت تولید واکۀ /a/ در سه حالت (واکۀ /a/ تنها و واکۀ /a/ قبل از /m/ و واکۀ /a/ بعد از /m/) به‏عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته ‏شد. برای بررسی اثر همخوان خیشومی بر واکۀ قبل و بعد، و مقایسه با واکۀ /a/ در دو جنس، از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون تکمیلی شفه برای مقایسه‏های چندگانه استفاده ‏شد. بهمنظور انجام پایایی، برای 15 درصد از سیگنال‏ها (36 سیگنال) آزمون مجدد انجام ‏شد و آزمون پایایی درون‏طبقه‏ای (Interclass correlation coefficient: ICC) و آزمون t انجام شد.

 

یافته‏ها

شاخص‏های آماری F0، F1، F2 و F3 در کشیدن واکۀ /a/ تنها و واکۀ /a/ قبل و بعد از /m/ در جدول 1 آمده است. همان‏طور که در جدول دیده می‏شود میانگین F1، F2، F3 در واکۀ قبل و بعد از /m/ نسبتبه کشش واکه کاهش یافته است.

نتایج آزمون‏های آنالیز واریانس دوطرفه نشان‏ داد که تفاوت میانگین F0 در هیچیک از گروه‏های مقایسه‏شده معنی‏دار نیست(573/0=p).

آزمون‏های انجام شده برای F1 نشان‏ داد که تفاوت میانگین F1 بین عوامل وضعیت تولید واکه در سه موقعیت (مقایسۀ انجامشده میان واکههای قبل و بعد از همخوان خیشومی، واکۀ قبل از همخوان خیشومی با واکۀ تنها، واکۀ بعد از همخوان خیشومی) و دو جنس معنید‏ار است(000/0=p). اما چون آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نمی‏تواند مشخص کند که این تفاوت بین کدام دو عامل وجود دارد از آزمون تکمیلی شفه استفاده ‏شد. نتایج آزمون شفه نشان‏ داد که میانگین F1 در دو جنس تفاوت معنی‎داری ندارد(753/0=p). اما در بین وضعیتهای تولیدی واکه، تفاوت معنی‎داری دیده شد(000/0=p).

نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نشانداد که تفاوت Text Box: جدول 1ـ آمار توصیفی سازه‏های فرکانسی واکۀ /a/ تنها و سازه‏های فرکانسی برای واکۀ /a/ قبل و بعد از /m/ در سه بار تکرار //Ɂama

	واکه /a/ تنها		واکه /a/ قبل از /m/		واکه /a/ بعد از /m/
سازه	میانگین (انحراف معیار)	حداقل	حداکثر		میانگین (انحراف معیار)	حداقل	حداکثر		میانگین (انحراف معیار)	حداقل	حداکثر
F0	9/262
(05/38)	19/208	6/385		87/259
(95/32)	59/208	01/356		55/255
(59/32)	98/194	01/347
F1	52/841
(01/91)	25/606	28/997		44/751
(72/129)	62/594	75/1107		58/689
(8/132)	9/449	43/1104
F2	3/1353
(85/135)	86/1185	41/1753		6/1242
(22/98)	05/1039	18/1556		7/1212
(6/94)	68/1021	01/1442
F3	3/2531
(59/645)	42/1454	67/3612		9/2093
(14/406)	05/1340	38/3341		4/1908
(62/363)	95/1025	02/2631

میانگین F2 نیز در سه مقایسۀ انجام شده بین دو جنس معنی‎دار است(000/0=p). ولی براساس نتایج آزمون شفه، بین دو جنس تفاوت معنی‏دار نبود(903/0p=). در بین وضعیت‏های تولیدی واکه، تفاوت معنی‏دار وجود داشت(000/0=p).

تفاوت میانگین F3 نیز در سه مقایسۀ انجام ‏شده در دو جنس معنی‎دار بود(000/0=p). باز هم نتایج آزمون شفه نشان ‏داد که تفاوت بین میانگین F3 در دو جنس معنی‎دار نیست(62/0=p). اما تفاوت بین وضعیت‏های تولیدی واکه، معنیدار بود(000/0p=).

نمودار 1 نشان‏دهندۀ تفاوت هریک از سازه‏های فرکانسی در سه موقعیت تولیدی در دو جنس است.

پایایی مطالعه با آزمون مجدد و ضریب پایایی ICC برای هر یک از سازههای فرکانسی اثبات شد و برای F0، 82/0=r، برای F1، 87/0=r، برای F2، 91/0=r، و برای F3، 86/0=r به‏دست آمد. همچنین در انجام مجدد و با استفاده از آزمون t معنیدار نبود و عدم معنیداری (برای F0، 206/0=p)، (برای F1، 96/0=p)، (برای F2، 12/0=p) و (برای F3، 21/0=p) نشان‏دهندۀ پایایی مطالعه بود.

 

بحث

تحلیل آکوستیکی روی واکۀ /a/ و /Ɂama/ نشان میدهد که تغییرات F0 در واکۀ /a/ قبل و بعد از /m/ معنیدار نیست. بنابراین تغییرات دیده شده، ناشی از تغییر F0 نبوده است. این نتیجه از مطالعه، تأییدکنندة یافته‏های مطالعات پیشین بود که براساس نتایج آنها خیشومی‏شدگی بر F0 تأثیر محسوسی نخواهد گذاشت و نمیتوان با استفاده از F0 رخدادهای هماهنگی تولیدی را تبیین کرد(1).

در مقایسۀ میان سازه‏های فرکانسی واکۀ /a/ تنها و واکۀ /a/ قبل از /m/، میانگین مقادیر F1، F2 و F3 در واکة /a/ قبل از /m/ کاهش یافتند و تفاوت معنیدار بود که نشان می‏دهد هر سه سازه تحت تأثیر فرایند هم‏تولیدی خیشومی قرار گرفته‎اند. نتایج مطالعات گذشته نشان داد که F1 در همخوانهای خیشومی عموماً کاهش مییابد. F2 و F3 در همخوان‏های خیشومی مختلف متفاوت است(1و2) که در این مطالعه در همخوان /m/، F2 و F3 هر دو کاهش یافتند. همچنین شواهد آکوستیکی برای خیشومی‏شدگی واکه نشان میدهد که F1 کمی به سمت فرکانسهای بالاتر حرکت می‏کند، اما دامنه بهعلت ضد تشدیدکننده‏های دارای فرکانس پایین، کاهش مییابد(1و2). ضد تشدیدکنندههای فرکانس بالاتر با کاهش انرژی موجب کاهش F2و F3 میشوند(2). کاهش هر سه سازة فرکانسی بیانکنندة رخدادهای پیشبینی کنندۀ هم‏تولیدی خیشومی (anticipatory nasal coarticulation) در سیستم باز و بسته شدن دریچة کامی‏ـ‏حلقی بود. نتایج این بخش از مطالعه نشان میدهد که سازههای فرکانسی در جمعیت مورد مطالعه مانند سایر مطالعات تحت تأثیر قرار میگیرند(2،8و9). همچنین در مقایسۀ میان سازههای فرکانسی واکۀ /a/ تنها و واکۀ /a/ بعد از /m/، نتایج مطالعه نشان می‏دهد که میانگین مقادیر F1، F2 و F3 در واکۀ بعد از /m/ کاهش می‏یابد و این کاهش معنیدار است. کاهش مقادیر F1، F2 و F3 کاملاً نشان‏دهندۀ رخدادهای بعد هم‏تولیدی خیشومی (carryover nasal coarticulation) در روند باز و بسته شدن دریچة کامی-حلقی بود. در بررسی سازههای فرکانسی واکۀ /a/ قبل و بعد از /m/ نیز تفاوت معنیدار وجود داشت که نشان می‏دهد هر سه سازه تحت تأثیر فرایند همتولیدی خیشومی قرار گرفته‏اند و سازههای فرکانسی در واکۀ /a/ بعد از /m/ در مقایسه با سازههای فرکانسی واکۀ /a/ قبل از /m/ بیشتر کاهش یافته‏اند و اثر رخدادهای بعد از همتولیدی بر سازههای فرکانسی بیشتر از رخدادهای پیشبینی‏کنندة خیشومی بر سازه‏های فرکانسی بوده ‏است. Bell-Berti (1993) گزارش کرد که وقایع هم‏تولیدی نشان‏دهندۀ سازماندهی سیستم حرکتی برای تولیدهای سگمنتال (segmental articulations) و نیروی اینرسی مکانیکی تولیدکنندهها است. رخدادهای پیشبینیکنندۀ همتولیدی خیشومی نشاندهندۀ سیستم حرکتی مربوط به تولیدات سگمنتال و رخدادهای بعد همتولیدی خیشومی منعکسکنندۀ نیروی اینرسی و مکانیکی کام هستند(7).

در مطالعات زیاادی به توالی آکوستیکی فعالیت دریچۀ کامی-حلقی توجه شده است. Bell-Berti (1993) نشان داد که سیگنالهای آکوستیکی که حرکات تولیدکننده‏ها را نشان می‏دهند شامل باز و بسته ‏شدن دریچۀ کامی‏ـ‏حلقی هستند(7). همخوان‏های خیشومی در طی دو حرکت تولید میشوند: 1) حرکت زبان یا لبها حفرۀ دهان را بهطور کامل مسدود میکند و 2) نرم‏کام پایین میآید. قبل از اینکه زبان یا لبها حرکت خود را برای انسداد آغاز کنند، نرمکام شروع به پایین آمدن میکند. در زمانی که مسیر دهان بسته شده‏ است، دریچۀ کامی‏ـ‏حلقی نیز باز شده است. سپس درحالیکه دریچۀ کامی‏ـ‏حلقی باز میماند، انسداد دهانی رها شده و مسیر دهان باز میشود. این چنین شروع زودهنگام و اتمام با تأخیر حرکت نرم‏کام قبل و بعد از انسداد حفرۀ دهان رخ میدهد و باعث میشود واکۀ قبل و بعد از همخوانهای خیشومی برای دیرشهای معینی خیشومی شوند(10). همان‏طور که Kent و همکاران (1976) ذکر میکنند حرکات و ژستها خود ساختارهای زمانی (temporal structures) دارند که میتوانند در هنگام تولید گفتار با یکدیگر هم‏پوشانی داشته باشند که در نتیجۀ آن همتولیدی رخ دهد و این رخدادها با توجه به بازنماییهایی زبانی می‏تواند در هر زبان متفاوت باشد(15). در این مطالعه، در تولید /Ɂama/ ابتدا جریان هوایی که در تولید واکۀ /a/ اول از دهان خارج میشود، با انسداد لبها متوقف و با پایین آمدن نرم‏کام از بینی خارج میشود و همخوان خیشومی /m/ تولید میشود. بالا و پایین رفتن نرم‏کام فرایند دهانی‏ـ‏خیشومی را کنترل میکند و بهعنوان عامل متمایزکننده بین صداهای دهانی و خیشومی عمل میکند(2). الگوی همپوشانی روند تولید واکه‏ـ‏همخوان خیشومی‏ـ‏واکه موجب کاهش سازههای فرکانسی در تولید واکۀ /a/ قبل و بعد از تولید همخوان خیشومی می‏شود و بهخوبی نشاندهندة کنترل حرکتی و هماهنگی تولیدی در افراد مورد مطالعه در زبان فارسی است. نتایج این بخش از مطالعه همسو با سایر مطالعات در زبانهای انگلیسی و کرهای بود(8و9). House و Stevens (1956) و Stevens و همکاران (1987) در بررسی خیشومی‏شدگی واکه‏ها نشان دادند خیشومیشدگی با کاهش در دامنۀ F1 مشخص میشود و برای اینکه خیشومی‏شدگی درک شود، دامنۀ F1 بهاندازۀ 8-6 دسی‏بل کاهش مییابد(8و9). Ha و Kuehn (2006) ذکر کردند که دامنۀ کاهش‏یافتۀ F1 با افزایش باندهای پهن سازۀ فرکانسی و تغییر رو به بالا در سازۀ فرکانسی همراه است. معمولاً در ناحیۀ HZ 1000-600 یک سازۀ خیشومی با انرژی بالا وجود دارد که بهعلت وجود ضد تشدیدکننده‏ها با انرژی کم سازههای بالاتر همراه است. با این حال ویژگیهای طیفی در گویندگان و انواع واکهها متفاوت است(2). در مطالعۀ حاضر سازههای فرکانسی در واکۀ /a/ قبل از /m/ تحت تأثیر رخدادهای پیشبینیکنندۀ خیشومی قرار گرفتند و سازههای فرکانسی در واکۀ /a/ بعد از /m/ تحت تأثیر رخدادهای بعد از همتولیدی خیشومی و خیشومی‏شدگی قرار گرفتند. طبق دلایلی که در بالا ذکر شد و کاهش سازههای فرکانسی در /m/، سازههای فرکانسی /a/ نیز کاهش یافتند و این کاهش در سازههای فرکانسی بالاتر بیشتر دیده میشود(2). نتایج این مطالعه نشان داد که الگوهای کنترل حرکتی گفتار در خیشومی‏شدگی و فرایندهای همتولیدی در کودکان فارسی‏زبان مشابه با الگو زبانهای انگلیسی آمریکایی و کرهای است که در آنها سازههای فرکانسی بهدلیل الگوی هم‏پوشانی ساختارهای زمانی کاهش یافتند.

 

نتیجهگیری

نتایج این مطالعه نشان داد که سازه‏های فرکانسی واکۀ /a/ تحت تأثیر فرایند هم‏تولیدی خیشومی و خیشومی‏شدگی کاهش مییابند. نتایج این مطالعه به‎خوبی می‏تواند نحوة تأثیر فرایند همتولیدی خیشومی‏شدگی و کنترل حرکتی گفتار بر سازه‏های فرکانسی در کودکان هنجار فارسیزبان را نشان دهد. این مطالعه میتواند در روند طرح درمانی بیماران مبتلا به شکاف کام بسیار کمککننده باشد، چرا که پرخیشومی از رایجترین مشکلات این افراد است و درک روشن و زیربنایی از رخدادهای کنترل حرکتی و همتولیدی دریچة کامی‏ـ‏حلقی در این بیماران در طرح درمان بسیار کمککننده است.

 

سپاسگزاری

از سرکارخانم ناهید جلیلهوند، مدیر محترم گروه به پاس همکاری‏شان کمال تشکر را داریم. همچنین از مربیان مهدهای کودک و دبستان‏ها و نیز آزمودنی‏ها و خانواده‏های محترم‏شان که ما را در اجرای این پژوهش مساعدت کردند، قدردانی می‏شود.


 

REFERENCES


1.             Baken RJ, Robert F, Orlikof F. Clinical measurement of speech and voice. 2nd ed. San diego: Singular Publishing Group; 2000.

2.             Ladefogd P, Johnson K. A course in phonetics. 6th ed. Boston: Michael Rosenberg; 2011.

3.             Ha S, Kuehn DP. Temporal characteristics of nasalization in speakers with and without cleft palate. Cleft Palate Craniofac J. 2011;48(2):134-44.

4.             Kataoka R, Warren DW, Zajac DJ, Mayo R, Lutz RW. The relationship between spectral characteristics and perceived hypernasality in children. J Acoust Soc Am. 2001;109(5Pt1):21-81.

5.             van Doorn J, Purcell A. Nasalance levels in the speech of normal Australian children. Cleft Palate Craniofac J. 1998;35(4):287-92.

6.             Lierde KMV, Wuyts F, Bodt MD, Cauwenberge PV. Nasometric values for normal nasal resonance in the speech of young Flemish adults. Cleft Palate Craniofac J. 2001;38(2):112-8.

7.             Ha S, Kuehn DP. Temporal characteristics of nasalization in children and adult speakers of American English and Korean during production of three vowel contexts. J Acoust Soc Am. 2006;120(3):1622-30.

8.             House AS, Stevens KN. Analog studies of the nasalization of vowels. J Speech Hear Disord.1956; 21(2): 218-32.

9.             Stevens KN, Andrade A, Ceu Viana M. Perception of vowel nasalization in VC contexts: A cross-language study. J Acoust Soc Am.1987;82(S1):119

10.         Van der Merwe A. A theoretical framework for the characterization of pathological speech sensorimotor control. In: McNeil M, editor. Clinical management of sensorimotor speech disorders. 2nd ed. New York: Thieme; 2008. p. 1-25.

11.         Young  LH, Zajac DJ, Mayo R, Hooper CR. Effects of vowel height and vocal intensity on anticipatory nasal airflow in individuals with normal speech. J Speech Lang  Hear Res. 2001;44(1):52-60.

12.         Stathopoulos ET, Huber JE, Sussman JE. Changes in acoustic characteristics of the voice across the life span: measures from individuals 4-93 years of age. J Speech Lang Hear Res. 2011;54(4):1011-21.

13.         Smith A, Zelaznik HN. Development of functional synergies for speech motor coordination in childhood and adolescence. Dev psychobiol. 2004;45(1):22-33.

14.         Ghorbani A, Saffarian  A, Torabinezhad F, Amiri Shavaki Y, Keyhani MR. The profile of fundamental frequency changes in normal Persian-speaking individuals 9-50 years old. Audiol. 2010;19(2):57-64.

15.         Maassen B, Kent R, Peters H. Speech motor control: In normal and disordered speech. 2nd ed. United State. New York: Oxford University Press; 2007.Research Article

 

 

The effect of nasalization on /a/ vowel formants before and after nasal consonant in 4-9-year old normal Persian speaking children

 

 

Kowsar Baghban1, Farhad Torabinezhad1, Negin Moradi2, Akbar Biglarian3

 

1- Department of Speech therapy, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran

2- Lecturer, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

3- Department of Biostatistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

 

 

Received: 5 August 2012, accepted: 14 November 2012

 

Abstract

Background and Aim: Nasalization of a vowel refers to the addition of nasal resonance to the vocal tract transfer function. Also, vowel nasalization occurs because of coarticulation. Coupling of the nasal resonating space to the oropharyngeal cavity alters the vocal tract formants in complex ways. The purpose of this study was to investigate the effect of nasalization on /a/ vowel formants in before and after nasal consonant.

Methods: In current cross-sectional study, voice samples of 60 normal children ranging the age of four-nine years were investigated. Participants were asked to repeat /ʔama/ three times and vowel /a/ after presentation of an auditory model. Then, obtained samples were analyzed using Praat 5.3.13. Average of F0, F1, F2 and F3 were calculated for /a/ comes before and after /m/ in production of /ʔama/ over three trials.

Results: There were statistically significant differences of F1, F2 and F3 between /a/ which proceeds nasal consonant and /a/ follows nasal consonant, the before nasal consonant /a/ versus single /a/ and the after nasal consonant /a/ versus single /a/ (p=0.001 for all).

Conclusion: F1, F2 and F3 in /a/ before nasal consonant affected by anticipatory nasal coarticulation and in /a/ after nasal consonant affected by carry-over nasal coarticulation. This study showed nasal coarticulation and nasalization result in decreasing F1, F2 and F3 in /a/ vowel.

Keywords: Nasalization, vowel, formants, acoustic analysis, Persian language, coarticulation

 

Please cite this paper as: Baghban K, Torabinezhad F, Moradi N, Biglarian A. The effect of nasalization on /a/ vowel formants before and after nasal consonant in 4-9-year old normal Persian speaking children. Audiol. 2013;22(4):43-50. Persian.