مقاله پژوهشی

 

وضوح گفتار کودکان فارسي‏زبان و بررسي تغييرات آن از 36 تا 60 ماهگی

 

اکرم ولي‏زاده1، علي قرباني1، فرهاد ترابينژاد1، حميد حقاني2

1ـ گروه گفتاردرماني، دانشکدۀ توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ايران

2ـ گروه آمار زیستی، دانشکدۀ مدیریت اطلاع‏رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ايران

 

چکيده

زمینه و هدف: اندازه‏گيري وضوح گفتار به معنای تعیین میزان قابليت فهم گفتار در برقراري ارتباط است. وضوح گفتار در تصميم‏گيري براي مداخله، تعيين اهداف مداخله و ارزيابي تأثير مداخله کاربرد دارد. هدف از اين مطالعه، بررسي وضوح گفتار کودکان 36 تا 60 ماهۀ فارسي‏زبان و تعيين تغييرات آن در اين دورۀ سني بود.

روش بررسی: در اين پژوهش مقطعي، 360 کودک (180 دختر و 180 پسر) از ميان کودکان بهنجار فارسي زبان مهد کودک‏هاي شهر خرم‏آباد مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونۀ گفتار آزمودني‏ها با ناميدن تصاوير آزمون اندازه‏گيري وضوح گفتار کودکان که توسط حیدری و همکاران در سال 2010 جمع‏آوري شد. صداي آزمودني‏ها ضبط شد و وضوح گفتار کودکان در قالب 12 گروه با فاصلۀ هر دو ماه یک‏بار مورد بررسي قرار گرفت.

يافته‏ها: حداقل و حداکثر ميانگين درصد وضوح گفتار کودکان به‏ترتيب مربوط به گروه 36 و 37 ماهه و 58 و 59 ماهه بود. گروه 36 و 37 ماهه با گروه‏هاي 44 و 45 ماهه به بالا و گروه 38 و 39 ماهه با گروه‏هاي 54 و 55 ماهه به بالا و گروه 40 و 41 ماهه با گروه‏هاي 58 و 59 ماهه تفاوت معنی‏داري داشتند(05/0p<). تفاوت معنی‏داری میان وضوح گفتار دختران و پسران مشاهده نشد(77/0p=).

نتيجه‏گيري: برطبق نتايج پژوهش حاضر، وضوح گفتار از 36 تا 46 ماهگي بيشترين رشد و از 46 ماهگي به بالا کمترین رشد را دارد.

واژگان کلیدی: وضوح گفتار، کودکان، زبان فارسی

 

(دریافت مقاله: 6/11/90، پذیرش: 19/9/91)

 

مقدمه


وضوح گفتار (speech intelligibility) جنبۀ مهمي از گفتار است که در اغلب اختلالات گفتاري دستخوش آسيب ميشود. Cannito و همکاران(1998) وضوح گفتار را بهعنوان عامل قابليت فهم گفتار (understanding of speech) توصيف کرده‏اند(1). Weismer (2006) وضوح گفتار را پديده‏اي دوطرفه توصیف کرد که هم گوينده و هم شنونده در آن مشارکت دارند و نتيجهاي از تلاش دو نفر به‏عنوان شرکاي ارتباطي است(2). برای تعیین میزان وضوح گفتار کودکان، مطالعات گوناگونی انجام و نتایج متفاوتی گزارش شده‏ است.

Weiss (1982) معياري برحسب سن برای وضوح گفتار ارائه کرد که در آن وضوح گفتار کودکان دو ساله 20 تا50 درصد، کودکان دو سال و شش ماهه 51 تا60 درصد و کودکان سه ساله 71 تا 80 درصد است(3). Flipsen (2006) دریافت که وضوح گفتار کودکان یک ساله 25 درصد، دو ساله 50 درصد و سه ساله 75 درصد و در چهار سالگی 100 درصد است(4). Bowen (1998) با مروری بر منابع مربوط به پژوهش‏های رشد و تکامل طبیعی کودکان، رشد وضوح گفتار را به‏شرح زیر بیان کرده است: در 18 ماهگي 25 درصد، در 24 ماهگي 50 تا 75 درصد و در 36 ماهگي 75 تا 100 درصد(5).

Gordon-Brannan و Hodson (2000) میانگین درصد وضوح گفتار برای کودکان چهار ساله را 93 درصد (با محدودۀ 73 تا 100) گزارش کردهاند و به این نتیجه رسیده‏اند که اگر وضوح گفتار کودک چهار ساله کمتر از 66 درصد باشد باید تحت درمان قرار گیرد(6).

قسيسين و همکاران (2009) در تحقيقي دريافتند که وضوح گفتار کودکان چهار تا پنج ساله با جنسیت آنها ارتباط ندارد و بيشتر از 90 درصد و تقريباً مشابه بزرگسالان است‏(7). Kristiane و همکاران (2008) وضوح گفتار را تحت تأثیر تولید، آواسازی، تشدید و نوای گفتار دانستند‏(8).

Dodd و Bradford (2000) اظهار داشتند که دستيابي به گفتار واضح، هدف طولانيمدت اکثر رويکردهاي درماني براي کودکان مبتلا به اختلالات گفتاري است(9). Pena-Brooks و Hegde (2000) بیان کردند که اندازهگيري وضوح گفتار در دوران رشد در سه زمينۀ تصميم‏گيري براي مداخله، تعيين اهداف مداخله و ارزيابي تأثير مداخله، کاربرد دارد(10). وضوح گفتار يکي از مهم‏ترین موارد در ارزيابي بسياري از اختلالات در کودکان و بزرگسالان است که برای سنجش آن روشهاي گوناگون ادراکی و آزمایشگاهی وجود دارد‏(10). در فعالیت‏های بالینی گفتاردرمانی در داخل کشور، ارزیابی وضوح گفتار به شیوۀ ادراکی و کیفی و در مقایسۀ تقریبی با شاخص‏های مطالعات مربوط به سایر زبان‏ها انجام می‏شود. بهعلاوه، نبود آزمون فارسی وضوح گفتار موجب شده‏ است که در تحقيقات انجامشده در اين زمينه نیز از آزمونهاي ديگر زبان‏ها براي سنجش وضوح گفتار استفاده شود. از جملۀ اين تحقيقات ميتوان به پژوهشي اشاره کرد که قسيسين و همکاران در سال 2009 انجام دادند(7). درآن پژوهش از روش تشخيص کلمات در مجموعۀ باز مربوط به Gordon-Branan و Hodson (2000) استفاده شده ‏است(6). چون در زبان فارسی برای سنجش وضوح گفتار ابزار مناسبی در دست نبوده، هیچ مطالعه‏ای برای تعیین وضوح گفتار کودکان فارسيزبان انجام نشده ‏است. در نتيجه هنوز در تصميمگيري براي مداخله، تعيين اهداف مداخله و ارزيابي تأثير مداخله در کودکان دچار اختلال گفتار و زبان از هنجارهاي وضوح گفتار مربوط به ديگر زبانها استفاده ميشود. حیدری و همکاران (2010) برای جبران این کمبود آزمون سنجش وضوح گفتار را براي اندازه‏گيري اين مهارت در کودکان سه تا پنج ساله (75% =CVI و 85%=ICC) تهيه کردند(11) که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

Kummer (2008) بهترين سن را در تصميم‏گيري برای ارائۀ مداخلۀ گفتاردرماني به کودکان مبتلا به اختلالات گفتار و زبان، محدودۀ سه تا پنج سال دانسته است(12). بنابراین دادههاي هنجار در اين محدودۀ سني ميتواند به آسيبشناسان گفتار و زبان کمک فراواني کند.

براساس این پیشینه، هدف از اين پژوهش، تعیین وضوح گفتار کودکان به‎هنجار 36 تا 60 ماهۀ فارسيزبان شهر خرمآباد و بررسي تغییرات آن در واژههاي آزمون ياد شده بود، تا با تعيین حدود توانايي کودکان به‎هنجار، مقدمۀ کاربرد آن در فعاليت‏هاي باليني فراهم شود و سن دقیقتر تغییرات وضوح گفتار مشخص شود.

 

روش بررسی

اين پژوهش به‎صورت مقطعي، در1390 در شهر خرمآباد انجام گرفت. در اين مطالعه 360 کودک سالم (180 دختر و 180 پسر ) با حداقل سن 36 ماه و حداکثر سن 60 ماه از ميان مهد کودکهاي شهر خرمآباد مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين پژوهش از آزمون سنجش وضوح گفتار در کودکان سه تا پنج سالۀ فارسيزبان استفاده شد(11). اين آزمون شامل دو مجموعۀ موازی است (فهرست 1 و 2) که هر مجموعه دارای 29 کلمه با ویژگیهای زیر است و در ضمن روايي و پايايي این دو مجموعه نیز تعيين شده است:

1ـ واژههاي انتخابي، اسمهاي يک، دو، سه و چهار هجايياند 2ـ تکنامي‌اند، يعني بيش از يک نام به آنها تعلق نميگیرد. از اين رو کلماتي نظير گربه که پيشي هم گفته مي‏شود، انتخاب نشدهاند 3ـ قابليت تصوير شدن دارند 4ـ عموميت دارند (برای مثال، از واژه‏اي مثل کامپيوتر که عموميت ندارد استفاده نشده‏ است) 5ـ همۀ واج‏هاي زبان فارسي در آزمون وجود دارند.

قبل از شروع کار از والدين رضايت‏نامۀ کتبي گرفته شد و آنها از چگونگي پژوهش آگاه شدند. کودکان مورد مطالعه همگي فارسي‏زبان و تک‏زبانه بودند (این کودکان علی‏رغم اینکه در شهری با گویش لری زندگی می‏کردند، والدین و مربیان مهد کودک با آنها به زبان فارسی تکلم می‏کردند و در محیط مهد کودک کاملاً از زبان فارسی استفاده می‏شد. در واقع کودکان در محیط مهد کودک در معرض دوزبانگی نبودند) و از نظر شنوايي، ساختمان اندام‏هاي گفتاري و عملکرد آن و ساير اختلالات گفتار و زبان مشکلي نداشتند. اين اطلاعات از پروندۀ بهداشتي کودکان و پرسشنامۀ تکمیل شده توسط والدين و قضاوت ارزياب جمع‏آوري شد. آزمون براي هر کودک به‏طور جداگانه و با همکاري مسئولان مهد کودک در اتاقي ساکت اجرا شد. پس از برقراری رابطۀ دوستانه با کودک براي آشنا ساختن وي دو يا سه کلمه به‏صورت آزمايشي به او ارائه مي‏شد. در انجام آزمون، ابتدا فهرست اول و سپس فهرست دوم ارائه می‏شد و از کودک خواسته مي‏شد که پس از ديدن هر تصوير کلمۀ مربوط به آن را بگويد و هم‏زمان با آن، صداي او با استفاده از voice recorder مدل DVR-902 Kingston ضبط مي‏شد. پس از جمع‏آوري نمونه‏هاي گفتاري، صداي ضبط شدۀ آزمودني‏ها به‎طور جداگانه در اختيار شنونده‏هاي آموزش ديده (سه نفر آسيب‏شناس گفتار و زبان ) قرار داده شد تا به نمونۀ صداها گوش دهند و بر حسب مقياس سه درجه‏اي (1=گفتار ناواضح، 2=گفتار نيمه واضح، 3=گفتار واضح) دربارۀ آنها قضاوت کنند.

در اندازهگيري وضوح هر واژه، هرگاه حداقل دو نفر از قضاوت‏کنندگان همرأي بودند، امتياز مربوط قبول می‏شد. در غیر این صورت از قضاوت نفر چهارم (آسيبشناسان گفتار و زبان) استفاده مي‏شد. با اين روش اگر يک آزمودني در تمام کلمات امتیاز سه دريافت مي‏کرد، يعني اينکه تمام کلمات واضح بودند، امتياز او در هر فهرست 87 مي‏شد، و پس از تبديل آن به درصد، وضوح گفتار اين آزمودني 100 درصد بود. حجم نمونه (360 نفر) به‏صورت دو ماه به دو ماه به 12 گروه سني در هر دو جنس تقسیم شدند. تعداد نمونه‏ها در تمام گروههای سنی برابر بود و در هر گروه سنی 15 دختر و 15 پسر بررسی شدند. نتايج به‎دست‏آمده بر حسب درصد وارد نرم‏افزار SPSS نسخۀ 16 شد و داده‏ها در مقاطع سني دو ماه به دو ماه برحسب جنس، سن و دو فهرست آزمون مورد بررسی توصیفی و تحلیلی قرار گرفت. در این مطالعه از آزمون آماري  tمستقل براي میانگین وضوح گفتار در دو جنس و از آزمون آناليز واريانس و شفه براي بررسي تغيیرات وضوح گفتار در مقاطع سني استفاده ‏شد. برای بررسي رابطۀ ميان دو متغير سن و وضوح گفتار و بررسی ارتباط میان دو فهرست آزمون از آزمون همبستگی پیرسون استفاده ‌شد.

 

يافته‏ها

نتایج اجرای دو فهرست آزمون در کل کودکان از همبستگي بالايي (82/0r=) برخوردار بود (نمودار 1). از این رو، تنها نتایج حاصل از آزمودن فهرست 1 گزارش می‏شود. حداقل ميانگين درصد وضوح گفتار کودکان 33/83 درصد و مربوط به گروه سني 36 و37 ماهه و حداکثر ميانگين درصد وضوح گفتار آنها 89/95 درصد که برای گروه سني 58 و 59 ماهه بود (جدول 1). بنابر نتايج آزمون‏هاي آماري، گروه سني 36 و 37 ماهه با گروههاي سني 44 و 45 ماهه به بالا و گروه سني 38 و 39 ماهه با گروههاي سني 54 و 55 ماهه به بالا و گروه سني 40 و 41
Text Box: جدول 1ـ ميانگين درصد وضوح گفتار پسران و دختران 36 تا 60 ماهه فارسي‏زبان شهر خرم‎آباد

		میانگین (انحراف معیار) بر حسب جنس		
گروه‏ها		پسران	دختران	p	میانگین (انحراف معیار) کل
36 و 37 ماهه		(44/5) 67/84	(67/6) 98/81	38/0	(85/5) 33/83
38 و 39 ماهه		(53/5) 12/86	(22/6) 04/88	42/0	(84/5) 89/86
40 و 41 ماهه		(50/5) 42/88	(92/4) 50/88	65/0	(13/5) 47/88
42 و 43 ماهه		(39/6) 73/88	(83/4) 26/91	45/0	(68/5) 90
44 و 45 ماهه		(08/8) 11/90	(14/5) 87/90	41/0	(62/6) 50/90
46 و 47 ماهه		(96/4) 95/92	(37/4) 19/92	99/0	(61/4) 58/92
48 و 49 ماهه		(71/4) 10/92	(84/3) 41/93	61/0	(26/4) 75/92
50 و 51 ماهه		(04/5) 41/93	(57/6) 18/91	53/0	(84/5) 29/92
52 و 53 ماهه		(15/2) 02/93	(56/2) 64/93	76/0	(34/2) 33/93
54 و 55 ماهه		(89/4) 92/92	(03/4) 79/94	37/0	(49/4) 79/93
56 و 57 ماهه		(48/4) 56/94	(84/4) 17/94	66/0	(58/4) 36/94
58 و 59 ماهه		(18/2) 24/94	(19/4) 26/96	33/0	(29/3) 89/95
جمع		(18/2) 1/91	(07/5) 31/91	78/0	(87/4) 18/91


 


ماهه با گروههاي سني 58 و 59 ماهه تفاوت معنی‏داري داشتند(05/0p<). بين بقيۀ گروه‏هاي سني تفاوت معنی‏داري وجود نداشت(05/0p>).

ميانگين درصد وضوح گفتار در کودکان دختر و پسر 36 تا 60 ماهه بر طبق تقسيمبندي سني دو ماه به دو ماه بهترتيب در جدول 1 نشان داده شده‏ است. ميانگين وضوح گفتار پسران 10/91 درصد با انحرافمعيار 08/5 و دختران 31/91 درصد با انحرافمعيار 07/5 بود. علاوه بر آنکه میانگین درصد وضوح گفتار در دختران و پسران تفاوت معنی‏دار نداشت، حداکثر و حداقل به‏دست آمده از این مورد در دو جنس در گروه‏های مختلف سنی به یکدیگر نزدیک بوده است که در جدول 2 دیده می‏شود. روند تغییر درصد وضوح گفتار در گروه‏های سنی مورد مطالعه بر پایۀ تفاوت میانگین درصد وضوح گفتار هر گروه نسبت به گروه نخست (پایینترین گروه سنی) در نمودار 2 نشان داده شده است که به نوعی نشان‏دهندۀ افزایش وضوح در گروه‏های مورد مطالعه است.

بنابر نتیجۀ آزمون t مستقل تفاوت ميانگين وضوح گفتار در کل پسران و دختران معني‏دار نبود(78/0p=). به‏علاوه نتایج این آزمون نشان داد که در گروههای سنی مختلف ميانگين وضوح گفتار نیز، تفاوت معنيداری میان دختران و پسران وجود ندارد.

 

بحث

با توجه به عدم مشاهده تفاوت معنيدار داده‏ها در دو جنس، مطالب مربوط در بحث مبتنی بر نتایج کل آزمودنیها صرف‏نظر از جنس انجام شده است. نتايج به‏دست آمده از اندازه‏گيري وضوح گفتار آزمودني‏ها در مورد روند افزايش وضوح گفتار با افزايش سن کودکان با يافتههاي Weiss (1982) و


Text Box: جدول 2ـ حداکثر و حداقل و نمای وضوح گفتار کودکان 36 تا 60 ماهه فارسی‎زبان شهر خرم‎آباد

	پسران		دختران
گروه‏های سنی (ماه)	حداقل	حداکثر	نما		حداقل	حداکثر	نما
37 - 36	74	95	87		72	95	98
39 - 38	86	95	79 و 92 و 86		77	98	86 و 67
41 - 40	77	98	98 و 91		78	98	ندارد
43 - 42	72	98	91		80	99	90
45 - 44	62	100	95		77	99	93
47 - 46	82	100	97 و 93		85	99	85 و 98
49 - 48	79	100	97 و 93		85	98	94 و 97
51 - 50	78	100	97		70	99	93
53 - 52	90	97	94		88	98	98 و 93
55 - 54	83	100	100		82	100	98
57 - 56	83	100	100		83	100	100
59 - 58	92	100	97		86	100	100


 

 


Flipsen (2006) تطابق دارد‏(3و4) و همچنين با يافتههاي Gordon-Brannan و Hodson‎ (2000) هم‏سو است(6). بر طبق ميانگينهاي به‎دست آمده در هرگروه سني و تحقيقات پيشين ميتوان نتيجه گرفت که بيشترين تغييرات وضوح گفتار تقريباً از 36 تا 46 ماهگي اتفاق افتاده است و از 46 ماهگي به بعد وضوح گفتار کودک به بالاتر از90 درصد میرسد. در حقيقت يک کودک چهار تا پنج ساله با رشد طبيعي، گفتاري مشابه بزرگسال دارد. اين يافته با نظرات ‎Shipley و Mcafee (1998) همسو است(13). در مطالعات گذشته، وضوح گفتار کودکان برحسب سال و يا شش ماه به شش ماه بررسي شده است. از جمله ميتوان به پژوهش Flipsen (2006) اشاره کرد که درصد وضوح گفتار کودکان یک ساله را 25 درصد، کودکان دو ساله را 50 درصد، کودکان سه ساله را 75 درصد و کودکان چهار ساله را 100 درصد ذکر کردهاست. از نتايج پژوهش Flipsen (2006) ميتوان دريافت که در يکسال 25 درصد وضوح گفتار کودکان افزايش مييابد و وضوح گفتار در طول يکسال تغييرات قابل ملاحظهاي ميکند(4).

Weiss (1982) در تحقيقي که وضوح گفتار را در گروههای سنی شش ماه به شش ماه بررسی کرد، نشان داد که وضوح گفتار کودکان دو ساله از 20 تا 50 درصد، کودکان 6/2 سال از51 تا 60 درصد و کودکان سه سال از 71 تا 80 درصد است(3). در این مورد نیز دیده میشود که تغییرات وضوح گفتار در طی شش ماه  قابل ملاحظه است.

با توجه به پیشینۀ ذکر شده، ویژگی پژوهش حاضر بررسی وضوح گفتار کودکان در مقاطع سني دو ماه به دو ماه است که سير تغييرات را به طور دقيقتر نشان داده است. براساس نتايج بهدست آمده با آزمون مورد استفاده در سطح تککلمه وضوح گفتار کودکان سه ساله (36 تا 48 ماهه) بين 83 تا 92 درصد و کودکان


 


چهار ساله (48 تا 60 ماهه) بين 92 تا 96 درصد بوده است که نشان میدهد از سه تا چهار سالگی وضوح گفتار حدود 10درصد و از چهار تا پنج سالگی چهار درصد افزایش مییابد. این یافته برخلاف نتایج برخی تحقیقات است که مقدار تغییرات وضوح را در سنین پایین با سنهای بالا یکسان دانستهاند. در مطالعۀ Flipsen (2006) بیان شده است که از یک تا چهار سالگی هر سال وضوح گفتار 25 درصد افزایش مییابد‏‎(4) ‏و بنابر نتایج مطالعۀ Weiss (1982) وضوح در طول شش ماه وضوح گفتار 10 تا 30 درصد افزایش می‏یابد(3). داده‏های پژوهش حاضر نشان داد که وضوح گفتار در سنین پایین رشد بیشتری دارد، بهطوری‏که از سه تا سه سال و هشت ماهگی نه درصد افزایش مییابد و هر چه سن بالاتر می‏رود میزان تغییرات وضوح کاهش می‏یابد (نمودار 2).

در آزمودنی‏های مورد مطالعه بيشترين تغييرات در گروه سنی یک و دو است، يعني گروه 38 و 39 ماهه نسبت به گروه 36 و 37 ماه بيشترين تغيير (گروه 38 و 39 ماه نسبت به گروه 36 و 37 ماه سه درصد رشد در وضوح گفتار داشته است) را داشتند و کمترين تغييرات بين گروه 46 و47 ماه و گروه 48 و 49 ماه است. در گروهبندي سني کودکان در مطالعه (گروههای دو ماه به دو ماه)، امتیازهای وضوح گفتار حاکي از آن است که با افزایش سن تقويمي وضوح گفتار نيز افزايش مييابد، بهطوری‏که هر گروه سنی نسبت به گروه قبل حداکثر تا 56/3 و حداقل 1/0 درصد رشد داشته است. گروهبندی‏های سنی شش ماه به شش ماه و بیشتر از آن که در مطالعات گذشته آمده است، نشاندهندۀ تغییرات دقیق این ویژگی در دورههای زمانی کوتاهتر نیست. این بررسی نشان داد که روند رشد وضوح گفتار تدریجی است و اين رشد در چهار سالگي به بالاتر از 90 درصد ميرسد.

 بهنظر ميرسد یکی از دلایل بيشتر بودن تغييرات وضوح گفتار در کودکان 36 تا 46 ماهه اين است که کودکان در این محدودۀ سنی هنوز در استفاده از واجها مهارت کافي پيدا نکردهاند، از این رو بنابر مطالعات Berntal و Bankson (2004) کودکان در این دوره هنوز از فرايندهاي واجي دوران رشد گفتار استفاده ميکنند(14). با افزايش سن و عبور کودک از اين دوره کمکم مهارت استفاده از واجها افزايش مييابد و استفاده از فرايند‏هاي واجي کم و تدریجاً حذف ميشود، به‏طوری‏که گفتار کودکان تقریباً شبيه به بزرگسال مي‏شود. در نتيجه، از 46 تا60 ماهگي شيب اين تغييرات کند ميشود. اندک تغيیرات وضوح گفتار در اين دوره را ميتوان به برخي خطاها يا لغزشهاي توليدي مثل خرابگويي و يا جانشيني همخوانهايي مثل /r/ نسبت داد که تأثير جزئی بر قابليت وضوح گفتار ميگذارند(9).

براساس يافتههای پژوهش حاضر، وضوح گفتار در دختران و پسران بهتفکيک گروههاي سني در هر دو فهرست آزمون تفاوتي نداشت. رشد افزایش وضوح گفتار در دو جنس از روند یکسانی برخوردار بود. این نتایج با یافتههای Van Lierde و همکاران (2010) و يافتههاي Gordon-brannan و Hodson (2000) و قسيسين و همکاران (2009) همسان بود(6،7و15). هرچند که تفاوتهايي در سن کسب واجهاي خاص در دو جنس وجود دارد، اما بنا‏بر اظهارات Berntal و Bankson (2004) ترتيب فراگیری و طبقۀ صدا‏ها به‏طور معنی‏داري مشابه است(14). اين ويژگي ممکن است دليل تشابه درصد وضوح گفتار و روند مشابه رشد آن در دختران و پسران باشد.

 از‏ جمله مشکلات این پژوهش عدم همکاری مدیران برخی از مهد کودکها و وجود مکانی آرام و بدون سر و صدا برای ضبط صدا بود که باعث کند‏تر شدن روند نمونه‏گیری می‏شد. پیشنهاد میشود میزان وضوح گفتار در محرکهای گفتاری هم‏چون جملات و گفتار پیوسته در این گروه سنی و همچنین در کودکان کوچک‏تر و بزرگتر در سطح تک‏کلمه بررسی شود.

 

نتيجهگيري

با توجه به نتايج آماري بهدست آمده در بررسي دو ماه به دو ماه مشخص شد که وضوح گفتار دختران و پسران روند رشد یکسانی دارد. کمترين ميزان وضوح گفتار مربوط به کودکان 36 و 37 ماهه و بيشترين ميزان وضوح مربوط به کودکان 58 و 59 ماهه است. وضوح گفتار با افزايش سن افزايش مييابد و بيشترين تغيير وضوح گفتار بين گروه سني 36 و 37 ماهه و گروه سنی 38 و 39 ماهه اتفاق میافتد و از سن 46 و 47 ماهگي به بعد از شيب سرعت تغييرات کاسته می‏شود و با آهنگ تقريباً يکنواختي وضوح گفتار افزايش مييابد تا اينکه در سن 58 و 59 ماهگي به بالاتر از 95 درصد ميرسد.

 

سپاسگزاری

از همکاري سرکار خانم فریبا رحیمی مسئول مهد کودک‏های ادارۀ بهزيستي شهرستان خرم‏آباد به‎خاطر هماهنگي با مهد کودکهاي تحت نظر آن اداره و از مديران محترم مهد کودک‏هاي شهر خرم‏آباد برای همکاری در اين پژوهش کمال سپاس و تشکر را داريم.


 

REFERENCES


1.             Cannito M, Yorkeston K, Beukelman D. Neuromotor speech disorder: nature, assessment and management. 1st ed. Brookes; 1998.

2.             Weismer G. Motor speech disorders.1st ed. San Diago, California: Plural publishing; 2006.

3.             Weiss CE. Weiss intelligibility test. 1st ed. Tigard, OR: CC Publications; 1982.

4.             Flipsen P. Measuring the intelligibility of conversational speech in children. JCLP. 2006;20(4):202-312.

5.             Bowen C. Developmental phonological disorders.1st ed. Melbourne: ACER Press; 1998.

6.             Gordon-Brannan M, Hodson B. Intelligibility/severity measurements of prekindergarten children's speech. AJSLP. 2000;9:141-150

7.             Ghasisin L,  Ghacemi A,  Mubed F, Hassanzadeh A. Speech intelligibility of 4 to 5 years old persian language speaking. J Res Rehab Sci. 2009;5(1):19-22. Persian.

8.             Van Lierde KM, Bonte K, Baudonck N, Van Cauwenberge P, De Leenheer EM. Speech outcome regarding overall intelligibility, articulation,  resonance and voice in flemish children a year after pharyngeal flap surgery: A pilot study. Folia Phoniatr Logop. 2008;60(5):223-32.

9.             Dadd B, Bradford A. A comparison of three therapy methods for children with different types of developmental phonological disorder. Int J lang Commun Disord. 2000;35(2):189-209.

10.         Pena- Brooks A, Hegde MN. Assessment and treatment of articulation and phonological disorders in children. 2nd ed. Texas: Pro ed; 2000.

11.         Heydari S, Torabi Nezhad F, Agha Rasouli Z, Hoseyni F. Development of speech intelligibility measurement test for 3 to 5 years old normal children. Audiol. 2011;20(1):47-53. Persian.

12.         Kummer A. Cleft palate craniofacial anomalies: effects on speech and resonance. 2nd ed. San Diego, California: Singular Thomson Learning; 2008.

13.         Shipley K, McAfee JG. Assessment in speech language pathology: a resource manual. 4th ed. San Diego: Singular Thomson Learning; 2008.

14.         Berntal JE, Bankson N. Articulation and phonological disorder. 5th ed. Boston: Ally & Bacon; 2004.

15.         Van Lierde KM, Luyten A,Van Borsel J, Baudonck N, Debusschere T, Vermeersch H, et al. Speech intelligibility of children with unilateral cleft lip and palate (Dutch cleft) following a one-stage Wardill–Kilner palatoplasty, as judged by their parents. Int J Oral Maxillofac Surg. 2010;39(7):641-6.Research Article

 

 

The speech intelligibility of normal Persian-speaking children and its changes during the age of 36 to 60 months

 

 

Akram Valizadeh1, Ali Ghorbani1, Farhad Torabinejad1, Hamid Haghani2

 

1- Department of Speech therapy, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran

2- Department of Statistics, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Iran

 

 

Received: 26 January 2012, accepted: 9 December 2012

 

Abstract

Backgrand and Aim: The measurement of speech intelligibility refer to determining the measure of speech intelligibility in communication. The speech intelligibility is used for decision-making in intervention, the determination of intervention goals, and the measurement of intervention outcomes. This study aimed to investigate the speech intelligibility among the children aged 36 to 60 months.

Methods: In this cross-sectional study, 360 healthy children (180 girls and 180 boys) were chosen among children of kindergardens in Khorramabad city, Iran. Speech sample of subjects was collected by calling pictures of Hydari et al 2010, speech intelligibility measurement test (2010). The voices of the subjects were tape-recorded and speech intelligibility of children was studied within 12 age-groups arranged by two months.

Results: The minimum speech intelligibility was concerned to 36 and 37 months old and the maximum was concerned to 58 and 59 months old. There was a significant differences among age-group 36 and 37 months old with 44 and 45 months old and above, age-group 38 and 39 months old with 55 and 54 months old and above, and age-group 40 and 41 months old with 58 and 59 months old (p<0.05 for all). There was no significant difference among other age groups. There was no significant difference between boys and girls.

Conclusion: Speech intelligibility has the highest growth during the age of 36 to 46 months and it had lowest growth during the age of 46 months and elder range.

Keywords: Speech intelligibility, children, Persian language

 

Please cite this paper as: Valizadeh A, Ghorbani A, Torabinejad F, Haghani H. The speech intelligibility of normal Persian-speaking children and its changes during the age of 36 to 60 months. Audiol. 2013;22(4):51-9. Persian.