شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر محمد اکبری

سردبیر


شیما سلیمانی

مدیر اجرایی


نشانی: تهران ـ خیابان انقلاب ـ نبش صفی علیشاه ـ دانشکده توانبخشی ـ گروه شنوایی شناسی، کد پستی: 1148965141

تلفکس: +98 21 77621188+98-21

پست الکترونیک: aud@tums.ac.ir
سایت: http://aud.tums.ac.ir
 


 

 

نشانی مطلب در وبگاه شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://aud.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب