شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول:

مهین صدایی، کارشناسی ارشد. AWT IMAGE

عضو هیأت علمی، گروه شنوایی‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

 

سردبیر:

محمد اکبری، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آناتومی دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


معاون سردبیر:

منصوره عادل قهرمان، کارشناسی ارشد. AWT IMAGE

عضو هیأت علمی، شنوایی شناس، گروه شنوایی ‏شناسی، دانشجوی دکتری شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


مدیر اجرایی و طراح:

شیما سلیمانی، کارشناس. AWT IMAGE

کارشناس مجله شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


ویراستار متون فارسی:

اسلام هورن، کارشناس ارشد. AWT IMAGE

زبانشناس، کارشناس واژه‏ گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران.


ویراستار متون انگلیسی:

نازنین نورایی AWT IMAGE


هیأت تحریریه:

محمد اکبری، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد گروه آناتومی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


سید هبت‏الدین برقعی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، دانشکده پزشکی (بیمارستان امیراعلم)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


کامران برین، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استادیار، گروه‏های آموزشی گوش، گلو، بینی و علوم شنوایی و گفتار دانشگاه ایالتی اوهایو، امریکا.


محمد ابراهیم شبانه، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استادیار، گروه شنوایی شناسی، دانشگاه قاهره، مصر.


کیانوش شیخ‏الاسلامی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

دانشیار، گروه گوش، خلق و بینی، کلینیک تخصصی گیلفورد، دانشگاه ایالتی الینویز، امریکا.


مجید غفارپور، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


سعید فراهانی، کارشناسی ارشد. AWT IMAGE

عضو هیأت علمی، گروه شنوایی‏شناسی، دانشجوی دکتری شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


محمد فرهادی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن (بیمارستان حضرت رسول)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


کی‏می‏تاکا کاگا، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه اتولارینگولوژی دانشگاه توکیو، توکیو، ژاپن.


نعمت‏اله مختاری، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

استاد، گروه آموزشی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.


عبداله موسوی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

دانشیار گروه آموزشی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


محترم نجفی، دکترای تخصصی. AWT IMAGE

دانشیار، گروه آموزشی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، (بیمارستان لقمان) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.


نشانی مطلب در وبگاه شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://aud.tums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب