مقاله پژوهشی

 

اثربخشی روان‏نمایشگری به روش پانتومیم بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان دختر ناشنوا

 

سالار فرامرزی، محمدرضا مرادی، بهاره معتمدی

گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

چکیده

زمینه و هدف: کودکان ناشنوا به‏دلیل نقص شنوایی خود با مشکلات سازگاری متعددی روبه‌رو هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان‏نمایشگری به روش پانتومیم بر سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دختر ناشنوای 12 تا 15 ساله شهر اصفهان انجام گرفت.

روش بررسی: روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون‏ـ‏پس‌آزمون با گروه شاهد استفاده شد. به این منظور تعداد 30 نفر از دانش‏آموزان دختر ناشنوای 12 تا 15 ساله شهر اصفهان که ملاک‏های ورود به پژوهش را داشتند، به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه مورد (15 نفر) و شاهد (15 نفر) قرار گرفتند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس سازگاری اجتماعی Rao (1973) استفاده شد. داده‏ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با بهره‏گیری از نرم‏افزار SPSS نسخۀ 21، تجزیه و تحلیل شد.

یافته‏ها: نتایج نشان داد که تفاوت بین سازگاری اجتماعی دو گروه مورد و شاهد پس از انجام مداخله در سطح 0001/0p= معنی‏دار است.

نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‏توان گفت که روش روان‏نمایشگری به روش پانتومیم، سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان ناشنوا را بهبود می‏بخشد و می‏توان از آن به‌عنوان یک روش آموزشی و درمانی استفاده کرد.

واژگان کلیدی: ناشنوا، سازگاری اجتماعی، روان‏نمایشگری، پانتومیم

 

(دریافت مقاله: 13/7/93، پذیرش: 30/10/93)

 

مقدمه

افت شنوایی به طرق مختلفی بر زندگی فرد ازجمله رشد اجتماعی اثر میگذارد(1). نتایج پژوهش بیابانگرد (2005) نشان داده است که مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان ناشنوا و نابینا به‌طور معنی‌داری پایین‏تر از دانش‏آموزان عادی است(2). اغلب این دانش‏آموزان به نقص‏هایی در پردازش اطلاعات اجتماعی دچار هستند و به علت ناآگاهی و انتخاب روش نادرست ابراز وجود و ناتوانی در کارهای ساده مانند درخواست کردن و مذاکره، اغلب دوستان، آشنایان و دیگران را ناراحت می‏کنند(3).

پژوهش‏های متعددی از سوی برخی از پژوهشگران از جمله، Wagner (2004)، Wolffee و Sacks (2006) انجام شده است که ضمن گزارش نقص و کاستی مهارت اجتماعی در افراد ناشنوا، به اهمیت آموزش، اکتساب و به‌کارگیری مهارت اجتماعی و افزایش و رشد این‌گونه مهارت‏ها تأکید کردهاند(4و5). در همین رابطه در مطالعه‏ای دربارۀ سازگاری اجتماعی کودکان ناشنوا دیده شده است که آنان در فعالیت‏های اجتماعی کمتر شرکت می‏کنند و اکثر آنها عضو سازمان‏های اجتماعی عمومی نیستند(6).

برای آموزش سازگاری اجتماعی از روش‏های مختلفی استفاده می‏شود که یکی از مهم‏ترین آنها هنردرمانی است. تحقیقات نشان داده‏اند، هنردرمانی به شکل‏های مختلف مانند نقاشی‏درمانی، نمایش‏درمانی، نمایش عروسکی و حرکات موزون برای درمان و کنترل ناسازگاری اجتماعی کاربرد دارند(7). یکی از روش‏هایی که با توجه به ناتوانی کودکان ناشنوا در برقراری ارتباط از راه تکلم، می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد، رواننمایشگری است که با توجه به شرایط این کودکان باید به‌صورت پانتومیم طراحی شود(8). رواننمایشگری روش گروهی اصلاح رفتار و رویکردی رابطهمحور است. در این رویکرد محیطی فراهم میشود که در آن اعضا وضعیت احساسی و ذهنی خود را کشف میکنند و فرصتی استثنایی بهدست میآورند که وضعیت و تجارب خود را امتحان کنند. رواننمایشگری سبب میشود افراد در درک خویشتن پیشرفت کنند و بینش خود را نسبت به خود بهبود بخشند(9)؛ بنابراین رواننمایشگری کمک میکند تا خزانۀ نقش‏های فردی و مهارت‏های رفتاری مرتبط با آنها توسعه یابد(10). تا کنون پژوهش‏های متعددی اثربخشی رواننمایشگری را بر ابعاد مختلف سلامت روان مورد بررسی قرار داده‏اند. Dogan (2010) در جلسات خود نشان داد اجرای جلسات روان‏نمایشگری به‌طور معنی‌داری منجر به بهبود سبک دل‌بستگی اضطرابی جوانان در روابط خود می‏شود(11). Akinsola و Udoka (2013) با اجرای روان‏نمایشگری اضطراب اجتماعی و اضطراب عملکرد کودکان و نوجوانان 7 تا 16 ساله را کاهش دادند(12).

با توجه به مطالب فوق و ویژگی‏های زبانی و روان‌شناختی ناشنوایان این پرسش مطرح است که آیا روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم بر سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان ناشنوا مؤثر خواهد بود؟ بنابراین پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم بر سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان ناشنوا انجام گرفت.

 

روش بررسی

با توجه به این که هدف پژوهش بررسی اثربخشی روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم اجتماعی بر سازگاری اجتماعی ناشنوایان بود، روش پژوهش، آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون‏ـ‏پس‌آزمون با گروه شاهد استفاده شد.

جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانش‏آموزان ناشنوای شهر اصفهان بود. از بین دخترهای ناشنوای 12 تا 15 سالۀ عضو هنرستان‏های اصفهان که ملاک‏های ورود به پژوهش را داشتند از جمله افت شنوایی بیش از 70 دسی‌بل، از نوع حسی عصبی دوطرفه، عدم استفاده از هر نوع وسیله کمک‏شنوایی مانند سمعک و وقوع نقص شنوایی قبل از فراگیری زبان (نقص شنوایی اولیه)، تعداد 30 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به تصادف در دو گروه مورد (15 نفر) و شاهد(15) نفر جایگزین شدند. میانگین سنی آزمودنی‏ها 2/13 با انحراف معیار 83/1 بود. برای انجام این پژوهش ابتدا هر دو گروه مورد و شاهد به پرسش‏نامه Rao پاسخ دادند (پیش‌آزمون). تعداد جلسات آموزشی برای گروه مورد هشت جلسه بود که در هر جلسه ابتدا خلاصه‏ای از مباحث جلسۀ قبلی به کمک اعضای گروه بیان و سپس مطالب جدید به شیوۀ پانتومیم آموزش داده می‏شد و همۀ اعضا در مورد موضوع مورد بحث در پانتومیم، با یکدیگر تبادل نظر می‏کردند. جلسات آموزشی هفته‏ای دو بار و هر جلسه به‏مدت 60 دقیقه انجام می‏شد. لازم به ذكر است كه رضايت كتبي والدين و نيز رضايت مربيان براي مشاركت دانش‏آموزان ناشنوا در پژوهش حاصل شد. خلاصۀ جلسات آموزش روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم اجتماعی عبارت بود از جلسۀ اول: آشنایی، ارتباط (با افراد جدید)، جلسۀ دوم: اعتماد منطقی و عدم سوءظن، جلسۀ سوم: همکاری (این سه جلسه مربوط به مبحث کفایت میانفردی بود)، جلسۀ چهارم: جهت‌گیری شغلی و خودرهبری. جلسۀ پنجم: توانایی تحمل فشار روانی (این دو جلسه مربوط به مبحث کفایت شخصی بود)، جلسۀ ششم: تعهد اجتماعی، جلسۀ هفتم: تحمل اجتماعی. جلسۀ هشتم: آمادگی برای تغییر (این سه جلسۀ آخر مربوط به مبحث کفایت اجتماعی بود). لازم به توضیح است که با توجه به نقص زبانی ناشنوایان تمام نمایش‏ها در قالب پانتومیم صورت گرفت. با توجه به این که در تحقیقات گذشته از روش‏های بیانی استفاده شده است، در این مقاله محققان با توجه به ویژگی‏های ناشنوایان بستۀ آموزشی روان‏نمایشگری مبتنی بر رویکرد Casson (2004)، را به‌صورت پانتومیم طراحی کردند(13). سپس روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان حوزۀ افراد ناشنوا مورد تأیید قرار
Text Box: جدول 1ـ ميانگين و انحراف معيار دو گروه شاهد و مورد در نمره کل و خرده‏مقیاس‏های آزمون اجتماعی

		میانگین (انحراف معیار) نمره در پیش‎آزمون		میانگین (انحراف معیار) نمره در پس‎آزمون
خرده‎مقیاس	تعداد	گروه شاهد	گروه مورد		گروه شاهد	گروه مورد
سازگاري اجتماعي	15	(06/11) 46/226	(88/15) 00/228		(40/12) 86/225	(65/14) 53/242
كفايت اجتماعي	15	(67/4) 33/75	(15/8) 53/75		(94/5) 20/75	(27/9) 86/81
كفايت میان‏فردی	15	(47/5) 86/75	(52/4) 60/76		(18/6) 86/75	(12/4) 46/82
كفايت شخصي	15	(67/4) 86/75	(27/8) 77/74		(15/6) 46/74	(28/7) 33/81

گرفت، روایی محتوا با استفاده از روش هامبلتون 87/0 محاسبه شد. در انتها دوباره از هر دو گروه مورد و شاهد آزمون Rao گرفته شد (پس‌آزمون).

در پژوهش حاضر برای بررسی میزان سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان از مقیاس بلوغ اجتماعی Rao استفاده شد. اين مقياس از نظر روايي صوري و محتوا از نظر متخصصان براي كودكان ناشنوا مناسب تشخيص داده شد، اما در حين اجراي آزمون از رابط اشنوايان (Interpreter) نیز استفاده گردید. این آزمون دارای 90 پرسش است که در سه مقیاس کفایت شخصی، کفایت میان‏فردی و کفایت اجتماعی به بررسی بلوغ اجتماعی می‏پردازد. Rao و همکاران مقیاس مذکور را روی نمونه‌ای مرکب از 180 دانش‌آموز برای دو بار، با فاصلۀ چهار تا پنج هفته اجرا کردند. روایی حاصل از این تحقیق 87/0 گزارش شده است. در این تحقیق پایایی پرسش‏نامه با روش آلفای کرونباخ 79/0 به‏دست آمد که نشان‏دهندۀ پایایی قابل قبول آن است.

داده‏های حاصل از پژوهش با استفاده از شاخص‏های آماری میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با بهره‏گیری از نرم‏افزار SPSS نسخۀ 21 تجزیه ‌و تحلیل شد. همچنین برای آن که بتوان از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده کرد، پیش‏فرضهای آماری کنترل شد. به این منظور ابتدا برای بررسی پیش‌فرض‌ نرمال بودن توزیع میانگین‌ها از آزمون شاپیروـ‏ویلک استفاده شد و 23/0=p به‏دست آمده نشان داد توزیع میانگین‌های دو گروه هنجار است، همچنین برای بررسی همسانی واریانس‏ها از آزمون لوین استفاده شد و 65/0=p به‏دست آمده نشان داد که واریانس‌ها برابر و امکان تحلیل کوواریانس وجود دارد. ضمن این که برای بررسی همسانی واريانس کوواریانس‌ها از آزمون باکس استفاده شد و 28/0=p به‏دست آمد. در بررسی پیش‌فرض‌های آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره، آزمون‌های آماری اثر پیلایی، هتلینگ، لامبدای ویلکز و بزرگ‌ترین ریشۀ ری با 001/0=p نشان دادند که امکان تحلیل کواریانس چندمتغیره وجود دارد.

 

یافته‏ها

تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که در شاخص‌های توصیفی (جدول 1) میانگین گروه مورد در پیش‌آزمون سازگاری اجتماعی و خرده‏مقیاسهای کفایت اجتماعی، کفایت میان‏فردی و کفایت شخصی عملکرد تقریباً مشابهی با گروه شاهد داشته است اما در پس‏آزمون عملکرد گروه مورد نسبت به گروه شاهد در تمامی خرده‏مقیاس‏ها بهبود یافته است.

داده‌های جدول 2 نشان می‌دهد که 381/115F= در سطح 001/0=p معنی‏دار است، يعني تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات پس‌آزمون سازگاری اجتماعی در گروه مورد و شاهد، معنی‏دار بود. به عبارتي روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم اجتماعی توانسته است بر بهبود سازگاری اجتماعی دانشآموزان دختر ناشنوا تأثير گذارد. مقدار اين تأثير در گروه نشان‌دهندۀ اين است که روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم اجتماعی به میزان
Text Box: جدول 2ـ نتايج آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيره (مانكوا) تفاوت دو گروه شاهد و مورد در خرده‏مقیاس‌های سازگاری اجتماعی

خرده‏مقیاس‌	منبع تغییرات	p	میزان تأثیر	توان آزمون
کفایت میان‏فردی	پیش‌آزمون	008/0	230/0	782/0
	عضویت گروهی	001/0	677/0	1
کفایت شخصی	پیش‌آزمون	005/0	134/0	50/0
	عضویت گروهی	001/0	597/0	1
کفایت اجتماعی	پیش‌آزمون	001/0	486/0	998/0
	عضویت گروهی	001/0	764/0	1
سازگاری اجتماعی (کل)	پیش‌آزمون	001/0	572/0	1
	عضویت گروهی	001/0	81/0	1

81 درصد بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دختر ناشنوا تأثير دارد. از این رو روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم اجتماعی در بهبود سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دختر ناشنوای اصفهان در پس‌آزمون مؤثر بوده است. مقدار F برای سه خرده‏آزمون کفایت اجتماعی، کفایت میان‏فردی و کفایت شخصی به‏ترتیب 414/79، 474/56 و 993/39 و در سطح 001/0=p معنی‏دار بود، يعني تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات پس‌آزمون این سه خرده‏آزمون در گروه مورد و شاهد، معنی‏دار بود. به عبارتي روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم اجتماعی توانسته است بر بهبود کفایت اجتماعی، کفایت میانفردی و کفایت شخصی دانشآموزان دختر ناشنوا تأثير گذارد. مقدار اين تأثير در گروه نشان‌دهندۀ اين مطلب است که رواننمایشگری با رویکرد پانتومیم اجتماعی به میزان 67 درصد بر بهبود کفایت میانفردی و به میزان 59 درصد بر بهبود کفایت شخصی، به میزان 76 درصد بر بهبود کفایت اجتماعی، دانش‏آموزان دختر ناشنوا تأثير دارد. بنابراین، روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم اجتماعی بر بهبود کفایت اجتماعی، کفایت میان‏فردی و کفایت شخصی دانش‏آموزان دختر ناشنوای اصفهان در پس‌آزمون مؤثر بوده است. همچنین توان آزمون نشان‏دهندۀ کفایت حجم نمونه است.

 

بحث

پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم بر سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دختر ناشنوا صورت گرفت. همان‌طور که نتایج پژوهش نشان داد بین عملکرد گروه مورد و شاهد در پس‏آزمون تفاوت معنی‌داری وجود دارد. میانگین عملکرد ناشنوایان در پس‏آزمون (جدول 1) بیانگر این مطلب است که روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم توانسته است سطح سازگاری اجتماعی گروه مورد را افزایش دهد.

همسو با نتایج این پژوهش، نتایج پژوهش Karen و همکاران (2010) نشان داده است زمانی که از روش پانتومیم برای ناشنوایان استفاده می‏شود میزان رفتارهای اجتماعی سازگارانه آنها بهتر شده و این نمایش‏ها جایگزین زبان ارتباطی افراد ناشنوا می‏شود(14). در تبیین این یافته‏ها میتوان گفت، نگرش‏های منفی دیگران و گاهی عدم آگاهی آنها از نقص افراد ناشنوا و در نتیجه رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی، باعث کمبود عزت نفس و همچنین وجود افسردگی و اضطراب در افراد ناشنوا می‏شود که معمولاً خود را در قالب رفتارهای خودمحورانه، تکانشی و تلقینی نشان می‏دهد و در مجموع منجر به سازگاری اجتماعی ضعیف می‏شود(15). با توجه به این که افراد ناشنوا از ارتباط گفتاری با سایرین محروم هستند، بنابراین برای آموزش رفتارهای درست و سازگارانه باید از روش‏هایی که مبتنی بر زبان بیانی نیستند، استفاده شود. از طرف دیگر با علم بر این که یکی از راه‏های یادگیری، الگوبرداری و ایفای نقش است، می‏توان از روش روان‏نمایشگری که از رویکرد پانتومیم استفاده می‏کند، در آموزش به افراد ناشنوا بهره برد. این روش قادر است با حذف یکی از اساسی‏ترین محدودیت‏های افراد ناشنوا که همان برقراری ارتباط کلامی است، موقعیتی را فراهم آورد که فرد در تعامل با دیگران و در محیطی لذت‌بخش مشاهده‏کنندۀ رفتارهای اجتماعی باشد و با استفاده از اصل یادگیری اجتماعی آنها را در زندگی روزمرۀ خود به‏کار بندد.

فرد ناشنوا نیز همانند سایر افراد در بطن جامعه، با موقعیت‏هایی مواجه می‏شود که باید از میان خزانۀ رفتاری خود، درست‏ترین و مناسب‏ترین رفتار را برگزیده و به‏کار بندد. حال اگر این رفتار را از قبل نیاموخته باشد یا از انتظارات جامعه مطلع نشده باشد، نخواهد توانست پاسخ مناسب را ارائه دهد. در نتیجه در برابر پاسخ نادرست خود، از سوی جامعه بازخورد منفی دریافت خواهد کرد و همین موضوع سبب می‏شود که یا از محیط اطراف کناره گرفته یا به رفتارهای ناسازگارانه روی آورد؛ اما روان‏نمایشگری که از لحاظ نوع ارتباط برای افراد ناشنوا تنظیم شده باشد، قادر خواهد بود مفاهیم و انتظاراتی را که جامعه از افراد خود طلب می‏کند، برای فرد ناشنوا بیان کند. زمانی که فرد نسبت به این انتظارات آگاهی یابد، زندگی گذشته و حال خود را بررسی کرده و برای رخدادهای آینده آمادگی لازم را پیدا می‏کند. تنها زمانی فرد می‏تواند این مفاهیم را دریابد که بتوان آن را به شیوۀ مناسبی برای وی توضیح داد. بنابراین شیوۀ آموزشی روان‏نمایشگری با آموزش برقراری روابط بین‏فردی مناسب و مؤثر و حل کردن هرچه بهتر مشکلات بین‏فردی می‏تواند در افراد با نقص شنوایی مؤثر باشد. با ارتقای توانمندی‏های سازگاری اجتماعی افراد دچار نقص شنوایی، می‏توان سطح بهداشت روانی این افراد را افزایش داد که این امر منجر به پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی احتمالی خواهد شد.

 

نتیجه‏گیری

اگرچه پژوهش محدوديت‏هايي همچون محدوديت در ابزار اندازه‏گيري و انتخاب نمونه داشته است، اما به‏طور کلي و با توجه به يافته‏هاي حاصل از اين پژوهش مي‏توان گفت، برای آموزش رفتارهای اجتماعی سازگارانه به افراد ناشنوا می‏توان از روش روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم استفاده کرد. بنابراين پيشنهاد مي‏شود که در کار باليني و در کنار ساير درمان‏هاي رايج در مورد کودکان ناشنوا، روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم گنجانده شود. علاوه بر این پیشنهاد می‏شود این پژوهش روی سایر گروه‏های ناشنوایان با توجه به جنس، سن و همچنین ویژگی‏های روان‌شناختی آنها انجام گیرد. همچنین مطلوب است که پژوهش‏های دیگری نیز در زمینۀ آموزش سایر مهارت‏ها با استفاده از روش روان‏نمایشگری با رویکرد پانتومیم روی افراد ناشنوا صورت گیرد.

 

سپاسگزاری

از همه کسانی که در انجام این پژوهش همکاری و مساعدت داشتند تشکر می‏گردد. به‏ویژه از والدین و دانش‏آموزان ناشنوای دختر هنرستان میر اصفهان و مربی توانمند آموزشگاه سرکار خانم زهرانی، و مسئولان محترم هنرستان که شرایط لازم را فراهم ساختند.


 

REFERENCES


1.             Moeller MP. Early intervention and language development in children who are deaf and hard of hearing. Pediatrics. 2000;106(3):E43.

2.             Biabangard E. A comparison of soctal skills between blind, deaf and normal high school female students in Tehran. Research On Exceptional Children. 2005;5(1):55-68. Persian.

3.             Gray CD, Hosie JA, Russell PA, Ormel EA. Emotional development in deaf children: facial expressions, display rules, and theory of mind. In: Clark MD, Marschark M, Karchmer MA. Context, Cognition, and Deafness. 1st ed. Washington, DC: Gallaudet University Press; 2001. p. 135-60.

4.             Wagner E. Development and implementation of a curriculum to develop social competence for students with visual impairments in Germany. J Vis Impair Blind. 2004;98(11):703-10.

5.             Wolffe K, Sacks SZ. The lifestyles of blind, low vision, and sighted youths: a quantitative comparison. J Vis Impair Blind. 1997;245-57.

6.             Nicholas JG, Geers AE. Personal, social, and family adjustment in school-aged children with a cochlear implant. Ear Hear. 2003;24(1 Suppl):69S-81S.

7.             Crimmens P. Drama therapy and storymaking in special education. 1st ed. London: Jessica Kingsley Publishers; 2006.

8.             Bavelier D, Dye MW, Hauser PC. Do deaf individuals see better? Trends Cogn Sci. 2006;10(11):512-8.

9.             Karataş Z, Gökçakan DZ. The effect of group-based psychodrama therapy on decreasing the level of aggression in adolescents. Turk Psikiyatri Derg. 2009;20(4):357-66.

10.         Landy RJ. The future of drama therapy. The Arts in Psychotherapy. 2006;33(2):135-42.

11.         Dogan T. The effects of psychodrama on young adults’ attachment styles. The Arts in Psychotherapy. 2010;37(2):112-9.

12.         Akinsola EF, Udoka PA. Parental influence on social anxiety in children and adolescents: its assessment and management using psychodrama. Psychology. 2013;4(3A):246-53.

13.         Casson J. Drama, psychotherapy and psychosis: dramatherapy and psychodrama with people who hear voices. 1st ed. New York: Brunner-Routledge; 2004.

14.         Emmorey K, Xu J, Gannon P, Goldin-Meadow S, Braun A. CNS activation and regional connectivity during pantomime observation: no engagement of the mirrorneuron system for deaf signers. Neuroimage. 2010;49(1):994-1005.

15.         Scheetz NA. Psychosocial aspects of deafness. Boston, MA: Pearson Education; 2004.

 


Research Article

 

 

Effectiveness of psychodrama with pantomime on the social adjustment of deaf female students

 

 

Salar Faramarzi, Mohammad Reza Moradi, Bahareh Motamedi

 

Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

 

 

Received: 5 October 2014, accepted: 20 January 2015

 

Abstract

Background and Aim: Deaf children face several compatibility issues because of their hearing impairment. The present study aims to investigate the effectiveness of psychodrama using pantomime on the social adjustment of 12-15-year-old deaf female students in Isfahan.

Methods: For this study, an experimental design was used with a pre-test and post-test and a control group. Thirty deaf subjects (12-15-year-olds) in Isfahan were selected randomly and allocated to experimental and control groups. To gather information, Rao’s Social Maturity Scale was used. The data were analyzed by the multivariate analysis of covariance statistical method (SPSS version 21).

Results: Our findings revealed that there was a significant difference between the performances of deaf students of both the groups in the post-test on social adjustment (p=0.0001).

Conclusion: The use of psychodrama increased the rate of social adjustment in deaf students.

Keywords: Deaf, social adjustment, psychodrama, pantomime

 

Please cite this paper as: Faramarzi S, Moradi MR, Motamedi B. Effectiveness of psychodrama with pantomime on the social adjustment of deaf female students. Audiol. 2015;23(6):85-91. Persian.