شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران- بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 مجله شنوایی شناسی در بانک‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های زیر نمایه می‌شود:

AcademicKeys,
CINAHL,
CiteFactor(Directory Indexing of International Research Journals),
EBSCO(Academic Search Complete, academic search premier, academic search R&D, CINAHL Plus with Full Text, CINAHL Plus),
Global Impact Factor (GIF),
Hinairi,
Open Gate Journal,
Ulrich,
  
 
نشانی مطلب در وبگاه شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://aud.tums.ac.ir/find.php?item=1.114.16.fa
برگشت به اصل مطلب