مقاله پژوهشی

 

بررسی توانایی جهت‏یابی شنیداری و تکامل آن در کودکان هنجار 8 تا 11 سال

 

یونس لطفی1، زهرا حسینی دستگردی1، عبدالله موسوی2، سعیده مهرکیان1، عنایت‏الله بخشی3

1ـ گروه شنوایی‏شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2ـ گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3ـ  گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 

چکیده

زمینه و هدف: جهت‏یابی براساس پردازش نشانه‏های زمانی و شدتی بین دو گوش حاصل می‏شود. مزایای این توانایی در انسان، درک گفتار در محیط‏های شلوغ براساس تحلیل صحنۀ شنوایی و اثر کوکتل پارتی است. برای بررسی جهت‏یابی کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنوایی و سایر اختلالات، ضروری است عملکرد کودکان هنجار به‏طور کامل بررسی شود. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی جهت‏یابی و تکامل آن در کودکان هنجار انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه روی 80 کودک هنجار دختر شامل 42 نفر و پسر 38 نفر در محدودۀ سنی 8 تا 11 سال انجام شد. عملکرد جهت‏یابی پس از اعمال تفاوت شدت بین دو گوش از 10- تا 10+ دسی‏بل و ایجاد تفاوت زمان بین دو گوش از 880- تا880+ میکروثانیه با دو نویز بالاگذر و پایین گذر بررسی شد.

یافته‏ها: در آزمون تفاوت شدت بین دو گوش تابع جهت‏یابی تقریباً خطی بود، در حالی‏که در آزمون تفاوت زمان بین دو گوش از تفاوت 220- تا 220+ میکروثانیه تابع خطی و از 440- تا 880- و 440+ تا 880+ میکروثانیه، به‏طرف مجانب تمایل می‏یافت. خطای جهت‏یابی در آزمون اول در مقایسه با آزمون دوم کمتر بود(0001/0p<) و اثر سن فقط در آزمون دوم مشاهده شد(001/0p=).

نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج، در آزمون تفاوت زمان بین دو گوش، جهت‏یابی کودکان 11 سال بهتر از سایر کودکان بود و در آزمون تفاوت شدت بین دو گوش تأثیر سن وجود نداشت.

واژگان کلیدی: مکان‏یابی، جهت‏یابی، تکامل مکان‏یابی، تفاوت زمان بین دو گوش، تفاوت شدت بین دو گوش

 

(دریافت مقاله: 6/9/92، پذیرش: 12/11/92)

 

مقدمه


مکان‏یابی (Localization) و جهت‏یابی (Lateralization) شنیداری، توانایی تعیین مکان و جهت صوت در محیط است و از دستاوردهای شنوایی دو گوشی است(1). در حیوانات این توانایی بهصورت رفلکسی برای شکار و یا گریز از شکارچی مورد استفاده قرار میگیرد. دستگاه شنوایی مرکزی در انسان با پردازش نشانههای دو گوشی از جمله تفاوت زمان (Interaural time difference: ITD) و تفاوت شدت بین دو گوش (Interaural intensity difference: IID) قادر به تمایز موقعیتهای راست از چپ، آگاهی فضایی و مکان‏یابی در سطح افق بود و همچنین، نشانههای فضایی در کنار اطلاعات طیفی برای جریان‏سازی (Streaming) شنیداری به‏کار گرفته میشوند و در محیطهای پرچالش شنیداری موجب افزایش درک و وضوح گفتار، توجه انتخابی و کشف محرک هدف از میان محرک‏های ناخواسته میشود(1). ITD در فرکانسهای پایینتر از 1500 هرتز و IID در فرکانسهای بالای 2500 بهترین عملکرد را دارند(2). مکان‏یابی برای اصوات محدودۀ 5/1 تا 3 کیلوهرتز به‏ویژه 2 کیلوهرتز ضعیفتر است زیرا در این محدوده علائم زمانی و شدتی مبهم‏اند و بهطور مؤثر استفاده نمیشوند(3) و برای محرکهای پیچیدهتر مثل نویزهای پهن باند، هر دو نشانه ITD و IID در جهت‏یابی مؤثر است(1).

تاریخچۀ بررسی رشد مکان‏یابی شنیداری تقریباً به سال 1979 بر میگردد و تاکنون مطالعات گستردهای در زمینۀ وضعیت پردازش دو گوشی نوزادان، کودکان قبل از سن مدرسه و بزرگسالان صورت گرفته است و در هر مطالعه از آزمونهای رفتاری مختلفی از جمله مکان‏یابی در میدان صوتی، حداقل زاویۀ قابل شنیدن (Minimum audible angle: MAA)، حداقل تغییر قابل تجسس (Just noticeable difference: JND) و اختلاف سطح پوشش (Masking level difference: MLD) استفاده شده است. Ashmead و همکاران (1991) با استفاده از آزمون JND گزارش کردند که توانایی پردازش نشانه‏های دو گوشی از همان دوران نوزادی وجود دارد و حداقل تفاوت زمانی و شدتی قابل کشف برای نوزادان 16 و 28 هفته، بهترتیب 50 تا 75 میکروثانیه و 7 دسیبل است که در مقایسه با مقادیر آن در بزرگسالان (10 میکروثانیه و 5/0 دسی‌بل) بیشتر است. این نتایج در آزمون الکتروفیزیولوژیک موج منفی ناهمخوان (Mismatch Negativity: MMN) هم تأیید شد(4و5). مطالعۀ Muir و همکاران (1989) نشان داد، رشد مکان‏یابی از یک تا سه ماهگی سیر نزولی دارد و از چهار تا پنج ماهگی به بعد افزایش می‏یابد. این تغییر عملکرد بهدلیل انتقال پردازش و کنترل پاسخهای مکان‏یابی از نواحی تحت قشری به ساختارهای قشری است و نشان میدهد، مکان‏یابی صوت در دستگاه شنوایی مرکزی دوباره سازماندهی میشود(6). همچنین در مطالعات موجود در زمینۀ آناتومی و فیزیولوژی دستگاه شنوایی مرکزی مطرح شده است که رشد پردازش دو گوشی تا قبل از سن بلوغ کامل نمیشود(1).

Kaga (1992) با استفاده از آزمون JND، پردازش نشانههای دو گوشی را در 59 نفر در محدودۀ سنی 4 تا 20 سال بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که توانایی تمایز ITD و IID در کودکان کمتر از بزرگسالان است(7). این نتایج به درجاتی در مطالعۀ Deon و همکاران (2009) منعکس شده است(1). Zakari و Patuzzi (2008) با استفاده از آزمون رفتاری جهت‏یابی با گوشی، عملکرد جهت‏یابی را در تعداد محدودی از کودکان هنجار با بزرگسالان مقایسه کردند و تفاوت قابل ملاحظهای بین عملکرد دو گروه حاصل شد(8). نتایج مطالعۀ Kühnle و همکاران (2013) با استفاده از آزمون حداقل زاویۀ قابل شنیدن نشان داد که توانایی تمایز مکان صوت با ITD و IID در بزرگسالان بهتر از کودکان است و بین کودکان هم در بعضی فرآیندهای درگیر در مکان‏یابی تفاوت عملکرد وجود دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که روند رشد فرآیندهای درگیر در مکان‏یابی و جهت‏یابی (ITD وIID) در دستگاه شنوایی مرکزی متفاوت است(9).

همان طورکه ذکر شد، پردازش دو گوشی در کودکان به شیوه‏های مختلفی قابل بررسی است. یکی از روشها، آزمون جهت‏یابی با گوشی است. در این آزمون هر کدام از علائم ITD و IID، به‏طور جداگانه قابل بررسی هستند و میتوان مکان صوت را بدون نیاز به تجهیزات پیچیده و بلندگو در سطح افق شبیهسازی کرد. با استفاده از این روش، درک مکان صوت درون سر اتفاق می‏افتد. بنابراین، استفاده از واژۀ جهت‏یابی بهجای مکان‏یابی دقیق‌تر است (8و10).

مطالعات موجود در زمینۀ عملکرد جهت‏یابی هنجار به‏طور مجزا از طریق نشانههای IID و ITD با استفاده از گوشی در کودکان، به‏ویژه در کودکان سن مدرسه در سطح جهان بسیار اندک است و در ایران نیز صورت نگرفته است و همچنین برای بررسی و اجرای مداخلاتی در زمینۀ عملکرد مکان‏یابی و جهت‏یابی کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنوایی و سایر اختلالات، لازم است نحوۀ عملکرد کودکان هنجار بهطور کامل بررسی شود. بنابراین انجام چنین پژوهشی با جامعۀ آماری قابل ملاحظه ضرورت می‏یابد. هدف این مطالعه بررسی توانایی جهت‏یابی و تکامل آن در کودکان هنجار محدودۀ سنی 8 تا 11 سال با استفاده از آزمون جهت‏یابی با گوشی بود.

 

روش بررسی

مطالعۀ مقطعیـمقایسهای حاضر روی 80 کودک هنجار 8 تا 11 سال در نیمۀ دوم سال 1392 انجام شده است. هر برش سنی شامل حداقل 15 کودک (متشکل از 42 دختر و 38 پسر) بود که به شیوۀ تصادفی ساده از میان مدارس منطقۀ 5 شهر تهران انتخاب شدند. توزیع سن و جنس کودکان در جدول 1 آمده است. پس از کسب رضایت کتبی از کودکان پرسشنامه‌ای برای هر فرد کامل شد و معاینۀ اتوسکپی انجام شد و آستانههای شنوایی آنها با استفاده از ادیومتر Maico MA53 ساخت کشور آلمان به‏دست آمد.

معیار ورود گروه مورد مطالعه عبارت بود از برتری دست راست، هوشبهر هنجار (هوشبهر بالای 85 براساس آزمون وکسلر کودکان با استناد به پروندۀ بهداشت کودک در مدرسه)، نتایج اتوسکپی هنجار، آستانۀ شنوایی در فرکانسهای 5/0 تا 8 کیلوهرتز کمتر از 20 دسی‏بل HL و تفاوت آستانههای بین دو گوش در هر کدام از فرکانسهای مورد بررسی کمتر از 5 دسیبل، عدم سابقۀ بیماری‏های عصبشناختی، متابولیک، اختلال رشدی، رفتاری، نقص در توجه و تمرکز و عفونت گوش میانی(1و10).

Text Box: جدول 1ـ توزیع جنس کودکان 8 تا 11 سال (80n=)

	جنس	
گروه سنی	دختر	پسر	کل
8 سال	6	9	15
9 سال	4	14	18
10 سال	16	10	26
11 سال	16	5	21

اجرای آزمونهای جهت‏یابی (ITD و IID) در سطح شدت راحتی شنوایی (MCL) کودکان و در شرایط آرام و بی سروصدا صورت گرفت. لازم به ذکر است که پیش از انجام مطالعه، کالیبراسیون دقیقی با استفاده از گوش مصنوعی (کوپلر 6 سیسی)، وزنۀ 500 گرم و صداسنج برای دستگاه و گوشی مورد استفاده صورت گرفت. قبل از شروع هر آزمون کالیبراسیون بیولوژیک انجام می‏شد تا از نحوۀ ارائۀ محرک‏ها اطمینان حاصل شود. آزمون جهت‏یابی با گوشی TDH-39 و ادیومتر Maico MA 53 از طریق دو نویز پایین‏گذر (Low pass noise: LPN) و نویز بالاگذر (High pass noise: HPN) با فرکانس قطع 2 کیلوهرتز انجام شد. علت انتخاب فرکانس قطع 2 کیلوهرتز این بود که در فرکانسهای محدودۀ 5/1 تا 3 کیلوهرتز به‎ویژه 2کیلوهرتز، مکان‏یابی از طریق علائم ITD و IID بهخوبی انجام نمیشود(3). محرکهای فوق با تفاوتهای زمانی و شدتی مختلف بین دو گوش از طریق گوشی ارائه شدند. نشانه‏های ITD در گامهای 220 میکروثانیه بهصورت 880+، 660+، 440+، 220+، 0، 220-، 440-، 660- و 880- میکروثانیه و IID در گام‏های 5/2 دسی‏بل به‏صورت 10+، 5/7+، 5+، 5/2+، 0، 5/2-، 5-، 5/7- و 10- دسیبل به محرک‏ها اعمال شد. علامت مثبت نشاندهندۀ دریافت و درک محرک در سمت راست و علامت منفی نشان‏دهندۀ درک آنها در سمت چپ و صفر به این معناست که هیچ تفاوت زمانی و شدتی بین دو گوش اعمال نشده و محرک دقیقاً روبروی سر دریافت میشود (مثال: 220+ میکروثانیه به این معناست که محرک به گوش راست به اندازۀ sµ 220 زودتر از گوش چپ میرسد و موجب درک محرک در سمت راست میشود. در 220- میکروثانیه، محرک به گوش چپ به اندازۀ sµ 220 زودتر از گوش راست میرسد و همین موجب درک آن در سمت چپ میشود و به همین ترتیب سایر تأخیرها ارائه شدند. در تفاوت شدت 5/2+ دسی‏بل، شدت محرک در گوش راست به اندازۀ 5/2 دسیبل بیشتر و در گوش چپ به همان اندازه کاهش می‏یابد و در نهایت موجب درک محرک در سمت راست میشود). با ارائۀ این نشانهها (ITD وIID) از طریق گوشی، 9 موقعیت فرضی در سطح افق شبیهسازی شد که بهصورت 9 بلندگو در یک صفحۀ نیمدایره ترسیم شدند. برای هر موقعیت (بلندگو)، دو جفت محرک ارائه شد. جفت محرک اول بدون هیچ تفاوت زمانی و شدتی بود (محرک استاندارد) و به‏دنبال آن جفت محرک دوم با تفاوت‏های زمانی و شدتی ذکر شده (محرک آزمون) ارائه شد. این شیوه ارائۀ محرک، درکی از حرکت صوت درون سر ایجاد میکند. در آزمون ITD، محرک آزمون با تفاوتهای زمانی 880-، 660-، 440- و 220- میکروثانیه مربوط به نواحی سمت چپ (بلندگوهای 1، 2، 3 و 4) و صفر مربوط به مقابل سر (بلندگوی 5) و تفاوتهای زمانی 220+، 440+، 660+ و 880+ مربوط به نواحی سمت راست (بلندگوهای6، 7، 8 و 9) بود. در آزمون IID هم محرک آزمون با تفاوتهای شدتی 10-، 5/7-، 5- و 5/2- دسی‏بل متعلق به نواحی سمت چپ (بلندگوهای 1، 2، 3 و4) و صفر مربوط به مقابل سر (بلندگوی 5) و تفاوت‏های شدتی 5/2 +، 5+، 5/7+، 10+ مربوط به نواحی سمت راست (بلندگوهای 6، 7، 8 و 9) بود. کودکان باید با شنیدن محرک آزمون، شمارۀ بلندگوی مربوطه را بیان و به آن اشاره میکردند و در صورت عدم اطمینان از مکان بلندگوی درک شده اجازۀ حدسزدن داشتند.

قبل از انجام مرحلۀ اصلی آزمون جهت‏یابی، به کودکان آموزش کافی و مورد نیاز داده شد. در مرحلۀ آموزش، محرکها ابتدا از موقعیت مرکزی (بلندگوی 5) به سمت موقعیتهای راست (بلندگوهای 6، 7، 8 و 9) و با بازگشت به مرکز به سمت نواحی چپ (بلندگوهای 1، 2، 3 و 4) ارائه شدند. مرحلۀ اصلی شامل 4 آزمون ITD و IID با دو نویز پایینگذر و بالاگذر بود که برای هر آزمون 36 محرک به شیوۀ اتفاقی ارائه شد. در مرحلۀ اصلی ابتدا آزمونهای ITD و بهدنبال آن آزمونهای IID روی کودکان اجرا شدند.

برای توصیف و تحلیل آماری دادهها، با استفاده از نمودار پراکنش (Scatter) یافتهها مشخص و تفسیر شدند. در این نمودار درک موقعیت و مکان محرک بهصورت تابعی از تفاوت زمان و شدت ارائه شده بین دو گوش بود. ITD (از 880- تا 880+ میکروثانیه) و IID (از 10- تا 10+ دسیبل) روی محور x و موقعیت محرک بهوسیلۀ پاسخ کودکان (بلندگوهای 1 تا 9) در محور y مشخص شد. در نهایت توابع هنجار جهت‏یابی در کودکان با استفاده از تابع بولتزمن در چهار آزمون ITD LPN، ITD HPN، IID LPN، IID HPN با استفاده از نرمافزار Graphpad prism5 به‏دست آمد (تابع بولتزمن یک تابع سیگموئیدی است که بهترین تناسب را با دادههای آزمون جهت‏یابی با گوشی دارد) و برای بررسی اثر سن بر میزان خطای آزمونهای جهت‏یابی از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و برای مقایسۀ خطای آزمونها از آزمون t زوج با سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. تحلیل آماری با نرمافزار SPSS نسخۀ 16 صورت گرفت.

 

یافته‏ها

آزمون جهت‏یابی روی 80 کودک متشکل از 42 دختر و 38 پسر با آستانۀ شنوایی dBHL 78/7 انجام شد. در نمودار 1 توابع جهت‏یابی در چهار آزمون ITD LPN، ITD HPN، IID LPN، IID HPN نشان داده شده است.

در ادامه برای تحلیل آماری داده‏ها، خطای هر آزمون تهیه شد. هر آزمون شامل 9 محرک بود و هر محرک بهطور اتفاقی چهار بار ارائه شد. از هر چهار پاسخ کودک یک میانگین کلی بهدست آمد و مجموع انحراف معیار 9 میانگین بهعنوان خطای هر آزمون در نظر گرفته شد. در مطالعۀ حاضر، خطای هر آزمون نشان دهندۀ میزان پراکندگی پاسخهای جهت‏یابی است. در جدول 2 میانگین و انحراف معیار خطای آزمونهای ITD و IID نشان داده شده است. همان طورکه مشاهده می‏شود، در دو آزمون فوق به‎ویژه آزمونهای ITD میزان خطای پاسخ کودکان متنوع بود. در آزمونهای IID تمام کودکان خطای کمتری نسبت به ITD داشتند و گروه 11 ساله کمترین خطا را در میان سایر کودکان داشت.

برای مقایسۀ خطای آزمون‏های جهت‏یابی از آزمون t زوج استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل، اختلاف معنی‏دار آماری بین میانگین خطای جهت‏یابی کودکان در دو آزمون ITD و IID با 0001/0p< بهدست آمد (مقایسۀ ITD LPN با IID LPN و ITD LPN با IID HPN و مقایسۀ ITD HPN با IID LPN و ITD HPN با IID HPN). در واقع، خطای آزمونهای IID از ITD کمتر بود و کودکان در آزمون IID عملکرد بهتری نسبت به ITD داشتند. بین آزمونهای ITD (مقایسۀ ITD LPN با ITD HPN) با 092/0p= و IID (مقایسۀ IID LPN با IID HPN) با 321/0p= تفاوت معنیداری وجود نداشت. با توجه به نتایج، مشخص است که نوع نویز (HPN و LPN) در پاسخ کودکان تأثیری نداشته است.
با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک‏طرفه و Tukey’s Post Hoc، تأثیر سن در آزمونهای جهت‏یابی بررسی شد. نتایج نشان داد که در آزمونهای ITD واریانس‏های گروه 8 تا 11 برابر بود(083/0p=) و اختلاف معنی‏داری بین میانگین‏های کودکان 8 تا 11 سال مشاهده شد(001/0p=). با توجه به آزمون Post Hoc در آزمون ITD خطای کودکان 11 سال کمتر از گروه 8 تا 10 سال بود (بین گروه سنی 11 سال با 8 سال، 026/0p= و بین گروه سنی 11 سال با 9 سال،001/0p= و بین گروه سنی 11 سال با 10 سال، 011/0p=). در آزمون IID واریانسهای کودکان 8 تا 11 سال برابر نبودند(001/0p=) و اختلاف معنیداری بین میانگین‏های این گروه وجود نداشت(584/0p=). با توجه این نتایج، تأثیر سن فقط در آزمون‏های ITD وجود داشت. در این آزمون میزان خطای پاسخها در گروه 11 سال کمتر و عملکرد جهت‏یابی یکدستتر شده بود.

 

بحث

 

Text Box: جدول 2ـ توزیع نمرات خطای آزمون‏های ITD و IID (80n=)

	میانگین (انحراف معیار)
گروه سنی	ITD LPN	ITD HPN	IID LPN	IID HPN
8 سال	(99517/1) 5967/7	(69743/1) 9094/7	(26751/2) 8304/5	(88300/2) 0879/6
9 سال	(40314/2) 7280/8	(98109/2) 8989/7	(45811/3) 6329/6	(09802/3) 8316/5
10 سال	(91364/1) 2163/7	(19821/2) 1558/8	(99615/1) 2036/6	(7885/1) 9273/5
11 سال	*(23764/1) 6028/5	*(57562/1) 3395/6	(60474/1) 3036/5	(65398/1) 3873/5
کل	(17598/2) 2042/7	(26773/2) 5750/7	(37430/2) 9955/5	(30427/2) 7941/5
        * 05/0p<

در مطالعۀ حاضر با استفاده از آزمونهای ITD و IID تابع هنجار جهت‏یابی به‏دست آمد و تکامل عملکرد جهت‏یابی در هر کدام از آزمون‏های ذکر شده بررسی شد. تابع جهت‏یابی کودکان براساس علائم ITD و IID کاملاً متفاوت بود. در آزمونهای IID، از تفاوت شدت 10- تا 10+ دسیبل، تابع شبیه خط راست به‏دست آمد. این تابع تقریباً خطی، نشان میدهد که با افزایش تفاوت شدت بین دو گوش (از صفر تا 10- دسیبل مربوط به سمت چپ و از صفر تا 10+ دسیبل مربوط به سمت راست)، درک جایگاه محرک هم تغییر میکند و توانایی تمایز IID تا 10 دسی‌بل و بیشتر از آن هم وجود دارد(10). تابع جهت‏یابی در آزمونهای ITD با محدودۀ تفاوت زمانی880- تا 880+ میکروثانیه، سیگموئیدی یا S شکل بود. در واقع در این تابع از 220- تا 220+ میکروثانیه (مکانهای مرکزی و مقابل سر، بلندگوهای 4، 5 و 6) تابع دارای یک جزء خطی است و از 440- تا 880- (مکانهای سمت چپ، بلندگوهای 1، 2 و 3) و از 440+ تا 880+ میکروثانیه (مکان‏های سمت راست، بلندگوهای 7، 8 و 9) ، به‏طرف مجانب تمایل مییابد (شکل 1). در واقع وجود نواحی مجانب نشان میدهد که با افزایش تفاوت زمانی از 440- تا 880- و 440+ تا 880+ میکروثانیه، تغییر زیادی در درک جایگاه محرک ایجاد نمیشود و توانایی تمایز مکان صوت کاهش می‏یابد. در مطالعۀ Bobkoff و Sutton (1966) هم مطرح شد که با افزایش ITD (بیشتر از 1 میلیثانیه)، توانایی جهت‏یابی مختل و در نتیجه، صوت همواره مقابل سر درک میشود(14). این نتایج با یافتههای مطالعۀ Zakari و Patuzzi (2008) در کودکان و Bobkoff و همکاران (2002) و Aharonson و همکاران (1998) و Furst و Algom (1995) در بزرگسالان مطابقت داشت(8،10،12و13).

در مقایسۀ خطای آزمونهای جهت‏یابی مشخص شد که پراکندگی پاسخها و خطای جهت‏یابی کودکان در آزمونهای IID کمتر از ITD بود. این نتایج بههمراه یافتههای حاصل از توابع جهت‏یابی نشان میدهد که جهت‏یابی کودکان با استفاده از نشانههای شدتی بین دو گوش (IID) بهتر از نشانههای زمانی (ITD) صورت میگیرد که با نتایج مطالعۀ Zakari و Patuzzi (2008) مطابقت داشت.

در مطالعۀ حاضر مشخص شد که نوع نویز (نویز بالاگذر و پایین‏گذر) بر میزان خطای پاسخ‏های جهت‏یابی تأثیر ندارد، که با نتایج Zakari و Patuzzi (2008) مطابقت داشت(8). اما مطالعات Kühnle و همکاران (2013) و Bernstein و Trahiotis (2002) نشان داد که جهت‏یابی و مکان‏یابی با محرک‏های فرکانس پایین، بهتر و دقیق‏تر صورت میگیرد(9و15). علت تفاوت نتایج مطالعات فوق با مطالعۀ حاضر میتواند مربوط به تفاوت در نحوۀ ارزیابی پردازش دو گوشی و نوع محرک مورد استفاده باشد. بیشتر مطالعات موجود در زمینۀ بررسی جهت‏یابی و مکان‏یابی، از طریق آزمونهای مکان‏یابی در میدان صوتی و حداقل زاویۀ قابل شنیدن با محرکهای مختلف مثل نویز باریک باند و نویز انفجاری (noise burst) صورت گرفته است که کاملاً با روش ارزیابی جهت‏یابی در مطالعۀ حاضر متفاوت است(8،9و15). با توجه به اینکه شیوۀ ارزیابی جهت‏یابی در مطالعۀ حاضر از طریق گوشی صورت گرفته است، نمیتوان یافتههای حاصل را با مطالعات میدان صوتی مقایسه کرد.

در بررسی رشد عملکرد جهت‏یابی، کودکان 11 ساله در آزمونهای ITD خطای کمتری نسبت به سایر کودکان داشتند و پاسخهایشان یکدست‌تر بود. در حالیکه بین عملکرد کودکان در آزمونهای IID تفاوتی وجود نداشت. Kaga (1992) با استفاده از آزمون JND تمایز ITD و IID را در گروه 4 تا 20 ساله بررسی کرد. نتایج نشان داد که پردازش نشانه‏های دو گوشی (ITD) در سن 4 تا 6 سالگی رشد سریعی دارد و بعد از آن روند رشد آهسته‌تر میشود و تا زمان نوجوانی ادامه می‏یابد. اما در IID، عملکرد کودک خیلی زودتر به حد بزرگسالان (حدود 4 سالگی) میرسد(5). مطالعات مختلف در زمینۀ بررسی تشریح و فیزیولوژی ساقۀ مغز و قشر شنوایی نشان داد که ساخت غلاف میلین آکسون‏های دستگاه عصبی تا قبل از سن بلوغ کامل نمیشود. میلینسازی برای انتقال سریع پیام صوتی ضروری است و موجب درک بهتر و پردازش سریعتر اطلاعات زمانی محرک‏های شنوایی میشود(1). همچنین در مطالعۀ Moore و همکاران (2011)، توانایی پردازش زمانی کودکان از سن 6 تا 11 سال افزایش یافته بود که نشان میدهد، رسش و بلوغ پردازش اطلاعات زمانی احتمالاً تا سن 10 یا 11 سالگی ادامه می‏یابد(11). با توجه به مطالب فوق، ضعف عملکرد کودکان در آزمون ITD نسبت به IID و وجود تأثیر سن صرفاً در این آزمون، احتمالاً به‏دلیل رشد ناکافی پردازش زمانی و جهت‏یابی براساس نشانههای زمانی (ITD) است. Deon و همکاران (2009) با استفاده از روش JND، توانایی پردازش دو گوشی کودکان 4 تا 9 سال را با بزرگسالان مقایسه کردند. نتایج نشان داد که پردازش ITD در کودکان 4 سال با بزرگسال بسیار متفاوت است و پاسخ کودکان 9 ساله هنوز به حد بزرگسالان نمیرسد. آنها علاوه بر رشد ناکافی دستگاه شنوایی مرکزی، محدودیت توانایی شناختی (حافظه و توجه) را علت تنوع پاسخ کودکان ذکر کردند(1و8). عامل مؤثر در انجام درست آزمونهای رفتاری پردازش شنیداری (از جمله آزمونهای جهت‏یابی با روش ITD و IID) قشر پیشپیشانی (prefrontal) است. این ناحیه مسئول رشد شناخت و سازماندهی رفتار انسان است و با رشد آن، بلوغ اعمال رفتاری تا اواخر دورۀ کودکی ادامه می‏یابد(8). با توجه به مطالب فوق، نباید از تأثیر توجه، تمرکز و حافظه در نحوۀ عملکرد کودکان در آزمونهای جهت‏یابی چشمپوشی کرد. بنابراین در مطالعۀ حاضر، رشد ناکافی جنبههایی از پردازش دو گوشی به‌همراه عوامل غیر شنیداری مثل توجه و تمرکز محدود کودکان می‏تواند علت تنوع پاسخ آنها به‎ویژه در آزمون ITD باشد. در پایان پیشنهاد میشود، برای بررسی کامل روند رشد عملکرد جهت‏یابی، مطالعاتی با نمونههایی در محدودۀ سنی بیشتر صورت گیرد که امید است در آینده محقق شود.

 

نتیجهگیری

در این مطالعه با استفاده از علائم ITD و IID، 9 موقعیت فرضی در سطح افق برای بررسی وضعیت جهت‏یابی کودکان هنجار 11-8 سال ایجاد شد. نتایج حاصل نشان داد که در آزمون رفتاری جهت‏یابی با روش ITD و IID، عملکرد جهت‏یابی با استفاده از نشانههای شدتی بین دو گوش راحتتر و بهتر از نشانه‏های زمانی است. رشد ناکافی برخی جنبه‏های شنوایی دو گوشی و همچنین عامل غیر شنیداری مثل توجه محدود کودکان میتواند علت تنوع پاسخ آنها در آزمونهای جهت‏یابی به‎ویژه ITD باشد.

 

سپاسگزاری

این مقاله بر گرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد است. از تمام اساتید و همکاران ارجمند گروه شنواییشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تشکر و قدردانی میشود. همچنین مراتب سپاس و قدردانی را از مدیران و مسئولان محترم آموزش و پرورش و دانش‏آموزان مدارس ناحیۀ 5 تهران که کمال همکاری را در اجرای این پژوهش داشتند اعلام میداریم.


 

REFERENCES


1.             Van Deun L, van Wieringen A, Van den Bogaert T, Scherf F, Offeciers FE, Van de Heyning PH, et al. Sound localization, sound lateralization, and binaural masking level differences in young children with normal hearing. Ear Hear. 2009;30(2):178-90.

2.             Matthews N, Todd J, Budd TW, Cooper G, Michie PT. Auditory lateralization in schizophrenia--mismatch negativity and behavioral evidence of a selective impairment in encoding interaural time cues. Clin Neurophysiol. 2007;118(4):833-44.

3.             Sams M, Hämäläinen M, Hari R, McEvoy L. Human auditory cortical mechanisms of sound lateralization: I. Interaural time differences within sound. Hear Res. 1993;67(1-2):89-97.

4.             Ashmead DH, Davis DL, Whalen T, Odom RD. Sound localization and sensitivity to interaural time differences in human infants. Child Dev. 1991;62(6):1211-26.

5.             Ludwig AA, Rübsamen R, Dörrscheidt GJ, Kotz SA. Age-related dissociation of sensory and decision-based auditory motion processing. Front Hum Neurosci. 2012;6:64.

6.             Muir DW, Clifton RK, Clarkson MG. The development of a human auditory localization response: a U-shaped function. Can J Psychol. 1989;43(2):199-216.

7.             Kaga M. Development of sound localization. Pediatr Int. 1992;34(2):134-8.

8.             Zakaria MN, Patuzzi RB. Auditory localization abilities in subjects with central auditory processing disorder (CAPD). [Dissertation]. Perth: School of Biomedical and Chemical Sciences, the University of Western Australia; 2008.

9.             Kühnle S, Ludwig AA, Meuret S, Küttner C, Witte C, Scholbach J, et al. Development of auditory localization accuracy and auditory spatial discrimination in children and adolescents. Audiol Neurootol. 2013;18(1):48-62.

10.         Babkoff H, Muchnik C, Ben-David N, Furst M, Even-Zohar S, Hildesheimer M. Mapping lateralization of click trains in younger and older populations. Hear Res. 2002;165(1-2):117-27.

11.         Moore DR, Cowan JA, Riley A, Edmondson-Jones AM, Ferguson MA. Development of auditory processing in 6- to 11-yr-old children. Ear Hear. 2011;32(3):269-85.

12.         Furst M, Algom D. Lateralization and discrimination of dichotic clicks: evidence from patients with brainstem lesions and normal cohorts. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 1995;6(2):149-71.

13.         Aharonson V, Furst M, Levine RA, Chaigrecht M, Korczyn AD. Lateralization and binaural discrimination of patients with pontine lesions. J Acoust Soc Am. 1998;103(5 Pt 1):2624-33.

14.         Babkoff H, Sutton S. End point of lateralization for dichotic clicks. J Acoust Soc Am. 1966;39(1):87-102.

15.        Bernstein LR, Trahiotis C. Enhancing sensitivity to interaural delays at high frequencies by using "transposed stimuli". J Acoust Soc Am. 2002;112(3 Pt 1):1026-36.

 

 

Research Article

 

 

Evaluation of auditory lateralization ability and its development in normal children with 8 to 11 years of age

 

 

Yones Lotfi1, Zahra Hosseini Dastgerdi1, Abdollah Moossavi2, Saiedeh Mehrkian1, Enayatollah Bakhshi3

 

1- Department of Audiology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

2- Department of Otolaryngology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3- Department of Biostatistic, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

 

 

Received: 27 November 2013, accepted: 1 February 2014

 

Abstract

Background and Aim: Auditory lateralization is a binaural phenomenon that is the result of processing of interaural time and intensity cues in the central auditory system. The main advantage of this phenomenon in human is understanding speech in noisy environments due to the auditory sciene analysis and cocktail party effects. The aim of the present study was to assess the auditory lateralization ability in normal children.

Methods: Participants were 80 normal school age children (8-11 years) of both genders, 42 girls and 38 boys. Lateralization functions were determined by interaural time difference (ITD) ranging from -880 to +880 µs and interaural intensity difference (IID) ranging from -10 to +10 dB for high-pass and low-pass noise.

Results: Interaural intensity difference lateralization functions were linear, while the interaural time difference lateralization functions were S-shaped with a clear linear component from -220 to +220 µs and with an asymptote from -440 to -880 µs and +440 to +880 µs. Generally, interaural intensity difference errors were significantly less than interaural time difference tasks (p<0.0001). Age effect was only present in interaural time difference tasks (p=0.001).

Conclusion: According to these results, children with the age of 11 years performed better in lateralization using interaural time difference cues compared to other children; whereas there was no difference in performance in all ages when using interaural intensity difference cues.

Keywords: Localization, lateralization, development of binaural hearing, interaural time difference, interaural intensity difference

 

Please cite this paper as: Lotfi Y, Hosseini Dastgerdi Z, Moossavi A, Mehrkian S, Bakhshi E. Evaluation of auditory lateralization ability and its development in normal children with 8 to 11 years of age. Audiol. 2014;23(4):60-8. Persian.